Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje obowiązek opodatkowania VAT transakcji sprzedaży nieruchomości, jeżeli zapłata nastąpiła poprzez zlikwidowanie zobowiązania Skarbu Państwa wobec osoby, która pozostawiła mienie ruchome poza granicami państwa polskiego?

sygnatura: PP-3/4407/17/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-02-21

słowa kluczowe:mienie zabużańskie

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Starostwa ... dnia 16 stycznia 2006 r. (data wpływu do Izby Skarbowej 26.01.2006 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach nr PP/443-119/05 z dnia 6 stycznia 2006 r., w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego we wniosku jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 28 listopada 2005 r. (wpływ do US dnia 01.12.2005 r.) Starostwo ... zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Nabywcą przedmiotowej nieruchomości, wyłonionym w drodze przetargu, za kwotę brutto w wysokości 35 380 zł jest osoba posiadająca uprawnienie wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 39).
Wątpliwości Starostwa dotyczą rozstrzygnięcia problemu istnienia obowiązku odprowadzania podatku VAT od transakcji sprzedaży nieruchomości, jeżeli zapłata ceny nastąpiła poprzez zlikwidowanie zobowiązania Skarbu Państwa wobec osoby, która pozostawiła mienie ruchome poza granicami państwa polskiego.
Starostwo ... w ... stoi na stanowisku, iż w przypadku dostawy przedmiotowej nieruchomości na sprzedawcy nie ciąży obowiązek zapłaty podatku VAT, gdyż dostawa ta nie wywołuje skutku w postaci zapłaty ceny za dostarczony towar w formie pieniężnej, a jedynie zlikwidowanie zobowiązania finansowego Skarbu Państwa wobec osoby posiadającej uprawnienia zabużańskie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy Ordynacja podatkowa wydał postanowienie nr PP/443-119/05 z dnia 6 stycznia 2006 r., w którym nie podzielił stanowiska Starostwa ... i stwierdził, iż podstawą opodatkowania przedmiotowej dostawy jest zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) kwota należna z tytułu sprzedaży obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy pomniejszona o kwotę należnego podatku. Bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, iż należność za dostawę nieruchomości nie zostanie uregulowana w formie pieniężnej. Zdaniem organu podatkowego podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.
Na powyższe postanowienie Starostwo ... wniosło w dniu 17 stycznia 2006 r. zażalenie podnosząc, iż nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach, gdyż sprzedaż nieruchomości jaka miała miejsce w dniu 5 października 2005 r. nastąpiła tytułem rekompensaty osobie fizycznej za mienie pozostawione poza granicami państwa polskiego. Tak więc, Starosta ... nie uzyskał od nabywcy żadnego świadczenia.
Ponadto Starostwo ... podkreśla, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach nie zajął stanowiska w sprawie umorzenia powyższego podatku VAT z tytułu w/w sprzedaży. Prośba o umorzenie zawarta została we wniosku z dnia 28.11.2005 r. o wydanie pisemnej interpretacji dot. mienia zabużańskiego.

Po rozpatrzeniu złożonego zażalenia oraz oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 w/w ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub i części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. na poczet ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego takich nieruchomości oraz ceny sprzedaży położonych na nich budynków, innych urządzeń albo lokali osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2, zalicza się wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego.
Sprzedaż nieruchomości gruntowej przez Starostwo Powiatowe stanowi odpłatną dostawę towarów, istnieje bowiem bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów a wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym. W przedmiotowej sprawie dostawcę towarów łączy z odbiorcą stosunek prawny z którego wynika obowiązek dostawy towarów w zamian za wynagrodzenie.
Nie zawsze jednak wynagrodzenie musi mieć formę pieniężną. W przedmiotowej sprawie dokonano zaliczenia na poczet ceny nieruchomości Skarbu Państwa, wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Sposób dokonania zapłaty kwoty należnej pozostaje bez wpływu na wysokość obrotu stanowiącego podstawę opodatkowania. W przedmiotowej sprawie obrotem jest wynagrodzenie, które zostało określone w akcie notarialnym Rep. A nr ..../.... w wysokości 35 380 zł.
Kwotą należną w przedmiotowym stanie faktycznym jest bowiem wartość, jaką sprzedawana nieruchomość osiągnęła w przetargu. Fakt, iż zapłata kwoty należnej następuje poprzez zaliczenie na poczet ceny wierzytelności przysługującej kupującemu wobec Skarbu Państwa, nie powoduje, iż nie powstanie obrót z tytułu tej dostawy.
Ustosunkowując się do zarzutu, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach nie zajął stanowiska w sprawie umorzenia podatku VAT w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej informuje, że powyższa kwestia jest przedmiotem odrębnego postępowania. Sprawa prowadzona jest przez Wieloosobowe Stanowisko do Spraw Pomocy Publicznej w Urzędzie Skarbowym w ... Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/ inkasenta) następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY