Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

sygnatura: 1401/FA/4117-14/39/05/JC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-20

słowa kluczowe:prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, sprzedaż nieruchomości, wkład budowlany, wkład do spółdzielni mieszkaniowej

DECYZJA

Na podstawie art. 14b §5 oraz art. 233 §1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów z dnia 04.10.2005 nr 1438/DF2/415-140/05/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

odmówić zmiany lub uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19.08.2005r. (oraz uzupełnieniem z dnia 14.09.2005r.) wystąpiła Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Postanowieniem z dnia 04.10.2005r. nr 1438/DF2/415-140/05/ES Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów uznał stanowisko Pani zawarte we wniosku za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ pierwszej instancji powołał opisany przez Panią stan faktyczny i przedstawił odpowiedni dla niego stan prawny.

Uznając powyższe postanowienie za krzywdzące wniosła Pani zażalenie, w którym zażądała wydania decyzji zmieniającej stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Po przeanalizowaniu akt i rozpoznaniu zarzutów zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważa, że dla prawidłowego rozstrzygnięcia sporu zasadnicze znaczenie ma przedstawiony przez Panią faktyczny stan sprawy. Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, co następuje:

Stosownie do umowy nr 47/97 z dnia 19.11.1997r. rozpoczęła Pani (wraz z żyjącym jeszcze wówczas mężem) wpłaty na wkład budowlany. Między Panią i mężem istniał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Protokół przekazania - przejęcia lokalu podpisany został dnia 08.09.2000r. Małżonek Pani zmarł w dniu 18.09.2000r.

Postanowieniem Sądu Rejonowego sygn. akt II Ns 458/01 z dnia 21 maja 2001r. nabyła Pani spadek, w którego skład wchodziła połowa wkładu budowlanego, należąca do męża.

Aktem notarialnym z dnia 08.07.2003r. repetytorium A 9952/03 nastąpiło ustanowienie odrębnej własności lokalu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Nieruchomość sprzedała Pani aktem notarialnym z dnia 16.08.2005r. repetytorium A 6679/2005.

Przedstawione dokumenty świadczą o słuszności stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów.

Osiągnięty przez Panią przychód ze sprzedaży nieruchomości stanowi, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.), źródło przychodów podlegających opodatkowaniu, ponieważ sprzedaż nieruchomości nastąpiła przed upływem pięciu lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nabyła Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Zasady opodatkowania takich przychodów określone zostały w art. 28 tej ustawy.

Powołana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera uregulowań dotyczących spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dlatego zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z 2003r. Dz. U. nr 119, poz. 1116 ze zm.).

Art. 171 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa ta powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Protokół przekazania lokalu mieszkalnego z dnia 08.09.2000r. nie jest umową ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i dlatego nie można uznać, że nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło z tą datą. Z dokumentów przedstawionych w dotychczasowym postępowaniu takiej umowy Pani nie przedstawiła.

W świetle obowiązujących przepisów należy uznać, że prawo własności do zbywanej nieruchomości nabyła Pani w dniu 08.11.2003r., kiedy to aktem notarialnym repetytorium A 9952/03 sporządzono umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu na Pani rzecz.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów, oparte na przytoczonych wcześniej przepisach prawa podatkowego, jest prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY