Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatniczka wskazała, iż jest opiekunem prawnym, całkowicie ubezwłasnowolnionego ojca. Ojciec został wymeldowany ze swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania i zameldowany w Domu Opieki Społecznej w innej miejscowości. Podatniczka obecnie ponosi wydatki na remont mieszkania ojca w celu wynajęcia go pod koniec bieżącego roku. Dochody z najmu będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Faktury dotyczące wydatków na remont wystawione są na nazwisko ojca oraz adres lokalu mieszkalnego, do którego posiada on tytuł prawny.
Czy w związku zpowyższym podatniczka jako opiekun prawny ojca ma prawo skorzystać z ulgi w postaci pomniejszenia podatku o kwotę przysługującego odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na remont mieszkania ojca wraz z wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy w swoim zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2005?

sygnatura: PB-2.35-4150-43/05/P

autor: Izba Skarbowa w Szczecinie

data: 2005-12-19

słowa kluczowe:dochód z najmu, małoletni, najem, odliczenia od podatku, osoba ubezwłasnowolniona, wydatki mieszkaniowe

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1a, art. 4 ust. 1 pkt 13, art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie po rozpatrzeniu sprawy, w wyniku wniesienia zażalenia, z dnia 7 października 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 29 września 2005 r. znak:DM/415-123-39/J/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

Postanowieniem z dnia 29 września 2005 r. znak: DM/415-123-39/J/05 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udzielił zgodnie z art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podstawą wydania powołanego wyżej postanowienia był wniosek podatniczki złożony w dniu 7 lipca 2005 r. W przedmiotowym wniosku podatniczka wskazała, iż jest opiekunem prawnym, całkowicie ubezwłasnowolnionego ojca. Ojciec został wymeldowany ze swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania i zameldowany w Domu Opieki Społecznej w innej miejscowości, tj. Bielsku Białej. Podatniczka obecnie ponosi wydatki na remont mieszkania ojca w celu wynajęcia go pod koniec bieżącego roku. Dochody z najmu będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Faktury dotyczące wydatków na remont wystawione są na nazwisko ojca oraz adres lokalu mieszkalnego, do którego posiada on tytuł prawny.

Zdaniem wnioskodawczyni, jako opiekun prawny ojca ma prawo skorzystać z ulgi w postaci pomniejszenia podatku o kwotę przysługującego odliczenia z tytułu wydatków poniesionych na remont mieszkania ojca wraz z wpłatami na wyodrębniony fundusz remontowy w swoim zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2005. Podatniczka uważa, że powinna również wpłacać na swoje nazwisko zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów uzyskanych z tytułu najmu mieszkania ojca.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny nie podzielił jednak stanowiska podatniczki przywołując przy tym przepis art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. ?Kodeks rodzinny i opiekuńczy? (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami) stanowiący, iż do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów art. 176 i art. 177.

Nadto podkreślono, iż z art. 155 § 1 wyżej cyt. ustawy wynika, iż opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, oraz podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego, zaś w myśl art. 156 ww. kodeksu opiekun powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.

W związku z powyższym uznano, że podatniczka, jako opiekun prawny winna nie na swoje nazwisko lecz w imieniu ojca obliczać i wpłacać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu najmu lokalu, a do dnia 31 stycznia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, zgodnie zasadami regulującymi opodatkowanie przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym zawartymi w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

Ponadto, organ pierwszej instancji wskazał, że zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956) wydatki poniesione w latach 2004 - 2005 podlegają odliczeniu od podatku, w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. Przepis zaś art. 27a ust. ust. 1 pkt 1 stanowił, że podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15 jeżeli w roku podatkowym podatnik: poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację ? zajmowanego na podstawie tytułu prawnego ? budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie natomiast z art. 27a ust. 6 pkt 1 wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d ustawy ustala się na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej ? na podstawie dowodu tej wpłaty.

W ocenie zatem organu podatkowego, brak jest podstaw prawnych do dokonania przez podatniczkę pomniejszenia podatku o kwotę przysługującego odliczenia z tytułu poniesionych przez nią wydatków z tytułu remontu lokalu mieszkalnego ojca, gdyż podatniczka nie posiada tytułu prawnego do remontowanego lokalu mieszkalnego.

Nie zgadzając się z tym stanowiskiem, podatniczka złożyła zażalenie na postanowienie z dnia 29 września 2005 r. znak: DM/415-123-39/J/05, wnosząc o jego zmianę.

W uzasadnieniu podatniczka podnosi, iż podziela pogląd wyrażony przez organ pierwszej instancji, iż zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9 poz. 59 ze zmianami) do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się odpowiednio przepisy o opiece nad małoletnimi. Słusznie też organ wskazał, że w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art. 155 § 2 wyżej cytowanej ustawy, z którego wynika, że do sprawowania opieki nad ubezwłasnowolnionym stosuje się odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej. Zdaniem podatniczki, występuje więc podstawa prawna, aby w swoim imieniu dokonywała odliczeń od podatku z tytułu wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego ojca. Ponadto podatniczka stwierdza, iż są podstawy, aby w swoim imieniu wpłacała zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu najmu lokalu, a do dnia 31 stycznia następnego roku składała w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu.

Podatniczka uważa zarazem, iż z uwagi na to, że jest podatnikiem podatku dochodowego oraz, że wynajmowany lokal położony jest w Szczecinie brak jest podstaw do przyjęcia, iż podatek z tytułu najmu powinna odprowadzać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ojca.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia, połączonego z jednoczesną oceną stanu faktycznego i prawnego sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie stwierdza, iż zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Dokonując na nowo rozpatrzenia w ramach postępowania zażaleniowego spornej sprawy i odnosząc się przy tym do podniesionych zarzutów stwierdza się, co następuje.

Z art. 27a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym wynika, że podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zadach określonych w ust. 2 - 15 jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację ? zajmowanego na podstawie tytułu prawnego ? budynku lub lokalu mieszkalnego oraz wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

Wysokość wydatków na remont lokalu ustala się zgodnie z art. 27a ust. 6 pkt 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi mogą być wyłącznie faktury wystawione przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku lub dowody odprawy celnej.

W powołanym wyżej przepisie, ustawodawca jednoznacznie określił sposób dokumentowania wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatniczkę wynika, iż podatniczka nie posiada tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego a faktury wystawione są na nazwisko ojca.

Z zapisu art. 2 ust. 1a wyżej cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, wynika, iż osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od tych przychodów ewidencjonowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika niezbicie, iż ojciec odatniczki jest właścicielem wynajmowanego mieszkania (tego stanu rzeczy nie zmienia fakt jego ubezwłasnowolnienia całkowitego) a podatniczka jest tylko opiekunem prawnym ojca.

W związku z powyższym podatniczka winna w imieniu ojca obliczać i wpłacać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu najmu lokalu a do dnia 31 stycznia następnego roku złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu.

Zważyć bowiem należy, iż fakt całkowitego ubezwłasnowolnienia nie pozbawia osoby fizycznej przymiotu podatnika, gdyż osoby te podobnie jak małoletni są odrębnymi podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, z tą tylko różnicą, że w odróżnieniu od małoletnich ich dochodów nie dolicza się do dochodów ich opiekunów.

Art. 21 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi natomiast, iż podatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 31 stycznia następnego roku.

Stosownie zaś do postanowień art. 9 ust. 1 ww. ustawy pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 użyte w ustawie określenia oznaczają: urząd skarbowy - urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

Ze stanu faktycznego wynika, że ojciec podatniczki mieszka w Bielsku Białej, zatem podatniczka winna w imieniu ojca obliczać i wpłacać zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu uzyskanego przychodu z najmu lokalu mieszkalnego zgodnie z miejscem zamieszkania ojca, a do dnia 31 stycznia następnego roku (jak już wspomniano) złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, zgodnie z miejscem zamieszkania ojca w ostatnim dniu roku podatkowego.

Mając na względzie powyższe, organ drugiej instancji stwierdza, iż wydana przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jest zgodna z prawem.

Tym samym, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie, orzeka jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję przysługuje skarga, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, na podstawie art. 3 w związku z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skarga, zgodnie z art. 47 § 1 ww. ustawy, winna być złożona w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY