Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy istnieje obowiązek rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz obowiązek wystawiania faktur VAT z tytułu świadczonych usług pośrednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego?

sygnatura: Nr PPB2-4407/I/59/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-12-05

słowa kluczowe:opodatkowanie, przedmiot opodatkowania, usługi pośrednictwa, usługi rekreacyjne, usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów, zwolnienia podmiotowe

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 970 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia Pani "X" na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 09 września 2005 r. Nr PP/443-123/86790/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz obowiązku wystawiania faktur VAT z tytułu świadczonych usług pośrednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego - zmienia zaskarżone postanowienie organu pierwszej instancji w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 07 czerwca 2005 r. uzupełnionym pismem z dnia 06 lipca 2005 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07 czerwca 2005 r. Pani "X" zwróciła się w sprawie wydania wiążącej interpretacji odnośnie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz obowiązku wystawiania faktur VAT z tytułu świadczonych usług pośrednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego. W piśmie powyższym poinformowała, iż jej roczny obrót nie przekracza 10.000 euro.

Pismem z dnia 20 czerwca 2005 r. Nr IIUSPP/446/38/149/86790/05 Naczelnik Drugiego Urzędu w Katowicach wezwał ww. m.in. do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie, zakwalifikowania usługi do właściwego PKWiU.

W pismach z dnia 23 czerwca 2005 r. oraz 06 lipca 2005 r. - będących odpowiedzią na powyższe wezwanie - strona stwierdziła, iż usługi o symbolu PKWiU 92.7 zostały objęte obowiązkiem VAT, jednakże prowadząc kolekturę Totalizatora Sportowego (gry liczbowe) utrzymuje się tylko z prowizji otrzymywanej z Totalizatora. Jej dochód roczny z tytułu świadczonych usług na rzecz Totalizatora Sportowego nie przekracza 10.000 euro. Zdaniem strony - z uwagi na nie przekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty 10.000 euro, nie ma ona obowiązku rejestracji w VAT.

Postanowieniem z 09 września 2005 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach uznał stanowisko Pani "X" odnośnie obowiązku rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz obowiązku wystawiania faktur VAT z tytułu świadczonych usług pośrednictwa na rzecz Totalizatora Sportowego - za nieprawidłowe.

W wydanym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego zajął stanowisko, iż usługi pośrednictwa przy sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz Totalizatora Sportowego nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT.

Jednocześnie - zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego strona może korzystać ze zwolnienia wynikającego z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT pod warunkiem nie przekroczenia kwoty 10.000 euro (wyrażonej w złotych). Przy czym za wartość sprzedaży u podmiotów świadczących usługi pośrednictwa rozumie się - zgodnie z art. 113 ust.8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm) - 30-krotność prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usług.

Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie z dnia 15 września 2005 r. W zażaleniu powyższym strona stwierdziła, iż postanowienie wydane przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach jest dla niej krzywdzące, zaś interpretacja nie wyjaśnia czy z tytułu świadczenia usług na rzecz Totalizatora Sportowego zachodzi konieczność rejestracji w podatku od towarów i usług.

Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach o niskich wygranych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Wyłączenie to dotyczy jednak tylko tej działalności, która jest objęta podatkiem od gier. Pośredniczenie w czynnościach związanych ze sprzedażą gier liczbowych i loterii pieniężnych nie podlega podatkowi od gier, więc nie korzysta z tego wyłączenia.

Na podstawie art. 41 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust.7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1.

Natomiast w myśl art. 43 ust.1 pkt 1 zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

Pod pozycją 11 ww. załącznika nr 4 do ustawy jako zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymienione zostały usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie aktorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem #185; - z wyłączeniem:

1)usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2)usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3)usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4)wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33 i 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5)wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

5a)usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

5b)wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6)działalności agencji informacyjnych,

7)usług wydawniczych,

8)usług radia i telewizji (PKWiU 92.2) z zastrzeżeniem poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy.

Przy czym ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

Zgodnie z objaśnieniami - wprowadzonymi ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 90, poz. 756) - do cyt. załącznika nr 4 zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że usługi pośrednictwa przy sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych na rzecz Totalizatora Sportowego, czy też zakładów wzajemnych (PKWiU 92.7) - zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r. - nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Świadczone są bowiem w ramach działalności gospodarczej, która ma za cel, co do zasady, systematyczne dążenie do osiągania zysków. Usługi te są opodatkowane podatkiem VAT wg stawki 22% zgodnie z art. 41 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o VAT.

Zgodnie natomiast z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 97, poz. 979 ze zm.) zwalnia się od podatku VAT czynności wynikające z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa lub innej umowy o podobnym charakterze, w przypadku których podstawę opodatkowania dla agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby, świadczącej usługi o podobnym charakterze, stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

W myśl natomiast § 9 ust.2 ww. rozporządzenia, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym mogli korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy i dotyczy wartości sprzedaży w danym roku podatkowym z tytułu wykonywania czynności wymienionych w ust. 1, nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro, obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art.113 ust.14 ustawy.

Przy czym zwolnienie, o którym mowa wyżej stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro; do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. (ust. 3 ww. § 9).

Stosownie natomiast do postanowień zawartych w ust. 4 ww. § 9, zwolnień o których mowa powyżej nie stosuje się do podatników:

1) zarejestrowanych na podstawie art. 96 lub art.157 ustawy jako " podatnicy VAT czynni",

2) wykonujących również inne, niż wymienione w ust 1, czynności opodatkowane,

3) wykonujących czynności, o których mowa w art.113 ust. 13 ustawy,

4) którzy zrezygnowali z prawa do zwolnień podmiotowych lub utracili to prawo w poprzednich latach podatkowych i od daty rezygnacji lub utraty tego prawa nie upłynęły 3 lata.

Z powyższego wynika, że istnieje możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego, ale po spełnieniu określonych tym przepisem warunków. Jeżeli zatem wartość sprzedaży w danym roku podatkowym jak i w poprzednim roku podatkowym z tytułu wykonywania czynności wynikającej z umowy agencyjnej nie przekroczyła - każdorazowo - kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro, a także osoba nie jest podatnikiem wymienionym w § 9 ust. 4 ww. rozporządzenia - wówczas może korzystać w danym roku ze zwolnienia przewidzianego w § 9 ust. 1

Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2003 r., Nr 202, poz. 1962) - obowiązującej na rok 2004 r. - wartość sprzedaży towarów i usług, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (DZ.U.Nr 11, poz. 50 ze zm.), uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług określa się w kwocie 45.700 zł.

Zgodnie natomiast z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie określenia kwoty uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2004 r. Nr 253, poz. 2528) - obowiązującej na rok 2005 r. - wartość sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.), uprawniającej do zwolnienia od podatku od towarów i usług, odpowiadającej równowartości 10.000 euro, określa się w kwocie 43.800 zł.

W związku z powyższym pismem z dnia 16 listopada 2005 r. Nr PPB2-4407/I/59/2005 Dyrektor Izby Skarbowej wezwał stronę do przedłożenia stosownych informacji.

Pismem z dnia 21 listopada 2005 r. Pani "X" poinformowała, iż w poprzednim roku obrót kształtował się na poziomie 28.000 zł, oraz nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Nie wykonuje też innych czynności niż wynikające z zawartej umowy agencyjnej. Ponadto w piśmie - wpływ 29 listopada 2005 r. - strona stwierdziła, iż nigdy nie była podatnikiem VAT, nie składa deklaracji VAT, a obrót w roku 2005 r. - na dzień złożenia pisma wyniósł 14.200 zł.

Jak słusznie stwierdził Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach w postanowieniu z dnia 09 września 2005 r. Nr PP/443-123/86790/05 usługi pośrednictwa świadczone na rzecz Totalizatora Sportowego nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 41 ust.1 ustawy o VAT - są bowiem opodatkowane stawką podstawową.

Jednakże - jak wynika z materiału dowodowego - Pani "X" spełnia przesłanki umożliwiające korzystanie przez nią ze zwolnienia określonego w § 9 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów.

Nadmienić jednak należy, iż w przypadku gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego 2005 r. kwotę 10.000 euro wyrażoną w złotych, opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę wartość, a obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty. (art. 113 ust.10 ustawy o VAT).

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż stanowisko podatnika, dotyczące braku obowiązku rejestracji w podatku VAT uznać należy za prawidłowe.

Zatem postanowiono orzec jak w sentencji.

Na mocy art. 143 cyt. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa wydana została z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Na decyzję służy skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. (Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY