Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakie skutki podatkowe wystąpią w Spółce w związku z wypłaceniem członkom zarządu, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, premii rocznej w postaci udziałów w spółce zależnej?

sygnatura: PD-1/4128/i-48/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-19

słowa kluczowe:członek zarządu, premia, udział, wynagrodzenie za pracę

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienieNaczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 26 sierpnia 2005 r. Nr DP3/423-34/05/60674 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposóbu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ponieważ przedmiotowe postanowienie rażąco narusza prawo i stwierdza jednocześnie, że przedstawione przez Spółkę stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wydawnictwo ... S.A. występując na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa do organu I instancji o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawiło następujący stan faktyczny.
Obowiązujący w Spółce regulamin wynagradzania zatrudnionych na podstawie umowy o pracę członków zarządu przewiduje możliwość wypłacenia członkom zarządu rocznej premii za wyniki pracy w poprzednim roku kalendarzowym. W poprzednich latach premia pieniężna (o ile była wypłacana) była traktowana jako element wynagrodzenia za pracę i na tych samych zasadach opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, oraz tak jak wynagrodzenie rozliczana po stronie kosztów uzyskania przychodów w Spółce. W bieżącym roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała możliwość zastąpienia pieniężnej formy wypłaty premii rocznej wydaniem odpowiedniej ilości udziałów Spółki zależnej.
Spółka jest właścicielem 100% udziałów ... Sp. z o.o. Wycena wartości rynkowej udziałów Spółki zależnej została dokonana przez niezależnego audytora. Cena rynkowa udziału (10.000,00 zł) różni się od wartości księgowej (zgodnej z ceną nabycia) i równej 1.000,00 zł. Udziały w Spółce zależnej objęto w zamian za wkład pieniężny, po wniesieniu kwoty 1.000.000,00 zł na pokrycie 1000 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy.
Zdaniem Spółki, w związku z przekazaniem członkowi zarządu 1 udziału ... Sp. z o.o. jako wypłaty premii rocznej, nadwyżka wartości przekazanego udziału nad jego ceną nabycia (9.000,00 zł) stanowi przychód Spółki. Ponieważ jednak w takiej sytuacji pojawia się podwójne opodatkowanie podatkiem dochodowym tej samej czynności u obydwu stron, Spółka rozważa również sytuację, w której wartość nabycia wydawanego udziału (1.000,00 zł) jest kosztem i równocześnie przychodem z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2005 r. Nr DP3/423-34/05/60674 Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego uznał przedstawione przez Podatnika stanowisko za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że udziały Spółki zależnej przekazane na rzecz pracowników Spółki tytułem rocznej premii za wykonaną pracę należy zakwalifikować jako wypłatę należności ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i w konsekwencji wykazać w kosztach uzyskania przychodów Spółki stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), tj. w wartości "wypłaconej" premii, w miesiącu przeniesienia własności udziałów. W związku z powyższym kosztem uzyskania przychodów Spółki będzie wartość rynkowa wydanych udziałów Spółki zależnej, czyli kwota 10.000,00 zł za każdy udział, ponieważ w takiej wartości Spółka zaksięgowała "wypłaconą" pracownikom premię, a w zamian uzyskała świadczenie w postaci pracy na jej rzecz o takiej wartości.
Zdaniem organu I instancji w będącym przedmiotem analizy stanie faktycznym nie ustala się przychodów podatkowych Podatnika, ponieważ świadczeniem wzajemnym, które uzyskał od pracowników za przekazane udziały Spółki zależnej jest praca na jego rzecz,a pracy nie wykazuje się po stronie przychodów pracodawcy. Okoliczność, że uprzednio naobjęcie udziałów Spółki zależnej Spółka wydała tylko 1.000,00 zł za udział nie ma wpływie na stosowane w przedmiotowej sprawie zasady opodatkowania.
Objęcie udziałów w zamianza wkład pieniężny było dla Spółki neutralne podatkowo, Spółka nie określała z tego tytułu przychodów ani kosztów podatkowych na dzień ich objęcia. Jednocześnie organ I instancji stwierdził, że w sytuacji gdy do przeniesienia własności udziałów dochodzi w związku z przekazaniem ich pracownikom jako zapłaty za pracę, nie będą miały zastosowania ogólne unormowania art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym, mające zastosowanie w zwykłych sytuacjach odpłatnego zbycia udziałów objętych wcześniej za wkład pieniężny. Opisaną we wniosku operację Podatnik winien rozliczyć stosownie do przepisów dotyczących opodatkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy, gdyż stanowią one w niniejszej sprawie przepisy szczególne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, nie akceptując stanowiska organu I instancji, stwierdza co następuje.
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 57 tej ustawy nie uważa się za koszt uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...).
Wydanie członkom zarządu Spółki udziałów w Spółce zależnej tytułem premii rocznej za wykonaną pracę należy zakwalifikować jako wypłatę należności ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji "wartość premii" t. j. wartość rynkowa wydanych udziałów będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w dacie przeniesienia własności udziałów.
W celu zaspokojenia roszczeń pracowniczych z tytułu premii rocznej Spółka dokonała przeniesienia na rzecz pracowników własności udziałów w Spółce zależnej, nabytych wcześniej za wkład pieniężny.
Stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz innych papierówwartościowych (...). Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne.
Uwzględniając powyższe, w dacie przeniesienia na pracowników udziałów w Spółce zależnej Spółka winna ustalić przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w wysokości wartości rynkowej wydanych udziałów, oraz stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy podatkowej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt nabycia tych udziałów (wartość nominalną nabytych udziałów). W związku z powyższym za nieprawidłowe uznano stanowisko organu I instancji, że w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania ogólne unormowania art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mające zastosowanie w zwykłych sytuacjach odpłatnego zbycia udziałów objętych wcześniej zawkład pieniężny, oraz że w przedmiotowej sprawie pierwszeństwo mają przepisy dotyczące opodatkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy, gdyż stanowią one w niniejszej sprawieprzepisy szczególne. Stanowisko takie nie znajduje uzasadnienia w brzmieniu przywoływanych przez organ I instancji przepisów w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 1 pkt 8 i 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zmienia z urzędu postanowienie, o którym mowa na wstępie oraz orzeka jak w sentencji decyzji.
Zwraca się uwagę na treść art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, który stanowi, że zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi, lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na powyższą decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY