Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Określenie miejsca świadczenia przy dostawie towarów nabytych od kontrahenta z terytorium Wspólnoty dostarczanych bezpośrednio do ostatecznego nabywcy z terytorium państwa trzeciego.

sygnatura: PP I 443/946/05/AW

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-01-18

słowa kluczowe:dostawa towarów, eksport towarów, miejsce

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 2 oraz art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2005 r. Nr PPI/443/1/123/05 wydane na wniosek X w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - i stwierdza, że stanowisko podatnika w sprawie określenia miejsca świadczenie przy dostawie towarów nabytych od kontrahenta z terytorium Wspólnoty dostarczanych bezpośrednio do ostatecznego nabywcy z terytorium państwa trzeciego - jest nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 4 marca 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek X o udzielenie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Spółka planuje poszerzenie współpracy z firmami zagranicznymi w zakresie zakupu i sprzedaży towarów. Zamierza zawierać transakcje wielostronne (trzech kontrahentów z trzech różnych państw zarówno z terytorium Wspólnoty jak i z terytorium państw trzecich). Podatnik zamierza zakupić towar od podmiotu z terytorium Wspólnoty, a sprzedać kontrahentowi z terytorium państwa trzeciego. Transport jest przyporządkowany dostawie z Unii do Polski i jest bezpośrednio wysyłany przez kontrahenta z terytorium Wspólnoty do wskazanego przez Spółkę kontrahenta z terytorium państwa trzeciego.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem w jaki sposób należy opodatkować tę transakcję. W ocenie wnioskodawcy są to transakcje wielostronne, do których nie mają zastosowania przepisy art. 135 do 138 ustawy o podatku od towarów i usług. Transakcja ta stanowi eksport towarów, pod warunkiem posiadania przez Podatnika dokumentów celnych potwierdzających:

  1. wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty,
  2. tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

W odpowiedzi na przedmiotowy wniosek organ pierwszej instancji udzielił pisemnej interpretacji postanowieniem z dnia 3 czerwca 2005 r. Nr PPI/443/1/123/05, w którym stwierdzono poprawność stanowiska przedstawionego przez X.

Dokonując oceny udzielonej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14 b Ordynacji podatkowej wszczął postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.

W świetle będącego przedmiotem oceny stanu faktycznego w powiązaniu z mającymi zastosowanie w sprawie przepisami prawa stwierdzić należy, iż wydana interpretacja nie jest prawidłowa.

Art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jeżeli wywóz jest dokonywany przez:

  1. dostawcę lub na jego rzecz, lub
  2. nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.

Wobec powyższego należy uznać, iż w sytuacji opisanej przez Podatnika w zapytaniu nie wystąpi eksport, ponieważ towary nie będą wywożone z terytorium Polski.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W tej sytuacji sprzedaż podlega opodatkowaniu na terytorium kraju, na którym towary znajdowały się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Odnosząc się do opisanej w zapytaniu transakcji należy stwierdzić, iż nie podlega ona opodatkowaniu w kraju, gdyż miejsce dostawy znajduje się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej. Brak jest zatem podstawy do uznania tej transakcji jako eksport towaru, bowiem wywóz w ramach dostawy nie następuje z terytorium kraju.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY