Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wykonując czynności biegłego rzeczoznawcy z zakresu psychiatri mogę korzystać ze zwolnienia przedmiotowego?

sygnatura: IS.II/1/4430-120/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2005-12-16

słowa kluczowe:biegły sądowy, rzeczoznawstwo

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 i art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dn. 23.09.2005 r., znak: PO III/443-43/05 wydane na wniosek A W, z dn. 26.08.2005 r., w trybie przepisu art. 14a § 1 i 4 Ordynacji podatkowej.

Pismem z dn. 25.08.2005 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 26.08.2005 r.), Podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik świadczy usługi biegłego z zakresu psychiatrii na zlecenie m.in. Sądu, Prokuratury. Zdaniem Podatnika świadczone przez niego usługi zarówno te w gabinecie lekarskim, jak również te wykonywane na zlecenie sądu lub prokuratury jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej podlegają zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy postanowieniem z dn. 23.09.2005 r., znak: PO III/443-43/05, wydanym na podstawie przepisu art. 14a § 1 i 4 Ordynacji podatkowej, uznał stanowisko przedstawione przez Podatnika we wniosku z dn. 25.08.2005 r. za nieprawidłowe.W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy wskazał, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.Z kolei w świetle art. 15 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Ponieważ przy sporządzaniu opinii przez biegłego sądowego nie jest spełniony ww. warunek dotyczący odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności, to sporządzenie takiej opinii stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.Ponadto zgodnie z § 28 powołanego wyżej rozporządzenia określa się listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, która stanowi załącznik do rozporządzenia. W poz. 37 tabeli stanowiącej przedmiotowy załącznik wymienione są usługi rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy osoba, która wykonuje dla sądu czy prokuratury ekspertyzy czy opinie jako biegły sądowy nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.Jednocześnie organ I instancji uznał, że opinie wydawane przez Podatnika na zlecenie sądu i prokuratury, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie ma on "możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1". Tym samym uznając za nieprawidłowe stanowisko Podatnika wyrażone we wniosku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy postanowienia z dn. 23.09.2005r., znak: PO III/443-43/05, stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co skutkuje koniecznością zmiany przedmiotowego postanowienia.

Organ I instancji w treści uzasadnienia wydanego postanowienia trafnie powołał przepisy regulujące opodatkowanie świadczenia usług przez biegłych sądowych, a także wynikający z § 28 rozporządzenia brak możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego określonego przez art. 113 ustawy. W związku jednak z kwalifikacją dokonaną przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, wykonywane przez lekarza specjalistę, czynności biegłego sądowego, polegające na wydawaniu opinii dotyczących stanu zdrowia pacjentów, w oparciu o przeprowadzone badania, oraz na udzielaniu odpowiedzi na zadawane przez sąd pytania, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00 - Konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy specjalistów. Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 6.04.2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), (Dz. U. Nr 89, poz. 844 ze zm.), dla celów podatkowych nadal stosuje się PKWiU wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 18.03.1997r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), a tam opisane usługi ujęto w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00 "Konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy specjalistów". Biorąc zaś pod uwagę brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, gdzie pod poz. 9 wymienione są "Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych" o symbolu PKWiU ex 85 należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez Podatnika są zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY