Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż limitów (kwoty mlecznej) na produkcję i dostawę mleka w danym roku podatkowym

sygnatura: PPB2-4407/I/61/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-12-05

słowa kluczowe:sprzedaż praw

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60), art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez XXX z dnia 21 września 2005 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 12 września 2005 roku nr PP/443/I-122/05/142896/05 stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania sprzedaży limitów (kwoty mlecznej) otrzymanych przez producenta, hodowcę bydła na produkcję i dostawę mleka w danym roku - odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 21 lipca 2005 roku XXX zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej opodatkowania sprzedaży limitów (kwoty mlecznej) otrzymanych przez producenta, hodowcę bydła na produkcję i dostawę mleka w danym roku. W ww. piśmie wnioskodawca stanął na stanowisku, że sprzedaż kwoty mlecznej nie kwalifikuje się do usług a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Powyższe stanowisko podatnik oparł na udzielonej mu opinii przez Urząd Statystyczny w Łodzi z 17 czerwca 2005 roku nr OK.-5672/KU-3579/2005, zgodnie z którą sprzedaż kwot mlecznych, limitów otrzymanych na produkcję i dostawę mleka w danym roku przez producenta (hodowcę bydła) nie jest usługą. Postanowieniem z dnia 12 września 2005 roku nr PP/443/I-122/05/142896/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie uznał za nieprawidłowe stanowisko XXX w ww. sprawie będącej przedmiotem wniosku. Stwierdził, że z treści art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż świadczeniem usług jest również przeniesienie prawa do wartości niematerialnych i prawnych, co ma miejsce w przypadku sprzedaży kwoty mlecznej, w związku z czym czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na powyższe postanowienie strona wniosła zażalenie z dnia 21 września 2005 roku, w którym wnosi o zmianę stanowiska zajętego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie. Powyższe motywuje tym, iż organ podatkowy pierwszej instancji dokonał nadinterpretacji art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT stwierdzając, że sprzedaż kwoty mlecznej jest przeniesieniem praw do wartości niematerialnych i prawnych przez co w konsekwencji jest świadczeniem usług i podlega zgodnie z powołanym przepisem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po rozpatrzeniu przedmiotowego zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, iż zarzuty zawarte w zażaleniu nie zasługują na uwzględnienie. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt.1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.Przez towary, zgodnie z art. 2 pkt 6 w/w ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Jak z powyższego wynika zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, obok dostawy towarów drugą podstawową kategorią czynności podlegających opodatkowaniu jest świadczenie usług. Świadczenie usług ma charakter dopełniający do dostawy towarów. Obejmuje swym zakresem wszystkie te transakcje wykonywane w ramach działalności gospodarczej, które nie stanowią dostawy towarów, co jest zgodne z regulacjami Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG). Na gruncie przepisów ustawy o podatku VAT usługa ma charakter uniwersalny i dla jej opodatkowania, wbrew stanowisku podatnika zawartemu w zażaleniu, nie jest konieczne wymienienie w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Na świadczenie usług może składać się bowiem również pewne zachowanie na rzecz innej osoby. Taki zakres czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT wynika z zasady powszechności opodatkowania. Artykuł 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnosi się tylko i wyłącznie do obowiązku identyfikowania przez podatnika wykonywanych przez siebie usług jeżeli zostały wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Przepis ten w żadnym przypadku nie stanowi ograniczenia zakresu przedmiotowego usług w świetle ustawy o podatku VAT. Zatem mając na uwadze ogólne zasady konstrukcyjne podatku VAT uznać należy, iż usługą będzie takie odpłatne świadczenie, dla którego istnieje odbiorca świadczenia odnoszący z tego świadczenia korzyść w tym także potencjalną. Istnienie tego rodzaju związku w myśl przepisów ustawy o podatku VAT kwalifikuje czynność jako opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 897 ze zm.) podmiot skupujący jest obowiązany do: skupu mleka wyłącznie od producentów posiadających indywidualne ilości referencyjne dla dostaw, zwanych dalej "dostawcami hurtowymi". Decyzję w sprawie przyznania indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy wydaje, na wniosek producenta, właściwy miejscowo dyrektor oddziału terenowego Agencji.Stosownie do art. 22 ust. 1-2 ww. ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych, prawo do indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części może być zbywane wyłącznie producentowi, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, która dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia, w drodze decyzji, przez właściwego miejscowo dla zbywcy dyrektora oddziału terenowego Agencji. Zatem indywidualna ilość referencyjna jest prawem majątkowym (ma wartość majątkową), które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Z powołanych postanowień ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych wynika, że kwota mleczna w związku z tym, iż rynek w przedmiotowym zakresie jest rynkiem regulowanym jest uprawnieniem bezpośredniego producenta rolnego do produkcji (mającej gwarancje zbytu) określonej ilości mleka w formie nieprzetworzonej. Powyższe powoduje, że prawo do kwoty mlecznej ma swój wymiar ekonomiczny, warunkujący prowadzenie lub rozwój przez dany podmiot określonej działalności gospodarczej (powstanie przychodu z działalności gospodarczej oraz ewentualnych zysków), generujący ewentualnych odbiorców przedmiotowego świadczenia mogących odnosić z tego świadczenia korzyści. W konsekwencji prawo to wobec faktu, że art. 22 ust. 1-2 ww. ustawy o regulacji rynku mleka i przetworów mlecznych nadał mu przymiot zbywalności, może powodować określone zachowanie podatnika na rzecz innej osoby. Przedmiotowe zachowanie, tak jak już zostało to uprzednio stwierdzone, w każdym przypadku jest świadczeniem usług nawet wówczas gdy nie jest ujęte w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce państwowej. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy o podatku VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika, że ma zamiar przenieść przedmiotowe prawo do kwoty mlecznej (indywidualnej kwoty referencyjnej) na inny podmiot gospodarczy. Przy czym przedmiotowa czynność dokonana zostanie odpłatnie w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zatem w przypadku, gdy prawo to stanie się przedmiotem odpłatnego przeniesienia przez podatnika VAT w ramach jego działalności gospodarczej na inny podmiot, czynność ta stanowić będzie świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.W związku z tym, że czynność sprzedaży limitów (kwoty mlecznej) otrzymanych przez producenta, hodowcę bydła na produkcję i dostawę mleka w danym roku nie została objęta stawkami preferencyjnymi, podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 22%.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY