Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła istotne zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa. Jeśli pojazd nie spełnia określonych w ustawie nowych warunków do pełnego odliczenia VAT, to podatnik nie ma również prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa.

sygnatura: 1401/VR/4407/14-145/05/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-16

słowa kluczowe:paliwo, samochód, utrata prawa do odliczenia

Decyzja


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z dnia 19 września 2005 r., nr 1435/PP1/443-145/05/AŁ uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy Pani Anny S. przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany postanowienia.


Uzasadnienie


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 19 września 2005 r. nr 1435/PP1/443-145/05/AŁ wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji w sprawie odliczenia podatku VAT od paliwa zakupionego dla dwóch samochodów: Citroen C 15 i Renault Kangoo.

Strona zakupiła w 2001 r. na potrzeby firmy samochód Citroen C15, który posiada dwa rzędy siedzeń i przestrzeń ładunkową oddzieloną od części "pasażerskiej" trwałą przegrodą i samochód ten posiada homologację ciężarową. Drugi samochód - Renault Kangoo został zakupiony dla firmy 15 kwietnia 2005 r. Posiada również homologację samochodu ciężarowego. Samochód ten ma dwa rzędy siedzeń i trwałą przegrodę, którą można przesunąć w sposób trwały, po złożeniu drugiego rzędu siedzeń przykręcając przegrodę do podłogi i dachu za pierwszym rzędem siedzeń. Samochód ten służy do przewozu "ekip montażowych" narzędzi potrzebnych do montażu, a także sprzedawanych przez Stronę towarów. Zdaniem Strony spełnione zostały wszystkie warunki wynikające ze znowelizowanej ustawy o VAT wymagane do odliczenia VAT od zakupu paliwa do tych samochodów.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście rozpoznając wniosek Strony z 10 czerwca 2005 r. uznał stanowisko strony za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 3 w/w ustawy w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6 000 zł. Pełne odliczenie przysługuje więc od samochodów, które posiadają dopuszczalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 tony.

Jednakże art. 86 ust. 4 ustawy statuuje wyjątki od tej zasady. Zgodnie z tym przepisem jest kategoria samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony, dla których ustawa przewiduje możliwość odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację kontroli pojazdów oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Zdaniem Naczelnika, wobec braku powyższego zaświadczenia od dnia 22 sierpnia 2005 r. do chwili dokonania specjalistycznego przeglądu podatnik sam będzie oceniać, czy samochód ten spełnia warunek określony w art. 86 ust. 4 ustawy i jeżeli odpowiedź będzie twierdząca, mimo czasowego braku zaświadczenia, odliczać będzie VAT od nabywanego paliwa.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła w ustawowym terminie zażalenie, w którym wnosi o uznanie za prawidłowe swojego stanowiska zawartego we wniosku. Zdaniem Strony w dalszym ciągu po 22 sierpnia 2005 r. przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa do zakupionych przed 22 sierpnia 2005 r. na potrzeby firmy dwóch samochodów: Citroen C 15 i Renault Kangoo. Strona twierdzi, że odebranie prawa do odliczenia podatku VAT od paliwa wykorzystywanego do samochodów będących w jej posiadaniu przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy jest ewidentnie sprzeczne z art.17 ust. 6 VI dyrektywy UE ( 77/388/EEC).

W uzupełnieniu zażalenia Strona powołała wyrok WSA z dnia 12.10.2005 r., sygn. akt III SA/Wa 2219/05, w którym Sąd stwierdził niewłaściwą - niepełną implementację przepisów VI Dyrektywy do polskiego porządku prawnego.


Rozpatrując zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:

W przedmiotowej sprawie problem dotyczy utraty prawa do odliczenia VAT przy zakupie paliwa do samochodów, pomimo że przed 22 sierpnia 2005r. prawo to Stronie przysługiwało. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że gdy Strona zakupiła samochody Citroen C 15 i Renault Kangoo i oba te samochody posiadały homologację ciężarową, co dawało Stronie prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa przed nowelizacją ustawy o VAT.

Kwestię odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych reguluje art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy, którego brzmienie zostało zmienione ustawą z 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz.756).

Nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła istotne zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa. Jeśli pojazd nie spełnia określonych w ustawie nowych warunków do pełnego odliczenia VAT, to podatnik nie ma również prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa.

Znowelizowany art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy stanowi o braku możliwości odliczenia podatku od paliwa wykorzystywanego do samochodów i pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 3 ustawy. W przepisie tym są wymienione samochody osobowe oraz pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Przepis ten nie dotyczy jednak wszystkich pojazdów o takiej dopuszczalnej masie całkowitej. Przepis art. 86 ust. 4 wyłącza z kategorii pojazdów, od których służy "niepełne" odliczenie VAT pewne kategorie pojazdów. Tym samym zakaz odliczenia podatku od paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3, nie odnosi się do paliwa wykorzystywanego do pojazdów, których ten przepis dotyczy.Oznacza to zatem, że podatnikowi będzie przysługiwało odliczenie od paliwa wykorzystywanego do pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy.

Rozpatrując wniosek Strony Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście prawidłowo powołał przepisy art. 86 ust. 4 ustawy oraz art. 86 ust.5 ustawy regulujących kwestię odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 ustawy.Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Prawidłowo również organ I instancji poinformował Stronę, iż ocena czy samochód spełnia warunek określony w art. 86 ust.4 ustawy zależy od podatnika i to on decyduje, o tym iż mimo czasowego braku zaświadczenia podatnik będzie odliczał podatek naliczony przy zakupie paliwa.

Kopię zaświadczenia, podatnik jest obowiązany dostarczyć, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego.

Ustosunkowując się do podnoszonej przez Stronę kwestii niezgodności prawa polskiego z unijnym w zakresie odliczania podatku naliczonego od niektórych samochodów Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż powołany przez Stronę wyrok WSA z dnia 12.10.2005 r., sygn. akt III SA/Wa 2219/05 dotyczy innego stanu faktycznego sprawy i nie może być brany pod uwagę przy ustalaniu prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów.

W związku z powyższym organ odwoławczy uznaje za prawidłowe stanowisko organu I instancji zawarte w zaskarżonym postanowieniu.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY