Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wątpliwość podatnika dotyczy prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem.

sygnatura: PP I 443/1717/05/AK

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-01-30

słowa kluczowe:samochód demonstracyjny, samochód osobowy, wynajem samochodów

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 14b § 2 oraz § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 28.10.2005 r. Nr PP/443/1/275/05 wydanego dla podatnika X o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczącej prawa do odliczenia kwot podatku naliczonego związanego z nabyciem samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem
- Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia zmiany postanowienia.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 28 lipca 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek uzupełniono dnia 11.08.2005 r. oraz dnia 14.10.2005 r. i dnia 25.10.2005 r.
Z treści złożonego wniosku wynikało, iż Podatnik przez samochody osobowe rozumie samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż określona wzorem: DŁ = 357 kg+ n * 68 kg
Natomiast przez samochody ciężarowe rozumie: samochody dające prawo do odliczenia całości kwoty podatku naliczonego związanego zarówno z nabyciem tych samochodów, jak i paliwa oraz inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ładowności większej niż określona ww. wzorem.
W złożonym zapytaniu strona wskazała, iż zajmuje się sprzedażą i wynajmem samochodów. I tak: zgodnie z umową dealerską zobowiązana jest do zapewnienia swoim klientom samochodów do jazd testowych. Nabywając samochody demonstracyjne od dostawcy, Podatnik korzysta z różnego typu preferencji np. rabatów, dłuższego terminu kredytowania zakupów itp. W celu umożliwienia przeprowadzenia jazd próbnych poza placem parkingowym Spółki, samochody podlegają rejestracji w wydziale komunikacji.
Po dokonaniu zakupu i zarejestrowaniu samochodu w wydziale komunikacji, przyjmowane są na stan "magazynu samochodów demonstracyjnych" i na stanie tego magazynu pozostają do dnia ich sprzedaży lub przekwalifikowania w środki trwałe (jeśli zarząd zdecyduje o pozostawieniu takiego samochodu jako samochodu służbowego do użytkowania przez pracowników). Samochody demonstracyjne sprzedawane są po cenie niższej aniżeli samochody nowe oraz po różnym okresie użytkowania, jednak nie krótszym niż 6 miesięcy. Zdarza się również, że samochody te znajdują nabywców po okresie dłuższym niż rok.
Podatnik uważa, iż nabywając po dniu 22.08.2005 r. samochody przeznaczone do wynajmu, ma prawo do odliczenia całkowitej kwoty podatku od towarów i usług naliczonego przy ich nabyciu.
W uzupełnieniu złożonego wniosku, w dniu 25.10.2005 r. podatnik doprecyzował swój wniosek wskazując, iż mogą zdarzyć się takie sytuacje, gdy samochody sprzedane zostaną przed upływem sześciu miesięcy.
W oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, postanowieniem z dnia 28.10.2005 r. (nr PPII 443/1/275/05) stwierdził, że stanowisko prezentowane przez Podatnika jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia powołano przepisy art. 86 ust. 3 ustawy o PTU, który stanowi o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ponadto przytoczono treść przepisu art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy wskazując, iż: przepis 86 ust. 3 ustawy nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
? odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
? oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszym niż sześć miesięcy.
Jednocześnie wskazano, iż w stosunku do samochodów (pojazdów) wskazanych w cyt. art. 86 ust. 3 ustawy - Podatnik posiada takie prawo w momencie, gdy łącznie spełni wskazane tam warunki:
1. przedmiotem działalności Podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze,
2. samochody te (pojazdy) muszą być przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
W przedmiotowej sprawie, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego wskazał, iż istotne znaczenie ma zatem po pierwsze zachowanie warunku dotyczącego przeznaczenia przedmiotowych samochodów (pojazdów) wyłącznie na wynajem, po drugie spełnienie wymogu przewidzianego przez ustawodawcę a dotyczącego minimalnego okresu wykorzystania samochodów (pojazdów) na te cele, tj. przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.
Na powyższe postanowienie podatnik złożył zażalenie, w którym wniósł o zmianę przedmiotowego postanowienia wskazując, iż spełnia warunki by posiadać prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, a mianowicie przedmiotem działalności jest oddawanie samochodów w odpłatne używanie oraz samochody te są przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż 6 m-cy.
Rozpatrując zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odnosząc się do przedstawionych w zażaleniu zarzutów uznał co następuje:
Podstawę niniejszego rozstrzygnięcia stanowią przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób istotny zasady udzielania przez organy podatkowe interpretacji (w miejsce wcześniejszych informacji)
w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa - podatnik zobowiązany jest to wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie we wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
Stan faktyczny przedstawiony we wniosku powinien być konkretny i wyczerpujący.
W sytuacji, kiedy poszczególne elementy stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wzajemnie się wykluczają, opis stanu faktycznego jest nie jasny, organ podatkowy powinien wystąpić do wnioskodawcy o wyraźne określenie stanu faktycznego. W przypadku braku przedstawienia wyczerpującego stanu faktycznego sprawy, organ podatkowy winien wezwać wnoszącego wniosek do usunięcia braków formalnych.
W rozpatrywanej sprawie przedmiotem działalność Spółki jest sprzedaż i wynajem samochodów, a zapytanie Podatnika dotyczy prawa do odliczenia całkowitej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu samochodów przeznaczonych pod wynajem po dniu 22.08.2005 r.
Wobec powyższego w sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu wprowadzonym ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756). W powołanej wyżej ustawie, zmianie uległy przepisy art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o VAT.
Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl art. 86 ust. 3 ustawy, przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.
Zgodnie z pkt 7 ust. 4 art. 86 ustawy, przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
Odnosząc powyższe przepisy do rozpatrywanej sprawy, po pierwsze należy wskazać, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług stanowi jeden
z podstawowych elementów konstrukcji podatku VAT. W konsekwencji wszelkie ograniczenia w tym zakresie należy interpretować w sposób ścisły.
W rozpatrywanej sprawie przedmiotem zapytania była wątpliwość czy podatnik nabywając po dniu 22.08.2005 r. samochody osobowe, które następnie przeznaczone są pod wynajem - ma prawo do odliczenia całkowitej kwoty podatku naliczonego związanego z ich nabyciem.
Ponadto z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego oraz z uzupełnionego wniosku wynika, iż samochody znajdują nabywców przed upływem roku, ale czasami samochody sprzedane zostaną przed upływem sześciu miesięcy (pismo z dnia 25.10.2005 r.).
Należy zauważyć, iż przedmiotem zapytania jest: prawo do doliczenia całości podatku naliczonego przy zakupie samochodu osobowego, a następnie oddania go w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu - dokonanych po dniu 22.08.2005 r.
Dokonanie zakupu samochodu, a następnie oddanie go w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu - wypełnia dyspozycję z art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy. W konsekwencji dyspozycja wspomnianego przepisu znajdzie zastosowanie i Podatnik będzie mógł odliczyć całość podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie pojazdów przeznaczonych do jazd próbnych. Dotyczy to jednak tych samochodów, których oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. W przedmiotowej sprawie podatnik doprecyzowując swój wniosek wskazał, iż mogą zdarzyć się takie sytuacje, gdy samochody sprzedane zostaną przed upływem sześciu miesięcy. Zatem nie spełnienie tego warunku powoduje, że przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 nie będzie miał zastosowania.
Organ II instancji zwraca również uwagę, iż podatnik składając zażalenie podał, iż spełnia warunki wynikające z powołanych wyżej przepisów - by posiadać prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, jednakże takie stwierdzenie stoi w sprzeczności z przedstawionym stanem faktycznym o czym wyżej.
Zgodnie bowiem z opisanym przez stronę stanem faktycznym (dotyczy sytuacji gdy samochody sprzedane zostaną przed upływem sześciu miesięcy) nie można potwierdzić w całości prezentowanego przez stronę stanowiska.
Mając na uwadze powyższe organ podatkowy II instancji stwierdza, iż zgodnie z opisanym przez stronę stanem faktycznym, po uzupełnieniu i doprecyzowaniu wniosku, stanowisko podatnika jest błędne.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY