Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaką stawkę opodatkowania należy zastosować w przypadku świadczenia usług sklasyfikowanych jako "Usługi telewizyjne"?

sygnatura: PP-3/i/4407/318/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-20

słowa kluczowe:stawki podatku, usługi dziennikarskie

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 20.07.2005 r., nr PP 2-443/30/2/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 19.05.2005 r., (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 30.05.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28.06.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 05.07.2005 r.) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wysokości stawki podatku dla świadczonych przez Panią usług w zakresie produkcji programów telewizyjnych różnego typu: rozrywkowych, służących edukacji, szkoleniu lub rozpowszechnianiu informacji - połączonych lub nie z ich nadawaniem, sklasyfikowanych według PKWiU do grupowania 92.20.12-00.00 "Usługi telewizji".
Pani zdaniem w/w usługi są zwolnione od podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 20.07.2005 r. potwierdził prawidłowość Pani stanowiska. Uznał bowiem, iż katalog wyłączeń określonych w poz. 11 i 12 załącznika nr 4 do ustawy o VAT nie obejmuje świadczonych przez Panią usług o symbolu PKWiU 92.20.12-00.00, zatem ma do nich zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Z zakresu zwolnienia, które na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) ma zastosowanie do wymienionych w poz. 11 załącznika nr 4 do w/w ustawy o VAT usług związanych z kulturą (PKWiU ex 92), - wyłączono m. in. usługi radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.
W pozycji 12 załącznika nr 4 do w/w ustawy o VAT jako objęte zwolnieniem od podatku wymieniono usługi publicznych radia i telewizji (PKWiU ex 92.2), z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2) działalności agencji informacyjnych.
Natomiast usługi radia i telewizji (PKWiU ex 92.2) inne niż określone w poz. 12 załącznika nr 4 zostały wymienione w poz. 155 załącznika nr 3 do w/w ustawy o VAT z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
2) działalności agencji informacyjnych.
Na podstawie art. 41 ust. 2 w/w ustawy o VAT towary i usługi wymienione w załączniku nr 3 do ustawy podlegają opodatkowaniu według 7% stawki podatku.
W związku z powyższym świadczone przez Panią usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 92.20.12 - 00.00 "Usługi telewizji", wymienione w załączniku nr 3 do w/w ustawy o VAT są opodatkowane z zastosowaniem 7% stawki podatku VAT.
W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której świadczone przez Panią usługi o symbolu PKWiU 92.20.12 są zwolnione od podatku - rażąco narusza postanowienia art. 41 ust. 2 w/w ustawy o VAT.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY