Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku sporadycznej sprzedaży nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu podatnik będzie obowiązany do ustalania proporcji sprzedaży , o której mowa w art. 90 ust. 3ustawy o PTU.

sygnatura: ZP2-4407/I/19/05

autor: Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu

data: 2006-01-09

słowa kluczowe:towar używany, użytkowanie wieczyste

D E C Y Z J A

Na podstawie art.14 ?b? § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz.60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 27 października 2005r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 18 października 2005r. Nr PP/443-37/05 w sprawie urzędowej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawiam:- zmienić zaskarżone postanowienie i uznać stanowisko podatnika przedstawione we wniosku o interpretację przepisów prawa z dnia 14 września 2005r. za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 15 września 2005r. ...... zwrócił się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie zastosowania art.90 ust.3 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług przy zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz ze znajdującymi się na tym gruncie nieruchomościami. Postanowieniem z dnia 18 października 2005r. Nr PP/443-37/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł o nieprawidłowym stanowisku podatnika w zakresie obliczania proporcji wykorzystywanej do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od podatku należnego przez podatnika dokonującego zakupów w odniesieniu do czynności, w związku z którymi przysługiwać będzie prawo do obniżenia podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie będzie przysługiwało bez uwzględnienia kwot uzyskanych ze sprzedaży w roku bieżącym środków trwałych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntów jako towarów używanych ? zwolnionych od opodatkowania podatkiem VAT.Na wydane postanowienie zostało wniesione zażalenie, w którym Strona zarzuca organowi I instancji naruszenie przepisów art.90 ust.6 w/cyt. ustawy o PTU. Rozpatrując zażalenie stwierdzam co następuje.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że związek jest wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, dotychczas stanowiących jedną całość. Obecnie grunt będący w użytkowaniu podzielony został na kilka działek i na nich odpowiednio znalazły się budynki i budowle.Dwie z tych nieruchomości będą przedmiotem transakcji kupna ? sprzedaży. Budynki zostały oddane do użytkowania i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w 1984r.Podstawowym rodzajem działalności związku są usługi związane z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych oraz ich przeglądy, usługi związane z uprawami rolnymi, produkcją materiałów budowlanych z betonu i najem pomieszczeń magazynowych.Przedmiotu działalności ...... nie stanowi sprzedaż nieruchomości. Z treści zapytania wynika, że w/w sprzedaż w 2005r. będzie polegała na jednorazowym zbyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu, jak też sprzedaży budynków trwale związanych z gruntem spełniających kryteria uznania ich za towary używane zwolnione z VAT.W myśl art.90 ust.1 ustawy, w stosunku do towarów, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje podatnik obowiązany pozostaje do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa powyżej, może on pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (z zastrzeżeniem ust.10). Proporcję, o której mowa ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego jak też czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (art.90 ust.2 i 3 ustawy).Do obrotu, o którym mowa nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w zał. nr 4 w poz.3, w zakresie w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (art.90 ust.6 ustawy).Zarówno w ustawie o VAT, jak i rozporządzeniach wykonawczych, nie sprecyzowano co należy rozumieć pod pojęciem ?dokonywane sporadycznie?, pozostawiając rozstrzygnięcie tego praktyce i orzecznictwu.Posiłkowe zastosowanie Słownika Języka Polskiego PWN 1998r. uzasadnia stwierdzenie, że ?sporadycznie? to tyle co: zjawiający się, występujący rzadko, od czasu do czasu, nieregularnie, sporadyczne błędy, zjawiska, sporadyczne wypadki?.Tak rozumiane ustawowe pojęcie ?dokonywane sporadycznie? oznaczać może zatem czynności odnoszące się do działalności nie mającej charakteru podstawowej działalności podatnika, dotyczące sytuacji występujących rzadko, nieregularnie, nie stanowiących celu samego w sobie prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz nie koniecznie jednorazowe.Z kolei wykładnia celowościowa art.90 ust.6 ustawy uzasadnia stwierdzenie, że wyłączenie z obrotu transakcji dotyczących nieruchomości wprowadzone zostało w celu wyeliminowania wpływu na wielkość ustalonej proporcji czynności, niekiedy o znacznej wartości, które mają jednak charakter sporadyczny (incydentalny).Ponadto w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, zgodnego z praktyką unijną, za sporadyczne podlegają uznaniu takie transakcje, których realizacja nie powoduje istotnego zaangażowania aktywów firmy.W związku z tym zasadna jest zmiana stanowiska organu I instancji.Niezależnie od powyższego zwracam uwagę na art.90 ust.6 ustawy VAT, zgodnie z którym do obrotu o którym mowa w poprzedzającym ust.3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art.87 ust.3 (środków trwałych), używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności. Jak wynika z zażalenia sprzedawane budynki od 20 lat pozostają na stanie ewidencyjnym środków trwałych .........., co w myśl powołanego przepisu dodatkowo przemawia za nieuwzględnieniem obrotu uzyskanego z ich sprzedaży przy obliczaniu proporcji, o której mowa w art.90 ust.3 ustawy.Mając powyższe na uwadze uznaję, że zażalenie strony zasługuje na uwzględnienie i na podstawie powołanego w sentencji art.14 ?b? § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej zmieniam stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w zaskarżonym postanowieniu. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji i wyłącznie z powodu jej niezgodności z prawem może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę składa się w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY