Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy czynności biegłego z zakresu medycyny sądowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

sygnatura: PPB1-4407/I/112/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-02-21

słowa kluczowe:biegły sądowy, zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, po rozpoznaniu zażalenia Pana "X" z dnia 6 grudnia 2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z dnia 23 listopada 2005r. nr PPIV/443-105/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania czynności biegłego sądowego z zakresu medycyny sądowej w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 54, poz. 535 ze zm.)

zmienia postanowienie organu I instancji w ten sposób, że uznaje za:

  • nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy, iż korzysta z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku VAT,
  • prawidłowe stanowisko, że czynność którą wykonuje korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku VAT.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24.08.2005r. Pan "X" zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT czynności wykonywanych przez biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Wnioskodawca wyjaśnił, że jest lekarzem medycyny sądowej powoływanym przez Prokuraturę do dokonywania oględzin zewnętrznych zwłok w miejscu ich znalezienia, sekcji zwłok oraz wydawania opinii sądowo-lekarskich na podstawie akt sprawy. Mając na uwadze stan faktyczny jak i obowiązujące przepisy prawa Strona uznała, że czynności przez Nią wykonywane nie podlegają opodatkowaniu VAT. W końcowej części wniosku Strona nadmieniła też, że usługi medyczne są zwolnione z VAT bez względu na status podmiotu, który je wykonuje.

Postanowieniem z dnia 23.11.2005r. nr PPIV/443-105/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu uznał za nieprawidłowe stanowisko Podatnika w sprawie będącej przedmiotem wniosku.

Organ podatkowy I instancji w ww. postanowieniu stwierdził, że czynności biegłego sądowego wykonywane przez wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Organ ten uznał, iż czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie spełniają wymogów o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT. Ponadto wyjaśnił, że powyższe czynności nie zostały wymienione w ustawie o podatku VAT oraz aktach wykonawczych do ustawy jako opodatkowane stawką preferencyjną i na podstawie art. 41 ust. 1 podlegają opodatkowaniu wg 22% stawki.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie z dnia 6 grudnia 2005r., w którym wnosi zarzut, iż uzasadnienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu jest niepełne, gdyż nie uwzględnia wszystkich podniesionych przez wnioskodawcę kwestii związanych ze specyfiką jego działalności. Tym samym Urząd Skarbowy przyjął stanowisko w sprawie bez uwzględnienia istotnych przesłanek.

W pierwszej kolejności wskazuje, że najważniejszą z nich jest VI Dyrektywa VAT Rady UE, zgodnie z którą usługi medyczne są zwolnione z VAT bez względu na status podmiotu, który je wykonuje. Zdaniem Wnioskodawcy trudno bowiem przyjąć, iż wykonywanie sekcji zwłok ludzkich jest usługą inną aniżeli usługa medyczna.

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok dokonanej na zlecenie Prokuratury biegły sporządza Protokół oględzin i otwarcia zwłok oraz każdorazowo wystawia Kartę Zgonu - dokument medyczny, który umożliwia rodzinie lub instytucji pochowanie osoby zmarłej. Fakt ten podkreśla, iż czynności wykonywane przez biegłego z zakresu medycyny sądowej na zlecenie organu procesowego mają o wiele większy zakres i wymiar, niż jest to ujęte wyłącznie w Postanowieniach o powołaniu biegłego wydawanych przez organy ścigania.

Następnie Wnioskodawca zauważa, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, dla skorzystania z wyłączenia zlecający musi ponosić odpowiedzialność za wykonane zlecenie względem osób trzecich. W tej kwestii podatnik podtrzymuje swoje stanowisko wskazane we wniosku z dnia 24.08.2005r. kierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu (który stanowił podstawę wydania przedmiotowej interpretacji) i uważa, że to organ procesowy ponosi i przejmuje pełną odpowiedzialność za wykonanie Opinii przez biegłego.

Ponadto wskazuje, art. 209 Kodeksu postępowania karnego który /zdaniem Strony/ jednoznacznie wskazuje, iż to po stronie prokuratora (sądu) leży obowiązek i odpowiedzialność dokonania oględzin zwłok.

Strona wskazuje cyt."...Realizując zadania nakazane przez organ procesowy biegły ("... podlega kierownictwu i ma obowiązek stosować się do wskazówek organu procesowego...) (art. 430 kpc)... W świetle uregulowania zawartego w tym przepisie to organ procesowy - na zasadzie art. 417 kc, a w konsekwencji Skarb Państwa - ponosi odpowiedzialność za szkody poczynione przez biegłego w toku postępowania".

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza co następuje:

Zaskarżone postanowienie wymaga zmiany jednakże z innych przyczyn niż Wnioskodawca wskazał w piśmie z dnia 24.08.2005r. Przede wszystkim tut. organ pragnie wyjaśnić, iż stanowisko organu pierwszej instancji w kwestii opodatkowania przedmiotowych usług z zakresu medycyny sądowej jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje m. in. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność ta została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Jednocześnie, w art. 15 ust. 3 ustawy o VAT wymieniono czynności, których nie uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą. Przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:

  • warunków wykonywania tych czynności,
  • wynagrodzenia
  • odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 6 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym (...).

Z powyższego wynika zatem, że wykonywane przez biegłego sądowego opinie na zlecenie organu procesowego, a ściślej przychody z tego tytułu, kwalifikowane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednak aby czynności osoby fizycznej nie były uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, muszą być spełnione niezbędne warunki, a mianowicie: związanie wykonującego czynności ze zlecającym ich wykonanie prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W praktyce chodzi o to, aby odpowiedzialność wobec osób trzecich, za działania zleceniobiorcy, ponosił zleceniodawca.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133), biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu na okres 5 lat.

Z uwagi na fakt, że organ procesowy (sąd, prokurator) nie posiadając wiedzy specjalnej z danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła ustanawia dla poszczególnych gałęzi biegłych.

W myśl przepisu § 15 zdanie drugie cyt. wyżej rozporządzenia biegły wydając opinię używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Przedstawiony zapis wskazuje jednoznacznie, że to biegły sygnuje swoim nazwiskiem i rodzajem specjalności - w jakiej jest ekspertem - taką opinię.

Ponadto biegły składa przyrzeczenie, że przy wydawaniu opinii będzie kierował się "sumiennością i bezstronnością" ( § 4 cyt. rozp.) zatem m. in. z tych przyczyn organ procesowy nie może mieć wpływu na merytoryczną treść opinii.

Status prawny, zakres kompetencji a także odpowiedzialność biegłych regulują przepisy powołanego wyżej rozporządzenia z 24.01.2005r.

Odpowiedzialność biegłego obejmuje również jego odpowiedzialność w zakresie interesu publicznego, uczciwość, kompetencje w danej dziedzinie i należytą staranność. Odpowiedzialność biegłego w zakresie interesu publicznego - oznacza, że do jakości pracy biegłego ma zaufanie szersza społeczność osób i instytucji.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż możliwość stosowania cyt. przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku VAT i tym samym możliwość wyłączenia z grona podatników osób wykonujących czynności jako biegłych sądowych, wymaga łącznego spełnienia wszystkich wymienionych w przepisie kryteriów, stąd też niespełnienie warunku w zakresie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności powoduje, iż czynności te uznać należy za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że osoba wykonująca czynności biegłego sądowego nie może korzystać z wyłączenia z kręgu podatników VAT na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy VAT, gdyż w stosunku prawnym łączącym organ procesowy z wyznaczonym do wykonania określonych czynności biegłym, nie występują przesłanki wymienione w tym przepisie.

Ponadto w zażaleniu Strona twierdzi, że cyt. "(...) to organ procesowy - na zasadzie art. 417 kc, a w konsekwencji Skarb Państwa - ponosi odpowiedzialność za szkody poczynione przez biegłego w toku postępowania."

Zgodnie z art. 417 §1 K.c. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną prze funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.

Zgodnie z § 2 cyt. artykułu funkcjonariuszami państwowymi, w rozumieniu niniejszego tytułu, są pracownicy organów władzy, administracji lub gospodarki państwowej. Za funkcjonariuszy państwowych uważa się również osoby działające na zlecenie tych organów oraz żołnierzy sił zbrojnych.

Należy zauważyć, że w rozumieniu wskazanego wyżej przepisu do grupy osób działających na zlecenie organów władzy, administracji lub gospodarki państwowej należą osoby działające w sytuacji pozwalającej na wyróżnienie kolejno kilku cech. Po pierwsze, zlecenie, które nie jest, ale może być równoznaczne z pojęciem jakie nadał mu Kodeks cywilny w umowie zlecenia, musi pochodzić od organu władzy, administracji. Osobą realizującą zlecenie musi być indywidualnie oznaczona osoba fizyczna. Przedmiotem zlecenia jest tylko takie działanie, które mieści się w sferze kompetencji organu państwowego. Powyższe, łącznie występujące okoliczności sprawią, że osoba nie będąca funkcjonariuszem może być za niego uważana. Dowolna jest natomiast forma udzielenia zlecenia.

Fakt, że zlecenie musi być wykonane w imieniu i na rzecz organu władzy, administracji lub gospodarki państwowej, nie pozwala na uznanie za funkcjonariuszy państwowych osób działających w imieniu organizacji społecznych lub niepaństwowych osób prawnych, którym na mocy przepisów szczególnych powierzono realizację pewnych funkcji władczych . Nie są w tym ujęciu funkcjonariuszami państwowymi biegli sądowi, kuratorzy, zarządcy majątku itp., ponieważ choć są powołani przez sąd lub inny organ państwowy do dokonywania tych czynności, działają jednak w imieniu własnym i na własny rachunek / Kodeks cywilny Komentarz, tom I, 2 wydanie pod redakcją K. Pietrzykowskiego - wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 1999r./.

Zatem w ocenie tut. organu przeniesienie odpowiedzialności biegłego sądowego na Skarb Państwa nie wynika również z przytoczonych w zażaleniu przepisów art. 417 K.c.

W dniu 9.02.2006r. Strona złożyła w tut. organie dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Powołując się na interpretacje wydane przez inne organy podatkowe oraz opinie Urzędu Statystycznego wskazane przez te organy stwierdziła, że wykonywane przez Nią czynności korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Następnie w dniu 17 lutego 2006r. przedłożyła pismo Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 15 lutego 2006r. znak: OK-5672/UK-810/2006 (fax) stanowiące odpowiedź na Jej wniosek z dnia 09.02.2006r.

W powołanym wyżej piśmie z dnia 15.02.2006r. Urząd Statystyczny wyjaśnił, że usługi biegłego sądowego - lekarza medycyny wykonywane na zlecenie sądu i prokuratury polegające na oględzinach zwłok w miejscu ich znalezienia, sekcji zwłok, a także wydawaniu opinii po przeprowadzeniu badania lekarskiego oraz po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.1 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego".

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W załączniku tym stanowiącym "Wykaz usług zwolnionych od podatku" pod poz. 9 ustawodawca wymienił "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2) - ex 85".

Zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi w wyżej wymienionym piśmie z dnia 15.02.2006r. znak OK.-5672/KU-810/2006 usługi świadczone przez podatnika mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.1 "Usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego".

Zatem usługi te jako wymienione w poz. 9 załącznika nr 4 do cyt. ww. ustawy korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1.

W świetle powyższego tut. organ uznał, iż zasadna jest zmiana ww. postanowienia w sposób wskazany w sentencji niniejszej decyzji.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza decyzja wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY