Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przekazanie na działalność statutową udziałowca Spółki w 2005r. kwoty 600.000,00 zł która stanowi część dochodu osiągniętego w 2004r., upoważnia spółkę do wykazania w deklaracjach miesięcznych CIT-2 i zeznaniu rocznym CIT - 8 za 2005r. tej kwoty jako dochodu wolnego od podatku?

sygnatura: 1401/PD-006-491/05/ZO

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-19

słowa kluczowe:dochody wolne od podatku

DECYZJA


Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:


  • zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPD1/423/40/05/SP z dnia 01.07.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki, uznając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 26.04.2005 r. za nieprawidłowe.

Uzasadnienie


Z opisanego we wniosku z dnia 26 kwietnia 2005 r. stanu faktycznego wynika, że Spółka w ciągu roku obrotowego przekazuje dochód w postaci zaliczek na poczet dywidendy z przeznaczeniem go na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia "C", które jest 100% udziałowcem Spółki.
Spółka wykazuje przekazane kwoty w składanych deklaracjach miesięcznych CIT-2 i zeznaniach CIT-8 jako dochody wolne od podatku, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,.
W maju 2005 r. nastąpił podział zysku Spółki za 2004 r., z którego na sfinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia przeznaczony został dochód w wysokości 7.600.000 zł.
W 2004 r. Spółka przekazała na działalność statutową 100% udziałowca (Stowarzyszenia) kwotę 7.000.000 zł i taką kwotę Spółka ujęła w deklaracjach i zeznaniu CIT-8 za 2004 r. Pozostałą kwotę dochodu przeznaczonego na sfinansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia w wysokości 600.000 zł, Spółka przekazała Stowarzyszeniu w dniu 31 maja 2005 r.
Zdaniem Spółki pomimo, że kwota 600.000 zł stanowi część dochodu osiągniętego w 2004 r., to z uwagi na jej faktyczne przekazanie Stowarzyszeniu w roku następnym (2005), Spółka ma prawo do wykazania w 2005 r. kwoty 600.000 zł jako dochodu wolnego od podatku w składanych deklaracjach i zeznaniu rocznym, tj. w CIT-2 za miesiąc maj 2005 r. i następne, oraz w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2005 r.


Postanowieniem z dnia 01.07.2005 r. Nr 1471/DPD1/423/40/05/SP Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdził stanowisko Spółki jako prawidłowe.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, pytania Spółki oraz postanowienia wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdza, co następuje.


Warunki i zasady zwolnienia od podatku dochodowego są określone w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z punktu widzenia stosowania tego przepisu zasadnicze znaczenie ma podział zwolnień na - bezwarunkowe i warunkowe. Zwolnienie warunkowe polega na tym, że podatnik uzyskuje prawo do zwolnienia tylko w przypadku wydatkowania uzyskanych dochodów na ściśle wyznaczony cel - statutowy lub inny określony w tym przepisie. W sytuacji, gdy podatnik nie dopełni tego warunku - będzie ciążyło na nim zobowiązanie podatkowe.
W art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czytamy, że ustawodawca zwalnia od podatku dochody tych spółek, których udziałowcami są wyłącznie organizacje działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a których celem statutowym jest działalność społecznie użyteczna wymieniona w pkt 4, w części przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tej organizacji. Zgodnie z wykładnią gramatyczną wskazanego przepisu, wolna od podatku jest więc ta część dochodów spółek, która zostanie przeznaczona na cele wynikające ze statutu stowarzyszenia, które jest wyłącznym udziałowcem spółki, tożsame z celami wynikającymi z pkt 4 oraz przekazana na rzecz tej organizacji.
Stosownie do treści ust. 1b zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód podatnika jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Z przepisu tego wynika, że zwolnieniem tym objęte są również dochody przeznaczone, a jeszcze nie wydatkowane na określony cel.
Co do zasady, wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do składania deklaracji i wpłacania w ciągu roku podatkowego zaliczek na ten podatek. Zgodnie z art. 25 ust. 1 również podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 są obowiązani bez wezwania składać deklarację według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych natomiast stanowi, że podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym.
Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że w deklaracjach i zeznaniu za dany rok podatkowy należy wykazywać dochód za dany rok podatkowy (okres rozliczeniowy). Brak natomiast podstaw do uwzględniania przy ustalaniu podstawy opodatkowania za dany rok podatkowy dochodów osiągniętych w poprzednich okresach rozliczeniowych.
Zgodnie z ust. 4 art. 25 w/w ustawy, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele - mają obowiązek bez wezwania wpłacić podatek od tego dochodu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. 1b. Podatek z tego tytułu jest jednak wykazywany w deklaracjach CIT-8 i CIT-2 odrębnie: w CIT-8 w części I. "Inne zobowiązania podatkowe", w CIT-2 w załączniku "O" w pozycji F.2. "Dane o dochodach wolnych od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczonych a niewydatkowanych na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie". W składanych deklaracjach podatnicy są obowiązani do wykazania dochodów, w tym także z lat poprzedzających rok podatkowy, przeznaczonych a nie wydatkowanych do końca okresu, za który składana jest deklaracja. Dane te przekazywane są jedynie dla celów informacyjnych i nie wpływają na wysokość podatku za dany rok (okres) rozliczeniowy.
Wobec tego, że postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie rażąco narusza prawo w ten sposób, że jego treść pozostaje w wyraźnej sprzeczności z treścią wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia przedmiotowe postanowienie jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY