Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy mam się zarejestrować jako podatnik VAT w sytuacji gdy pobieram prowizje do 100 zł miesięcznie z tytułu świadczenia usług na rzecz Totalizatora Sportowego?

sygnatura: IS.II/1/4430-93/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2005-12-16

słowa kluczowe:obowiązek podatkowy, usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów

Na podstawie przepisów: art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 41 ust 1, art. 43 ust 1 pkt 1, art. 113 ust. 1, 2, 5 i 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535; ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z dnia 5.09.2005 r., znak: US.I.2/443-23/2005 w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Wnioskiem z dnia 4.07.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 3.08.2005 r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zapytanie dotyczy obowiązku rejestracji jako podatnika VAT.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Strona świadczy usługi na rzecz Totalizatora Sportowego zaliczane do klasy 92.71 PKWiU, prowadzi także "punkt ksero" oraz sklep odzieżowy. W piśmie z dnia 3.08.2005 r. E W przedstawiła własne stanowisko, zgodnie z którym winna "być zwolniona z podatku od towarów i usług."

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej postanowieniem z dnia 5.09.2005r., znak: US.I.2/443-23/2005 uznał "stanowisko" Strony odnośnie opodatkowania usług świadczonych na rzecz Totalizatora Sportowego za nieprawidłowe oraz stwierdził, iż na dzień złożenia wniosku E W nie miała obowiązku zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej postanowienia z dnia 5.09.2005r., znak: US.I.2/443-23/2005 uznał, iż zachodzą przesłanki określone przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co skutkuje koniecznością zmiany przedmiotowego postanowienia. W związku z tym postanowieniem z dnia 21.11.2005 r., znak: IS.II/1/4430-93/05 wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wzruszenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej z dnia 5.09.2005r., znak: US.I.2/443-23/2005.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył co następuje:Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 11 tego załącznika zostały wymienione m.in. usługi związane z rekreacją i sportem1) ( symbol PKWiU ex 92 ). Zastosowanie zwolnień zawartych w załączniku nr 4 wymaga uwzględnienia przewidzianych wyłączeń i objaśnień. W objaśnieniach do pozycji 11 załącznika 4 w brzmieniu, obowiązującym od 1.06.2005 r., nadanym nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 21.04.2005 r. (Dz. U. nr 90, poz. 756) wskazano, iż zwolnienie dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągnięcia zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Niemniej już poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług od dnia 1.05.2004 r. na podstawie art. 43 ust 1 pkt 1 zwolnione od podatku były wyłącznie usługi związane z rekreacją i sportem (symbol PKWiU ex 92) spełniające kryterium z objaśnienia zamieszczonego pod załącznikiem. Brzmienie zawarte w tej pozycji i użyty spójnik "i" wskazywały, iż objaśnienie zamieszczone pod tym załącznikiem dotyczyło obu kategorii usług (rekreacji i sportu) objętych tą częścią zdania. Natomiast tylko w celu wyeliminowania pojawiających się w tym zakresie wątpliwości, w art. 1 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 90, poz. 756 ) doprecyzowano treść objaśnienia do załącznika nr 4 - nowelizacja w tym zakresie weszła w życie z dniem 1.06.2005 r. Zatem od 1.05.2004 r. zwolnione od podatku od towarów i usług były i są jedynie usługi związane z rekreacją i sportem świadczone przez podmioty nie mające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, jednakże z zastrzeżeniem, iż wszelkie zyski, które mimo wszystko podmioty te osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. W związku z tym, świadczone przez Stronę na rzecz Totalizatora Sportowego usługi, za które pobierana jest prowizja, jako nie spełniające kryteriów zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podlegały od 1.05.2004 r. na podstawie art. 41 ust 1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, wg stawki 22 %. Stosownie do art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych podmiotowo przekroczy kwotę w złotych odpowiadającą równowartości 10.000 EURO, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Do wartości sprzedaży, natomiast nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Jednocześnie w ust 8 art. 113 postanowiono, iż w przypadku podatników, o których mowa w art. 30 ust 1 pkt 4 (w tym agenta, zleceniobiorcy), przez wartość sprzedaży rozumie się 30-krotność kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonane usługi.

Podatniczka powinna więc samodzielnie przeliczać wartość sprzedaży w celu ustalenia ewentualnego momentu przekroczenia limitu kwoty powodującej utratę prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Konsekwencją przekroczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia podmiotowego jest obowiązek rejestracji jako podatnika VAT czynnego. Natomiast w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, zgłoszenie rejestracyjne jest ich uprawnieniem w związku z zapisem art. 96 ust. 3 ustawy o VAT. Decyzja niniejsza nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Od decyzji niniejszej na podstawie art. 221 Ordynacji podatkowej, Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie powinno spełniać wymogi wskazane w art. 222 Ordynacji podatkowej, tj. zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY