Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu sprzedaż działek budowlanych?

sygnatura: PP II 443/1535/05/JK

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-12-13

słowa kluczowe:częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, działka pod budowę, sprzedaż

Wnioskiem z dnia 22.07.2005 r. Podatnik w oparciu o przepis art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa wniósł do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie wiążącej interpretacji odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych.
Wnioskodawca poinformował, że jest osobą prowadzącą gospodarstwo rolne. Z posiadanych gruntów w 2003 r. zostały wydzielone działki budowlane, z których cztery zamierza sprzedać w bieżącym roku (do 27.09.2005 r. zostały sprzedane dwie).
Wnioskodawca uważa, że sprzedaż przedmiotowych działek nie podlega opodatkowaniu. Swoje stanowisko uzasadnił tym, iż nie zamierza w ciągu najbliższych lat sprzedawać swoich gruntów i nie chce prowadzić żadnej działalności gospodarczej.
W dniu 7.10.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie nr PP(443/1-61)05 na mocy którego orzekł, iż stanowisko podatnika zawarte w złożonym wniosku w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlany jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia, organ podatkowy I instancji opierając się na regulacji art. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) uznał, że sprzedaż działek budowlanych stanowi dostawę w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wobec czego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zwolnienie przysługuje wyłącznie dostawie, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane czy też pod zabudowę.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy opodatkowanie dostawy gruntów podlega opodatkowaniu 22% stawka tego podatku. W myśl art. 96 ust. 1 ustawy zobowiązany jest dokonać rejestracji dla podatku od towarów i usług przed dniem wykonania pierwszej dostawy, obliczenia i zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji VAT.
W złożonym zażaleniu z 17.10.2005 r. Wnioskodawca podnosi, iż w świetle publikacji Gazety Prawnej z 4.10.2005 r. dotyczącej identycznej sytuacji postanowienie Urzędu jest krzywdzące, gdyż dotychczas Strona nie prowadziła działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług a sprzedane dwie działki budowlane stanowiły własność od ponad 20 lat.
Wypowiadając się w ramach trybu określonego przez przepis art. 200 Ordynacji podatkowej - w piśmie z 28.11.2005 r. - stwierdza, iż jakkolwiek sprzedaż gruntów mieści się w katalogu czynności opodatkowanych, jednak faktycznemu opodatkowaniu podatkiem VAT podlega czynność wówczas, gdy jest wykonywana przez podmiot działający dla tej czynności jako podatnik VAT natomiast w jego przypadku grunt został nabyty na potrzeby prywatne i nie był związany z działalnością gospodarczą.
Rozpatrując materiał sprawy oraz argumenty zawarte w zażaleniu Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, co następuje.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez pojęcie towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży gruntu powstaje, w myśl art. 19 ust. 1 i 4 ustawy z chwilą wykonania tej czynności. Jeżeli wykonanie tej czynności powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wykonania czynności, w tym sprzedaży gruntu.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zwolnienie obejmuje dostawy przedmiotem, której jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane czy też pod zabudowę. Oznacza to, że ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym itp. Charakter gruntu należy ustalać w oparciu o przepisy prawa miejscowego tj. lokalne plany zagospodarowania przestrzennego. Przy dostawie terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę dokonywanej przez podatnika nie stosuje się także zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 (art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) ustawy o VAT).
Zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy o VAT, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl art. 15 ust. 2 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Powyższa definicja uznaje, zatem za działalność gospodarczą m. in. działalność handlowców także wówczas, gdy czynność została wykonana w sposób jednorazowy w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Czynność wykonana jednorazowo będzie opodatkowana, jeżeli osoba dokonuje takiej czynności po raz kolejny, co sugeruje w ten sposób nieprzypadkową jej powtarzalność.
Rozpatrując okoliczności sprawy należy stwierdzić, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki prawno-podatkowe było dokonywanie tej czynności wielokrotnie. Intencja dokonywania tej czynności wielokrotnie winna być wykazana w chwili dokonywania tej czynności, a nie po jej zawarciu. Zatem, aby jednorazową dostawę towarów lub jednorazowe świadczenie usług uznać za działalność gospodarczą należy stwierdzić, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik dokonał już sprzedaży dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę. Zamiar sprzedaży wszystkich działek został przez Wnioskodawcę potwierdzony w przedstawionym stanie faktycznym. Ponieważ dostawa kolejnych działek niewątpliwie ma charakter powtarzalny, warunek częstotliwości został tu wypełniony, nie można mówić o czynności jednorazowej. Organ odwoławczy podziela stanowisko Strony, że powołany w piśmie z 28.11.2005 r. wyrok NSA z 4 października 2000 r. sygn. akt III SA 1901/99 "....zachowuje nadal aktualność". Nie mniej jednak z uwagi, iż dotyczył on zarówno odmiennego stanu faktycznego jak i prawnego, nie może wpłynąć na zmianę oceny sprawy będącej przedmiotem zaskarżonego postanowienia.
Odnośnie powołanej przez wnioskodawcę odpowiedzi konsultanta prawnego na pytanie jednego z czytelników opublikowane w Gazecie Prawnej z 4.10.2005 r. w ramach rubryki "Ekspert radzi" należy stwierdzić, iż odnosi się ona do odmiennego stanu faktycznego - opodatkowania sprzedaży nieruchomości dokonywanej przez wspólników rozwiązanej spółki cywilnej, do której mają zastosowanie szczególne zasady opodatkowania i zwolnienia z opodatkowania dostawy towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek osobowych, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury - art. 14 ust. 7 powołanej ustawy.
Wobec powyższego należy uznać, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego, zasadnie uznał, że w rozpatrywanej sprawie zaistniały przesłanki uznania Pana za podatnika podatku VAT, co za tym idzie sprzedaż przedmiotowych działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY