Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. zawieszenia działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego a możliwości skorzystania z prawa do wspólnego opodatkowania małżonków

sygnatura: 1401/FA/4117-14/38/05/AG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-16

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, opodatkowanie łączne małżonków, zawieszenie działalności gospodarczej

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.10.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów z dnia 28.09.2005 r. Nr 1433/NG/GF/I/415-63/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

odmówić zmiany lub uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pani E. S., pismem z dnia 08.07.2005 r., wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Podatniczka w 1997 roku założyła firmę i jako formę opodatkowania obrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który był wówczas podstawową formą opodatkowania z mocy prawa. Pomimo rejestracji, przedmiotowa działalność gospodarcza nie była prowadzona (została zawieszona), zatem - w ocenie Pani S. - przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. nie mają w stosunku do niej zastosowania. Tym samym może skorzystać z możliwości wspólnego z małżonkiem opodatkowania.

Postanowieniem z dnia 28.09.2005 r. Nr 1433/NG/GF/I/415-63/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe wskazując, iż pomimo nieuzyskania przychodu z działalności gospodarczej w stosunku do Strony nadal mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowany podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Na powyższe postanowienie wniesiono zażalenie, w którym zakwestionowano stanowisko organu pierwszej instancji. W ocenie Podatniczki wobec osoby, która posiada zarejestrowaną firmę, ale nie wykonuje, a także nie wykonywała nigdy działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły oraz nie otrzymywała nigdy żadnych przychodów z tej działalności, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpoznaniu zarzutów zażalenia zauważa, co następuje:

Jak wynika z dokumentów składanych przez Stronę od momentu zarejestrowania działalności gospodarczej, w dniu 27 czerwca 1997 r., pod nr 23664, w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów Gminy Warszawa Centrum, dokonano wpisu podmiotu gospodarczego: E. S. "D" z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniu 04 sierpnia 1997 r. Kolejne dokumenty składane przez Podatniczkę wskazują, iż działalność ta została zawieszona (pismo z 20.08.1999 r. - zawieszenie od dnia 01.09.1999 r. do dnia 01.09.2000 r.).

W dniu 14.01.2000 r. Pani E. S. złożyła w Urzędzie Skarbowym Warszawa - Mokotów oświadczenie, w którym jako formę opodatkowania w 1999 i 2000 roku wskazała ryczałt, zaś jako rodzaj prowadzonych ksiąg w 2000 roku - ewidencję przychodów.

Przedstawiony powyżej stan faktyczny jednoznacznie zatem wskazuje, iż od dnia 04.08.1997 r. Pani E. S. prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtowej.

W stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2003 r., przepis art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że roczne rozliczenie wspólnie z małżonkiem nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie ulega wątpliwości, że w stosunku do Podatniczki ma zastosowanie ustawa z dnia 20 listopada 1998 r., skoro w świetle obowiązujących przepisów Pani S. jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która to działalność opodatkowana jest na zasadach określonych przepisami powołanej ustawy.

Bez wpływu na ocenę stanu faktycznego pozostaje fakt zawieszenia działalności gospodarczej i nieuzyskiwanie z tej działalności przychodów, skoro w świetle przepisów prawa podatkowego Pani S. jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z postanowień przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W uzasadnieniu zażalenia z dnia 07.10.2005 r. Pani E. S. wskazuje na zapis art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który jasno precyzuje pojęcie "działalności gospodarczej" i na podstawie którego należy uznać, iż Strona nie prowadzi działalności gospodarczej.

Odpowiadając na powyższe należy stwierdzić, iż w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r., pozarolniczą działalnością gospodarczą jest pozarolnicza działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest więc działalność o charakterze:

  • zarobkowym,
  • zorganizowanym,
  • ciągłym.

Zarobkowy charakter działalności oznacza, że działalnością gospodarczą będą wyłącznie czynności odpłatne, ekwiwalentne, bez względu na faktycznie osiągnięty zysk. Zorganizowany charakter działalności gospodarczej oznacza zaś konieczność organizacyjnego i prawnego wyodrębnienia podatnika (wyrazem prawnego wyodrębnienia jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Ciągłość prowadzonej działalności oznacza natomiast powtarzalność podejmowanych czynności, przy czym za działalność gospodarczą może być uznane nawet jednorazowe wykonanie czynności, jeżeli jej celem było osiągnięcie korzyści finansowych, a zamiarem podatnika było wykonywanie tej czynności wielokrotnie w dłuższym lub krótszym okresie czasu.

Należy zauważyć, iż doprecyzowanie pojęcia działalności gospodarczej umożliwia uznanie podejmowanych przez podatników czynności, pomimo braku organizacyjnego i prawnego wyodrębnienia, za taką działalność. W przedmiotowej zaś sprawie Pani S., podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia tego typu działalności, spełniła wymogi formalne dokonując wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast okoliczność, iż w ramach założonej firmy nie uzyskuje przychodu, nie zmienia faktu, iż w świetle prawa jest uznawana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą.

Bez wpływu pozostaje również fakt "zawieszenia" przedmiotowej działalności, gdyż złożone przez Stronę oświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej nie jest równoznaczne z jej zaprzestaniem. Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest instytucją prawną, bowiem ani przepisy prawa podatkowego, ani przepisy innych gałęzi prawa nie zawierają regulacji prawnych w tym zakresie, w tym nie nakładają na podatnika obowiązku powiadomienia organu podatkowego o tym fakcie.

W literaturze i w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że jest to termin o charakterze technicznym, który został stworzony i używany jest w praktyce wyłącznie dla celów technicznych, co w konsekwencji oznacza, że nie można przypisywać mu w drodze wykładni jakichkolwiek skutków prawnych.

Z uwagi na to fakt okresowego zaprzestania wykonywania prowadzonej działalności (jej zawieszenie) nie zwalnia podatnika od konieczności zachowania i przestrzegania ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, np. od obowiązku złożenia zawiadomienia o wyborze formy opodatkowania lub konieczności składania odpowiednich deklaracji podatkowych.

W związku z powyższym złożenie oświadczenia o zawieszeniu działalności gospodarczej nie powoduje żadnych skutków prawnych, nie wpływa w żaden sposób na zakres praw i obowiązków podatnika wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W uzasadnieniu zażalenia Pani S. wskazuje również, iż powołany przez organ podatkowy pierwszej instancji art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...) nie ma w niniejszej sprawie zastosowania.

Zgodnie z przytoczonym wyżej przepisem, jeżeli do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wskazano powyżej Pani S. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej z dniem 04 sierpnia 1997 r. (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) i nie dokonała wyboru innej, niż zryczałtowana, formy opodatkowania (w stanie prawnym obowiązującym w 1997 roku forma ryczałtowa była formą podstawową - z mocy prawa), zatem powyższy przepis ma w niniejszej sytuacji zastosowanie. Nie sposób natomiast przyznać za Podatniczką, iż organ podatkowy nie uwzględnił zapisu art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. Przepis ten bowiem ma zastosowanie do osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w obecnym stanie prawnym (podstawową formą opodatkowania są obecnie tzw. zasady ogólne, czyli wg progresywnej skali podatkowej).

Podkreślenia wymaga fakt, iż Pani E. S. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą od dnia 04 sierpnia 1997 r., mogła dokonać zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na tzw. zasady ogólne, jednak z możliwości tej nie skorzystała. Nie dokonała również likwidacji wskazanej działalności (nie złożyła w Urzędzie Miasta oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej, które skutkowałoby wykreśleniem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej). Oznacza to, że niezależnie od złożonego oświadczenia o zawieszeniu działalności, Podatniczka jest nadal osobą prowadzącą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym nie może skorzystać z możliwości opodatkowania na zasadach określonych w art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego ocena stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 08.07.2005 r. dokonana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów jest prawidłowa.

Przedmiotowa decyzja wydana została na podstawie stanu prawnego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku przez podatnika i jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY