Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Ze stanu faktycznego, opisanego ww. piśmie wynika, iż Spółka produkuje nawozy wapniowo - tlenkowe, wapniowo - magnezowe, wapniowo - węglanowe. Wszystkie ww. nawozy są, nawozami wapniowymi, jednakże nie można ich zaklasyfikować do PKWiU 24.15.80.Wątpliwości podatnika dotyczą, konieczności podania symbolu PKWiU na Fakturach dokumentujących dostawę ww. nawozów.

sygnatura: PP-I-005/394/AK/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-01-11

słowa kluczowe:faktura, nawozy, podatek od towarów i usług, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 5 sierpnia 2005 r., nr PP/443-69-1-GK/05, którym udzielono interpretacji w przedmiocie podatku od towarów i usług co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 maja 2005 r., Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Ze stanu faktycznego, opisanego ww. piśmie wynika, iż Spółka produkuje nawozy wapniowo - tlenkowe, wapniowo - magnezowe, wapniowo - węglanowe. Wszystkie ww. nawozy są, nawozami wapniowymi, jednakże nie można ich zaklasyfikować do PKWiU 24.15.80.

Wątpliwości podatnika dotyczą, konieczności podania symbolu PKWiU na Fakturach dokumentujących dostawę ww. nawozów.
Zdaniem Spółki, w przypadku dostawy przedmiotowych nawozów wystarczy podać przepis (numer i pozycję), na podstawie którego zastosowano obniżoną stawkę podatku.

Postanowieniem z 5 sierpnia 2005 r., nr PP/443-69-1-GK/05 Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe stwierdzając, iż z uwagi na to, że nawozy produkowane przez Spółkę nie można zaklasyfikować do PKWiU 24.15.80, Spółka winna podać na fakturze dokumentującej ww. dostawy artykuł 146 ust. 1 ustawy w związku z treścią poz. 57 załącznika nr 6 do ustawy.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Na wstępie należy wskazać, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu decyzją nr PP-I005/395/AK/05 zmienił z urzędu ww. postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznając za nieprawidłowe stanowisko Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podany symbol PKWiU odnosi się jedynie do pierwszej z wymienionych grup nawozów.

Wskazano, że w pozycji 57 załącznika nr 6 do ustawy ?Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3 %", PKWiU 24.15.80 obejmuje wszystkie towary wymienione w tej pozycji, co oznacza, iż są sklasyfikowane do tego symbolu PKWiU. Zgodnie z § 9 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą, od określonej w art. 41 ust.1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy dane określone w ust.1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba, że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu.

Zatem w rozpatrywanym przypadku, przy dostawie nawozów wapniowych i wapniowo magnezowych, na fakturze należy podać symbol PKWiU ex 24.15.80.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY