Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Od jakiej kwoty kredytu i w jakiej wysokości odsetki od kredytu mogą odliczyć od dochodu w 2004 r. małżonkowie w sytuacji gdy kredyt jest wzięty przez małżonków i syna?

sygnatura: PBF/005-1-170/05

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2005-12-16

słowa kluczowe:kredyt, odsetki od kredytu

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po wydaniu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie postanowienia z dnia 1 września 2005 roku, znak: US-I/415-14/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego i uznania za prawidłowe stanowiska Państwa G. w zakresie dotyczącym odliczenia od podatku odsetek od części kredytu mieszkaniowego w równej wysokości wydatków na zakup lokalu mieszkalnego

- zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

Uzasadnienie

Dnia 25 sierpnia 2005 r. Państwo Stanisława i Grzegorz G. wystąpili doNaczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie z wnioskiem o udzielenie pisemnejinterpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresiemożliwości odliczenia od dochodu, faktycznie poniesionych w roku podatkowymwydatków na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji, mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Występując z przedmiotowym wnioskiem Państwo G. przedstawili własne stanowisko w sprawie, stwierdzając, iż ?mogą odliczyć od podatku odsetki od części kredytu mieszkaniowego równej wysokości wydatków małżonków na zakup lokalu mieszkalnego udokumentowanych fakturami VAT wystawionymi przez Dewelopera podatnika podatku od towarów i usług, tj. od kwoty 179.071,20 zł." Wyliczając wysokość odsetek możliwych do odliczenia, Państwo G. wyliczyli procentowy udział ww. kwoty w całym kredycie, a następnie procent ten odnieśli do całości zapłaconych w danym roku podatkowym odsetek, co dało im kwotę odsetek możliwą do odliczenia od dochodu w 2004 roku. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, Państwo G. wnoszą jednocześnie o wyjaśnienie kwestii - od jakiej kwoty kredytu mogą odliczyć wydatki na spłatę odsetek w 2004 roku.

Postanowieniem z dnia 1 września 2005 r. organ I instancji udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w której uznał za prawidłowe stanowisko Państwa G. w zakresie dotyczącym odliczenia od podatku odsetek od części kredytu mieszkaniowego w równej wysokości wydatków na zakup lokalu mieszkalnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, rozpatrując przedmiotowe postanowienie, stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póź. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. - od podstawy obliczenia podatku (...) odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, związanej z zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

  W myśl art. 26b ust. 2 odliczenie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się, jeżeli:

1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,
2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,
3) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodatrowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

 1. o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
 2. o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5) do zeznania, o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru, o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku,
6) odsetki, o których mowa w ust. 1:

 1. zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,
 2. nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
 3. nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu(przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe,przeznaczonych na:

 1. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
 2. budowę budynku mieszkalnego,
 3. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 5. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
 6. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
 7. systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  Zgodnie z art. 26b ust. 3 cyt. ustawy odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają odsetki od kredytów:
 1. udzielanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 2. udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
 3. udzielanych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi,
 4. objętych wykupem odsetek ze środków z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych,
 5. wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Jednocześnie art. 26b w ust. 4 stanowi, iż odliczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wyłącznie odsetki:

 1. naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 5, i zapłacone od tego dnia,
 2. od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 10.W konsekwencji powyższego, prawo do odliczenia odsetek - na zasadach określonych w ustawie - przysługuje podatnikowi, który faktycznie w roku podatkowym dokonał spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, udzielonego przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych przez ustawodawcę. A zatem w przypadku omawianej ulg istotne znaczenie ma to, kto faktycznie dokonał spłaty przedmiotowych odsetek.

Mając na uwadze regulacje prawne w zakresie ulgi odsetkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie z dnia 1 września 2005 r., znak: US-I/415-14/05, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego i uznania za prawidłowe stanowisko Państwa G. w zakresie udzielonego na cele mieszkaniowe, niemniej zaświadczenie to wystawione jest na trzech współkredytobiorców, co dowodziłoby, iż tych trzech współkredytobiorców spłacało w 2004 roku odsetki od kredytu.

Ponadto podkreślić należy, iż § 2 umowy kredytu mieszkaniowego z dnia 27 stycznia 2004 r. stanowi, iż kredyt w kwocie 243.000 zł udzielony jest na budowę lokalu mieszkalnego wraz z miejscem parkingowym, natomiast § 2 aktu notarialnego z dnia 29 grudnia 2004 r. (Rep. A 12008/2004) potwierdza nabycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości. Tym samym na małżonkach G. ciąży obowiązek wykazania, iż ta część kredytu od której faktycznie zapłacone odsetki odliczą od dochodu, wydatkowana była na cele ściśle określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, organ odwoławczy stwierdza, iż w świetle przedstawionego przez wnioskodawców stanu faktycznego dotyczącego roku podatkowego 2004, Państwo G. mogą odliczyć od dochodu faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, w ramach limitu, o którym mowa w art. 26b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli od kwoty kredytu nie przekraczającej 189.000 zł, o ile spełnią wszystkie warunki określone przez ustawodawcę.

Tym samym należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji, w myśl art. 222 Ordynacji podatkowej, powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY