Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Interpretacja w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z budową nowej linii energetycznej.

sygnatura: 1401/FB/005-813/EJ/05

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-19

słowa kluczowe:linia energetyczna, nieruchomości, odszkodowania, zwolnienia podatkowe

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 oraz art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażaleniaz 12 września 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w GrodziskuMazowieckim z 2 września 2005 r. Nr 1406/DLM15-28/MT/05 uznającego za nieprawidłowePani stanowisko, wyrażone we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresiezwolnienia z opodatkowania otrzymanego odszkodowania z tytułu utraty wartościnieruchomości w związku z budową nowej linii energetycznej, Dyrektor Izby Skarbowej wWarszawie


orzeka


- odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia


Uzasadnienie


Wnioskiem z 9 czerwca 2005 r. wystąpiła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego wGrodzisku Mazowieckim z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowaniaprzepisów prawa podatkowego.Z opisanego stanu faktycznego wynika, że jest Pani współwłaścicielką nieruchomościpołożonej w O., składającej się z czterech działek.Na przedmiotowych działkach jest zlokalizowana elektroenergetyczna linia nadpowietrzna110 KV O. - P., której właścicielem jest Zakład Energetyczny S.A. Zakład Energetyczny planuje wybudowanie nową linią 110 KV w miejscuistniejącej, istniejącą linię wybudowano na podstawie decyzji z 6.09.1952 r. ZakładowiEnergetycznemu przysługuje prawo dostępu do przewodów i urządzeń linii 110 KV w celuwykonania czynności związanych z ich konserwacją.W/w decyzja nie uprawnia Zakładu Energetycznego do budowy nowej linii 110 KV.Linia 110 KV była ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego miasta O., któryutracił ważność z końcem 2003 r. i jest ujęta w opracowywanym nowym miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego.Obecnie przedstawiciele Zakładu Energetycznego S.A. prowadząnegocjacje w sprawie wyrażenia zgody na budowę nowej linii 110 KV. Przedstawionapropozycja umowy przewiduje wypłacenie współwłaścicielom z tytułu rekompensatyutraconych korzyści - utraty wartości nieruchomości - jednorazowe odszkodowanie. Treśćzapisów umowy w tym i wysokość w/w odszkodowania jest przedmiotem prowadzonychrokowań z Zakładem Energetycznym S.A. Umowa ta ma charakterumowy obligacyjnej ze skutkami w sferze prawa rzeczowego.


Zdaniem Pani otrzymane odszkodowanie w przedstawionym przypadku powinno być wolneod podatku dochodowego od osób fizycznych.Stanowi o tym treść art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym odosób fizycznych tj. wolne są od tego podatku przychody uzyskane z tytułu odszkodowaniawypłaconego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułuodpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.


Postanowieniem z 2 września 2005 r. Nr 1406/DL/415-28/MT/05 Naczelnik UrzęduSkarbowego w Grodzisku Mazowieckim uznał stanowisko Pani wyrażone we wniosku zanieprawidłowe.W uzasadnieniu wskazał, że wynagrodzenia za wznoszenie inwestycji na nieruchomościustalone w trakcie rokowań między właścicielem lub użytkownikiem wieczystymnieruchomości a osobą lub jednostką organizacyjną zamierzającą wystąpić z wnioskiem ozezwolenie także nie mieszczą się w pojęciu odszkodowań stosownie do przepisów ogospodarce nieruchomościami.


Pismem z 12 września 2005 r. wniosła Pani zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej wWarszawie.W uzasadnieniu zażalenia wskazuje, że umowa cywilnoprawna dotycząca wyrażenia zgodyna budowę nowej linii 110 KV przewiduje wypłacenie z tytułu rekompensaty utraconychkorzyści - utraty wartości nieruchomości - jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie towinno być wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż należy je traktowaćjako odszkodowanie wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Wprzypadku kiedy nie doszłoby do podpisania umowy z Zakładem Energetycznym, ZakładEnergetyczny S.A. może wystąpić do właściwego organu o wydaniedecyzji administracyjnej ograniczającej sposób wykonywania prawa własności poprzeza udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomości przedmiotowejlinii energetycznej. Decyzja ta wydana jest w trybie art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami i jest to tzw. ?szczególny przypadek wywłaszczenia".


Rozpatrując sprawę w wyniku złożonego zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważył co następuje.


Zgodnie z art. 128 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2004 r. Nr 261 póz. 2603 z późn. zm.) wywłaszczenie nieruchomości, użytkowaniawieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem odpowiadającymwartości tych praw. Odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutekzdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124 - 126. Odszkodowanie powinno odpowiadaćwartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartośćnieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniuZgodnie z art. 124 tej ustawy starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,może ograniczyć, w drodze decyzji sposób korzystania z nieruchomości poprzez udzieleniezezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych,przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznejoraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnychlub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów iurządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża zgody.Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu,zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.Na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej o zezwolenie ciąży obowiązekprzywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lubprzeprowadzeniu przewodów i urządzeń. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanupoprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty stosuje sięodpowiednio przepis art. 128 ust. 4 (tj. przepis o odszkodowaniu).W świetle tych przepisów odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód.Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowaniepowiększa się o kwotę od powiadającą temu zmniejszeniu.Odszkodowanie ustala starosta, w formie decyzji w tym również z tytułu zdarzeń, o którychmowa w art. 124 (art. 129 ust. 5). Ustalenie wysokości odszkodowania następuje pouzyskaniu opinii rzeczoznawcy określającej zmniejszenie wartości nieruchomości, w wynikuzrealizowanej inwestycji polegającej na przeciągnięciu nad nieruchomością przewodówenergetycznych lub innego zdarzenia.Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osóbfizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, póz. 176 z późn. zm.) zwalnia się od tego podatkuprzychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłaconego stosownie do przepisów ogospodarce nieruchomości lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na celeuzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku zrealizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarcenieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowaw zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowaniawywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej50% od wysokości uzyskanego wywłaszczenia lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.


W świetle powyższego ustalone wynagrodzenie (kompensata) z tytułu utraty wartościnieruchomości, w sytuacji kiedy Zakład Energetyczny nie otrzymał decyzji na budowę nowejlinii energetycznej (nie została poniesiona żadna szkoda) nie stanowi odszkodowaniazwolnionego z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatkudochodowym od osób fizycznych.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY