Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychody z tytułu uczestnictwa w spółce amerykańskiej należy uznać za przychody z działalności gospodarczej i opodatkować na takich samych zasadach jak dochody uzyskane z działalności prowadzonej w Polsce, czyli stawką 19%?Czy wspólnik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji podatkowej oraz obliczania dochodu zgodnie z art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również jest zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-5L) i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodu osiągniętego ze spółki w ciągu roku podatkowego?

sygnatura: 1401/FA/4117-14/40/05/AG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-16

słowa kluczowe:dochody uzyskiwane za granicą, działalność gospodarcza, nieograniczony obowiązek podatkowy, zaliczka miesięczna

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.10.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 28.09.2005 r. Nr 1439/DF/410/344/2005/art.14a w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

zmienić postanowienie organu pierwszej instancji w części dot. konieczności wykazywania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej zagranicą w księgach prowadzonych w Polsce i uznać stanowisko Strony w tym zakresie za prawidłowe.


UZASADNIENIE

Pełnomocnik Pana J. M., pismem z dnia 15.07.2005 r., wystąpił z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnik, jako osoba fizyczna podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.) osiąga dochody z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą kraju - jest wspólnikiem amerykańskiej spółki partnerskiej D, która świadczy usługi prawnicze na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach. Zgodnie z prawem amerykańskim wynagrodzenie za świadczone usługi stanowi przychód spółki, jednakże z uwagi na fakt, iż spółka ta, jako spółka osobowa, nie jest podatnikiem podatku dochodowego, dochody są opodatkowane u wspólników zgodnie z prawem amerykańskim. Dochód ustalony po zakończeniu roku w oparciu o amerykańskie przepisy jest ostatecznie wypłacony podatnikowi, zatem wciągu roku podatnik nie otrzymuje od spółki żadnych wypłat z tytułu dochodu osiągniętego przez spółkę.

We wniosku wskazano ponadto, iż Pan M. osiąga dochody również w Polsce, gdzie prowadzi własną kancelarię prawną. W odniesieniu do dochodów z prowadzonej w kraju działalności gospodarczej, zastosowano opodatkowanie jednolitą stawką 19%.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny Pełnomocnik Strony wyraził stanowisko, iż przychody z tytułu uczestnictwa w spółce amerykańskiej należy uznać za przychody z działalności gospodarczej i opodatkować na takich samych zasadach jak dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, czyli stawką 19%.

Ponadto w ocenie wnioskodawcy ustalenie dochodu wspólnika spółki amerykańskiej dla celów opodatkowania w Polsce, następuje w oparciu o informacje przekazane wspólnikom przez spółkę amerykańską, która prowadzi ewidencję podatkową zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego. Tym samy wspólnik nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji podatkowej oraz obliczania dochodu zgodnie z art. 24 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie ma obowiązku składania miesięcznych deklaracji podatkowych (PIT-5L) i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie dochodu osiągniętego ze spółki w ciągu roku podatkowego.

Postanowieniem z dnia 28.09.2005 r. Nr 1439/DF/410/344/2005/art.14a, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer uznał stanowisko Strony za prawidłowe w części dotyczącej opodatkowania dochodów z tytułu uczestnictwa w spółce jednolitą stawką 19% łącznie z dochodami z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce. Nie podzielił natomiast stanowiska w kwestii dotyczącej obowiązku prowadzenie ewidencji podatkowej oraz konieczności składania miesięcznych deklaracji i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Na powyższe postanowienie, pismem z dnia 12.10.2005 r., wniesiono zażalenie, w którym zarzucono naruszenie:

  • art. 44 ust. 3 w związku z art. 30c ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poprzez uznanie, iż Podatnik jest zobowiązany do obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w oparciu także o dochód pochodzący z działalności gospodarczej wykonywanej za granicą w formie uczestnictwa jako wspólnik w amerykańskiej spółce osobowej, tj. w spółce partnerskiej D;
  • art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, poprzez nieprawidłową ocenę prawną stanowiska Podatnika.

Wobec powyższego wniesiono o zmianę zaskarżonego postanowienia i wydanie decyzji potwierdzającej prawidłowość stanowiska Podatnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa, co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zasada nieograniczonego obowiązku podatkowego polega na tym, że w przypadku osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podlega całość dochodów podatnika bez względu na to, gdzie położone są źródła przychodów. Stosownie natomiast do art. 4a ustawy o podatku dochodowym przepisy ustawy (w tym art. 3 ust. 1) stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W świetle art. 8 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 08.10.1974 r. (Dz. U. z 1976r. Nr 31, poz. 178), zyski z przedsiębiorstwa umawiającego się państwa powinny być opodatkowane tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. W rozumieniu niniejszej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1, wyrażenie "zakład" oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność przedsiębiorstwa.

Ponieważ działalność spółki, której Pan M. jest partnerem, prowadzona jest na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, dochód z tej działalności będzie podlegał opodatkowaniu w tym państwie. Jednocześnie, z uwagi na miejsce zamieszkania Podatnika na terytorium Polski, Pan M. podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Mając na względzie powyższe uregulowania należy stwierdzić, iż uzyskany z tytułu uczestnictwa w spółce amerykańskiej dochód będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, natomiast w celu eliminacji podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego ze źródła przychodów położonego za granicą, będzie miała zastosowanie tzw. metoda odliczenia (zaliczenia) proporcjonalnego (art. 20 ust. 1 umowy) - co oznacza, że podatek zapłacony za granicą będzie podlegać odliczeniu od podatku należnego w państwie będącym miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, ale tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą.

Ponieważ Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną wg zasad określonych w art. 30c ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym oraz osiąga dochody z działalności gospodarczej, które nie są zwolnione z opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zobowiązany jest zadeklarować i opodatkować dochód uzyskany na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki na zasadach określonych w art. 30c ust. 4 ustawy.

Należy zwrócić uwagę, iż na podstawie art. 44 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy, zobowiązani są wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.

Poprzez zawarte w powołanym przepisie odesłanie do art. 30c, ustawodawca nałożył obowiązek wpłaty zaliczek również na podatnika, o którym mowa w ust. 4 tego przepisu, tj. podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującego również dochody z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wskazując jednocześnie w jaki sposób należy podatek (zaliczkę) obliczyć.

Skoro w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z taką sytuacją, słusznie organ podatkowy wskazał konieczność stosowania postanowień art. 44 ust. 3f ustawy.

Nie sposób natomiast podzielić stanowiska organu pierwszej instancji w części dotyczącej konieczności wykazywania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w księgach prowadzonych w Polsce. Działalność prowadzona przez podatnika na terytorium Polski oraz działalność prowadzona przez spółkę amerykańską, w której Podatnik jest partnerem, stanowią odrębne przedsięwzięcia gospodarcze, zaś przepisy prawa podatkowego nie przewidują możliwości prowadzenia jednej ewidencji dla różnych przedsięwzięć. Ponadto powołany przez organ podatkowy przepis art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może mieć zastosowania do przychodów z działalności prowadzonej za granicą, gdyż jest to przepis, który reguluje zasady opodatkowania dochodów uzyskanych na terytorium Polski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY