Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż zbywalnych uprawnień do korzystania z pomieszczenia handlowego zlokalizowanego w obiekcie Hali Centrum Handlowego Sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: OP/005-0004/05/Z

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-12-16

słowa kluczowe:opodatkowanie, prawa majątkowe, sprzedaż udziałów, udział, zbycie praw majątkowych

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie art. 14 b par. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.); po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 18 października 2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku znak: P III/1/443-77/05 z dnia 10 października 2005r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży zbywalnych uprawnień do korzystania z pomieszczenia handlowego zlokalizowanego w obiekcie Hali Centrum Handlowego Sp. z o.o. z siedzibą w ..... odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia .

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 czerwca 2005r. zainteresowana zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży zbywalnych uprawnień do korzystania z pomieszczenia handlowego zlokalizowanego w obiekcie Hali Centrum Handlowego Sp. z o.o. z siedzibą w .......

Wnioskująca przedstawiła następujący stan faktyczny: W 1999r. strona jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie handlu art. przemysłowymi zawarła umowę o realizację inwestycji ze Sp. z o.o., przedmiotem której było wybudowanie przez spółkę na gruncie dzierżawionym od Gminy Miejskiej Słupsk Kupieckiego Centrum Handlowego i przekazanie jednego z wybudowanych tam lokali inwestorowi . W okresie realizacji inwestycji inwestor dokonywała wpłat na poczet tego przedsięwzięcia. Po zakończeniu inwestycji i przekazaniu lokalu podatnik prowadził w tym lokalu działalność gospodarczą i mógł użytkować lokal do czasu przeniesienia go na własność. Przeniesienie własności lokalu miało nastąpić po nabyciu przez spółkę od Gminy Miejskiej w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej w okresie 10 lat od dnia zawarcia umowy. Na podstawie zawartej w dniu 25.02.2005r. umowy kupna ? sprzedaży strona zbyła udział w spółce z o.o. oraz dokonała sprzedaży uprawnień do korzystania z lokalu użytkowego. Wnioskująca przedstawiła własne stanowisko, zgodnie z którym z uwagi na fakt, iż przedmiotem sprzedaży są uprawnienia do korzystania z lokalu użytkowego, czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku postanowieniem znak: P III/443-77/05 z dnia 10 października 2005r. wskazał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego, stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku , zgodnie z którym sprzedaż zbywalnych uprawnień do korzystania z pomieszczenia handlowego zlokalizowanego w obiekcie Hali Centrum Handlowego Sp. z o.o. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku powołując przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 , poz. 535 z późn. zm.) wskazał , iż wiążące się ze zbyciem udziału w Spółce z o.o. przeniesienie prawa do korzystania z lokalu użytkowego stanowi odpłatną usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług .Na powyższe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku pismem z dnia 18 października 2005r. podatnik złożył zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku wnosząc , iż postanowienie narusza art. 8 ust.1 pkt 1 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług . W uzasadnieniu skarżąca wyjaśnia , iż boks handlowy został zakupiony przez nią w 2001 roku dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotowy boks nie został wprowadzony do ewidencji działalności gospodarczej i podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego z tego tytułu. W związku z tym koszty działalności nie były obniżone z tytułu odpisów amortyzacyjnych, co wpłynęło na wynik finansowy. Zdaniem podatnika sprzedaż boksu nie stanowi sprzedaży towarów w rozumieniu art. 7 ustawy VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza co następuje . Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju .Dostawa towarów została zdefiniowana w art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, który stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel . Zgodnie z art. 2 pkt 6 pow. ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zbycie udziału w spółce z o.o. i przeniesienie prawa do korzystania z lokalu użytkowego w przedstawionym stanie faktycznym nie stanowi dostawy towaru, gdyż nie spełnia definicji zawartej w cytowanym wyżej art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przeniesienie na inny podmiot praw ,do rozporządzania jak właściciel , innych niż towar jest usługą w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej .W ustawie o podatku od towarów i usług nie zdefiniowano dla jej potrzeb, pojęcia wartości niematerialnych i prawnych. Zatem uznać należy, że świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 to przede wszystkim wszelkiego rodzaju prawa do własności intelektualnych, w tym prawa autorskie i pokrewne, prawa do własności przemysłowej, prawo wieczystego użytkowania gruntu itp. W przedmiotowym stanie faktycznym będzie to również prawo majątkowe jakim jest prawo do korzystania z lokalu użytkowego. Zauważyć należy, iż nabyte uprawnienia do zajęcia bądź też korzystania z lokalu użytkowego wiąże się nierozłącznie z posiadaniem udziału w spółce z o.o., w której Strona była udziałowcem. Jakkolwiek sprzedaż udziału w spółce z o.o. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług , jako czynność nie stanowiąca dostawy towarów ani świadczenia usług, to w świetle powołanych wyżej przepisów wiążące się ze zbyciem udziału w spółce z o.o. przeniesienie prawa do korzystania z lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu tym podatkiem ze względu na to, że w rozumieniu cytowanego wyżej art. 8 ust. 1 pkt 1 stanowi odpłatną usługę. Korzystanie bowiem z wartości niematerialnych i prawnych może odbywać się zarówno poprzez przeniesienie tego prawa na inny podmiot bądź też uzyskanie od podmiotu prawa do używania ich na określonych polach eksploatacji. Czynności te stanowią niewątpliwie usługę, która jest określonym świadczeniem i jest odpłatna. Za przeniesienie prawa do lokalu użytkowego na inną osobę strona pobrała bowiem stosowną odpłatność. W świetle powyższego rację ma podatnik twierdząc w zażaleniu , iż sprzedaż boksu nie stanowi sprzedaży towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT - ale jak wykazano wyżej jest odpłatnym świadczeniem usługi związanym z przeniesieniem prawa do korzystania z lokalu użytkowego w obiekcie Hali Centrum Handlowego Sp. z o.o. ? a tym samym nie narusza uregulowań zawartych w art. 8 ust.1 pkt 1 cyt. ustawy.

Reasumując: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku dokonał prawidłowej oceny stanowiska Wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego.

Stąd ? zgodnie z przepisem art. 14 b par.5 pkt 1 Ordynacji podatkowej , organ odwoławczy, uznając iż zażalenie Podatnika nie zasługuje na uwzględnienie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY