Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Ja stawka podatku ma zastosowanie dla dostawy czapeczek dla niemowląt?

sygnatura: PP-3/i/4407/320/-05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:odzież, stawki podatku

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach z dnia 27.06.2005 r., nr PP/443-78/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 03.06.2005 r., (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 03.06.2005 r.) zwróciła się Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wysokości stawki podatku VAT dla dostawy czapeczek dla niemowląt, sklasyfikowanych według PKWiU do grupowania 18.24.42-70.00 "Kapelusze i inne nakrycia głowy z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych; siatki na włosy. Pani zdaniem do w/w dostawy ma zastosowanie 7% stawka podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 27.06.2005 r. udzielił interpretacji, w której nie potwierdził słuszności Pani stanowiska. Uznał bowiem, iż skoro czapki do niemowląt nie mieszczą się w grupowaniach PKWiU: 18.24.11-00 "Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z dzianin" ani 18.24.21-00 "Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z tkanin", to nie są towarami o których mowa w poz. 45 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Zatem do ich dostawy nie ma zastosowania 7% stawka podatku, tylko stawka podstawowa w wysokości 22%, wynikająca z postanowień art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) towary wymienione w załączniku nr 3 do w/w ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu z zastosowaniem 7% stawki podatku.
Zatem do dostawy odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt jako towarów wymienionych w poz. 45 w/w załącznika ma zastosowanie obniżona do wysokości 7% stawka podatku, bez względu na symbol PKWiU tych towarów.
Zmieniony zapis poz. 45 załącznika nr 3 do w/w ustawy o VAT obowiązuje od dnia 1 czerwca 2005 r. Do dnia 31 maja 2005 r. stawka podatku w wysokości 7% miała zastosowanie dla odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, jednakże wyłącznie o symbolu PKWiU 18.24.11.
W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której dostawa czapek dla niemowląt podlega opodatkowaniu według 22% stawki podatku - rażąco narusza postanowienia art. 41 ust. 2 w/w ustawy o VAT.
Jednakże należy zauważyć iż, wprowadzona od dnia 01.06.2005 r. zmiana w zapisie poz. 45 załącznika nr 3 do w/w ustawy o VAT może nasuwać pewne wątpliwości interpretacyjne wynikające stąd, iż według przepisów statystycznych odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt mieszczą się w dwóch grupowaniach PKWiU: 18.24.11-00 oraz 18.24.21-00. Zatem w przypadku dostawy dodatków odzieżowych o innym oznaczeniu statystycznym, jednak przeznaczonych dla niemowląt powstaje wątpliwość czy ma do niej zastosowanie zmieniony zapis w/w poz. 45. Ponieważ jednak dokonana zmiana ma skutkować zastosowaniem 7% stawki podatku do dostawy odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt bez względu na symbol PKWiU jedynymi przesłankami, które muszą być spełnione aby obniżona stawka podatku miała zastosowanie są: rodzaj dostarczanego towaru określony jako odzież i dodatki odzieżowe oraz przeznaczenie tego towaru dla niemowląt.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY