Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż akcji pracowniczych nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PD-3/4117/i-65/05/J

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-16

słowa kluczowe:kapitały pieniężne, papier wartościowy, sprzedaż akcji

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z zażaleniem z dnia 21.10.2005 roku (data wpływu 24.10.2005 roku) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 10.10.2005 roku Nr PBI-2/415/148/05 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznychodmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

UZASADNIENIE

W przedmiotowej sprawie w dniu 19.09.2005 roku (data wpływu 21.09.2005 roku) zwróciła się Pani do Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych otrzymanych w drodze spadku.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie uznała Pani, że w chwili otrzymania spadku uiszczony został już podatek, a opodatkowanie sprzedaży tych akcji jest podwójnym opodatkowaniem.

Organ podatkowy I instancji, po rozpatrzeniu w/w pisma, wydał postanowienie Nr PB-2/415/148/05 z dnia 10.10.2005 r., w którym stwierdził, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.
Na powyższe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosła Pani zażalenie z dnia 21.10.2005 roku (data wpływu 24.10.2005 roku), w którym stwierdzone zostało, iż sprzedaż nabytych w drodze spadku akcji, wcześniej opodatkowanych podatkiem od spadków i darowizn, powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po przeanalizowaniu akt sprawy wyjaśnia, iż z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wynika że jednym ze źródeł przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1, pkt 6, lit. a wyżej powołanej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uznaje się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Z kolei z zgodnie z. zapisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49, poz. 447 ze zm.), papierami wartościowymi są akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, jak również inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego. Przy ustaleniu wartości tych przychodów zgodnie z ust. 2 ww. art. 17 zastosowanie mają przepisy art. 19 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym, który mówi o tym, iż przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. W przypadku sprzedaży akcji, do kosztów uzyskania zalicza się koszty związane ze sprzedażą tych akcji t. j. opłatę notarialną, opłatę skarbową, prowizję biura maklerskiego. Zgodnie z art. 30B, ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji tych praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatekdochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Dochodów ze sprzedaży akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, t. j. według skali podatkowej. Zgodnie z art. 45, ust. 1A, pkt 1 i ust. 4, pkt 2 ustawy podatnicy obowiązani są składać urzędom skarbowym zeznanie wg. Wzoru (pit-38) o wysokości osiągniętego w danym roku dochodu, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zauważa się, że żaden przepis ustawy o podatku dochodowym nie zwalnia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku. Natomiast stosownie do art. 21, ust. 1, pkt 105 ustawy o podatku dochodowym wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn. A zatem stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza zawarte w zaskarżonym postanowieniu jest prawidłowe.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30-tu dni od daty jej doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY