Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: III-3/4430-394/VAT/05/TK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-01-02

słowa kluczowe:fundusz unijny, zwrot podatku od towarów i usług

Wnioskiem z dnia 29 września 2005 r. (uzupełnionym w dniu 24 października 2005 r.) Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) przysługuje mu prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług za środki finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jak wynika z treści wniosku w sprawie udzielenia interpretacji Wnioskodawca ze środków własnych w wysokości 25% oraz środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 75% będzie realizowała projekt inwestycji budowlanej.
Zdaniem Wnioskodawcy spełnione są przesłanki określone w § 23, § 25, § 26 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W uzupełnieniu przedmiotowego pisma poinformowano, iż nie podpisano jeszcze stosownej umowy, która w myśl § 6 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, stanowi podstawę przekazania na konto Strony środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Zdaniem Wnioskodawcy podatek naliczony z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług na realizację projektu będzie podlegał zwrotowi na podstawie przepisów ww. rozporządzenia Ministra Finansów.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu postanowieniem z dnia 28 października 2005 r. Nr III/443-91/05 uznał za prawidłowe stanowisko Podatnika zawarte we wniosku, stwierdzając, iż w przypadku spełnienia warunków określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. Podatnikowi przysługuje zwrot podatku naliczonego. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi na mocy art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa dokonuje zmiany ww. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu.

W myśl art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur zakupu, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19, art. 124. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy na zasadach określonych w art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Warunki i tryb, w jakich dokonywany jest zwrot podatku naliczonego z tytułu nabycia (importu) towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej zostały sprecyzowane w § 24-27 ww. rozporządzenia.

W rozumieniu § 6 ust. 3 rozporządzenia, za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:
1. Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. Na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;
2. kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. W ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).
Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej w myśl § 6 ust. 4 rozporządzenia, uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:
1. umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,
2. jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy
? z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Należy zatem zauważyć, iż ww. przepisy rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE).W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Tut. Organ zauważa, iż Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. W sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745). Z oświadczenia Podatnika z dnia 21 października 2005 r. Wynika, że Wnioskodawca do dnia złożenia zapytania nie podpisał umowy o finansowaniu inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Złożono jedynie wniosek do Wojewody Łódzkiego o dofinansowane realizacji zadania ?Łódzki Tramwaj Regionalny ? Odcinek Zgierski?.Podkreślić należy, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest funduszem strukturalnym (poakcesyjnym), finansowanym z budżetu Unii Europejskiej według zasad prawa wspólnotowego.

Ponieważ powołany wyżej przepis § 6 rozporządzenia nie ma zastosowania do realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych z poakcesyjnych funduszy strukturalnych (jeżeli umowa nie została zawarta przed dniem 1 maja 2004 r.) należy uznać, że Stronie nie przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, związanych z realizacją inwestycji budowlanej, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ? w trybie § 23 ? 27 rozporządzenia. W opinii tut. Organu § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia ma zastosowanie wyłącznie do przedakcesyjnego programu PHARE, środków przekazanych polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. Na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, a także w zakresie rozliczeń realizowanych na podstawie umów zawartych przed 1 maja 2004 r. do programów ISPA.

W związku z powyższym należy uznać, że Stronie nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług finansowanych ze środków pomocowych uzyskanych po podpisaniu umowy o finansowaniu inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż niniejsza decyzja wydana została w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie wpływu zapytania Podatnika do organu pierwszej instancji, wyłącznie na podstawie opisanego stanu faktycznego.
W związku z powyższym, tut. Organ orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY