Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wątpliwość podatnika dotyczyła opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem.

sygnatura: PP I 443/1720/05/AK

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2006-01-30

słowa kluczowe:samochód osobowy, sprzedaż, wynajem samochodów

Na podstawie art. 14b § 2 oraz § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.07.2005 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 28.10.2005 r. Nr PP/443/1/278/05 wydanego dla podatnika X o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu osobowego przeznaczonego pod wynajem
- Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odmawia zmiany postanowienia.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 28 lipca 2005 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wniosek uzupełniono dnia 11.08.2005 r. oraz dnia 14.10.2005 r. i dnia 25.10.2005 r.
W złożonym zapytaniu strona wskazała, iż zajmuje się sprzedażą i wynajmem samochodów. I tak: zgodnie z umową dealerską zobowiązana jest do zapewnienia swoim klientom samochodów do jazd testowych. Nabywając samochody demonstracyjne od dostawcy, Podatnik korzysta z różnego typu preferencji np. rabatów, dłuższego terminu kredytowania zakupów itp. W celu umożliwienia przeprowadzenia jazd próbnych poza placem parkingowym Spółki, samochody podlegają rejestracji w wydziale komunikacji.
Po dokonaniu zakupu i zarejestrowaniu samochodu w wydziale komunikacji, przyjmowane są na stan "magazynu samochodów demonstracyjnych" i na stanie tego magazynu pozostają do dnia ich sprzedaży lub przekwalifikowania w środki trwałe (jeśli zarząd zdecyduje o pozostawieniu takiego samochodu jako samochodu służbowego do użytkowania przez pracowników). Samochody demonstracyjne sprzedawane są po cenie niższej aniżeli samochody nowe oraz po różnym okresie użytkowania, jednak nie krótszym niż 6 miesięcy. Zdarza się również, że samochody te znajdują nabywców po okresie dłuższym niż rok.
Podatnik uważa, iż nabywając po dniu 22.08.2005 r. samochody przeznaczone do wynajmu, ma prawo do odliczenia całkowitej kwoty podatku od towarów i usług naliczonego przy ich nabyciu, a przy ich sprzedaży stosować stawkę podatku w wysokości 22%
W uzupełnieniu złożonego wniosku, w dniu 25.10.2005 r. podatnik doprecyzował swój wniosek wskazując, iż mogą zdarzyć się takie sytuacje, gdy samochody przeznaczone do wynajmu przeznaczone do wynajmu sprzedane zostaną przed upływem sześciu miesięcy.
W oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, postanowieniem z dnia 28.10.2005 r. (nr PPII 443/1/278/05) stwierdził, że stanowisko prezentowane przez Podatnika jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia powołano przepisy art. 86 ust. 3 ustawy o PTU, który stanowi o prawie podatnika do odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ponadto przytoczono treść przepisu art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy wskazując, iż: przepis 86 ust. 3 ustawy nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
? odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
? oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszym niż sześć miesięcy.
W podjętym rozstrzygnięciu organ podatkowy I instancji wskazał, iż warunkiem istnienia prawa Podatnika do odliczenia całkowitej kwoty podatku naliczonego związanego z przedmiotowym nabyciem, jest nabycie samochodów (pojazdów) innych niż wynikające z regulacji art. 86 ust. 3, jak również wykorzystywanie, w ramach prowadzonej działalności, samochodów (pojazdów) wskazanych w artykule 86 ust. 4 pkt 7 lit. b wyłącznie z przeznaczeniem ich na wynajem jednak w okresie nie krótszym niż sześć miesięcy. Dlatego też istotne jest zachowanie warunku dotyczącego przeznaczenia przedmiotowych samochodów (pojazdów) wyłącznie na wynajem oraz spełnienie wymogu dotyczącego minimalnego okresu wykorzystania samochodu (pojazdu) na te cele, tj. przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego powołał przepisy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) dotyczące zwolnień z PTU, wyjaśniając iż:
? w przypadku sprzedaży samochodów (pojazdów) innych niż wskazane w art. 86 ust. 3 ustawy oraz samochodów (pojazdów), o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b przy nabyciu których, Podatnik miał prawo do odliczenia 100 % kwoty podatku naliczonego, wówczas, w myśl regulacji art. 41 ust. 1 ww. ustawy, zobligowany będzie do zastosowania podstawowej stawki podatku, tj. 22% natomiast
? w przypadku, samochodów (pojazdów), o których mowa w art. 86 ust. 3 ww. ustawy, w sytuacji, gdy w oparciu o przytoczone przepisy, można zaliczyć je do towarów używanych, wówczas ich dostawa objęta będzie zwolnieniem od podatku od towarów i usług.
Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, iż stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.
Na powyższe postanowienie podatnik złożył zażalenie, w którym wniósł o zmianę przedmiotowego postanowienia wskazując, iż spełnia warunki by posiadać prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości, a przy sprzedaży stosować stawkę podatku w wysokości 22%
Rozpatrując zebrany w przedmiotowej sprawie materiał dowodowy, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu odnosząc się do przedstawionych w zażaleniu zarzutów uznał co następuje:
Podstawę niniejszego rozstrzygnięcia stanowią przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób istotny zasady udzielania przez organy podatkowe interpretacji (w miejsce wcześniejszych informacji)
w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników.
Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa - podatnik zobowiązany jest to wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie we wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
W rozpatrywanej sprawie przedmiotem działalność Spółki jest sprzedaż i wynajem samochodów, a zapytanie Podatnika dotyczy zastosowania stawki podatku w wysokości 22% przy sprzedaży samochodów przeznaczonych pod wynajem po dniu 22.08.2005 r. Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczyły będą przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756). W powołanej wyżej ustawie, zmianie uległy przepisy art. 86 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Zmiana ta obowiązuje od dnia 22 sierpnia 2005 r.
Stosownie do postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl art. 86 ust. 3 ustawy, przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł.
Zgodnie z pkt 7 ust. 4 art. 86 ustawy, przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:
a) odprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub
b) oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.
W rozpatrywanej sprawie przedmiotem zapytania są samochody pierwotnie nabyte dla świadczenia usług najmu, który trwa co najmniej 6 miesięcy. Organ II instancji zauważa,
iż kupno i sprzedaż tych pojazdów jest niewątpliwe stałym, normalnym elementem działalności Podatnika.
Należy zauważyć, iż przedmiotem zapytania jest zastosowanie przy sprzedaży samochodu osobowego stawki podatkowej w wysokości 22%, który wcześniej oddany był w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu - dokonanej po dniu 22.08.2005 r.
Mając na uwadze przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzić należy, iż dokonanie zakupu samochodu, a następnie oddanie go w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu - wypełnia dyspozycję z art. 86 ust. 4 pkt 7 ustawy. W konsekwencji dyspozycja wspomnianego przepisu znajdzie zastosowanie i Podatnik będzie mógł odliczyć całość podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie pojazdów. Dotyczy to jednak tych samochodów, których oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. W przypadku zakupu samochodów pod wynajem na okres krótszy niż 6 m-cy, podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku naliczonego w kwocie określonej w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r.
Powyższe oznacza, iż przy sprzedaży tych samochodów mogą mieć zastosowanie przepisy dotyczące zwolnienia określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ... (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.)
W przedmiotowej sprawie podatnik doprecyzowując swój wniosek w dniu 25.10.2005 r. wskazał, iż mogą zdarzyć się takie sytuacje, gdy samochody sprzedane zostaną przed upływem sześciu miesięcy. Mając na uwadze powyższe organ podatkowy II instancji stwierdza, iż zgodnie z opisanym przez stronę stanem faktycznym - nie można potwierdzić całości prezentowanego przez stronę stanowiska.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY