Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy fakt, iż usługodawca słowacki potraktował wykonaną usługę drukowania jako dostawę towarów obliguje Spółkę do wykonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

sygnatura: PP-3/i/4407/325/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:druk, książka, nabycie wewnątrzwspólnotowe, usługi transportowe

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniami Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce z dnia 17.08.2005 r. nr PR 443/06/05 oraz nr PR 443/07/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 29.04.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2005 r. oraz pismami z dnia 13.06.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego odpowiednio - w dniu 29.04.2005 r., 25.05.2005 r., 13.06.2005 r., 14.06.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieliczce o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zleciła kontrahentowi słowackiemu wydrukowanie książek. Kontrahent słowacki po wydrukowaniu zlecił przewiezienie towaru (książek) innej firmie słowackiej świadczącej usługi transportowe.
Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Kontrahent słowacki wystawił dwie faktury:
1) za druk - z NIP -em Spółki z przedrostkiem PL, bez wykazanego podatku od wartości dodanej,
2) za usługę transportową - z NIP-em Spółki z przedrostkiem PL, bez wykazanego podatku od wartości dodanej.

W tak przedstawionym stanie faktycznym Spółka sformułowała następujące zapytania:
- czy ciąży na niej obowiązek naliczenia podatku VAT z tytułu usługi drukowania i usługi transportowej, tzn. czy mają być traktowane jako import usług,
- czy fakt, iż usługodawca słowacki potraktował wykonaną usługę drukowania jako dostawę towaru obliguje Spółkę do wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Zdaniem Spółki nie ciążą na niej, w związku z powyższymi usługami, żadne obowiązki z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniach z dnia 17.08.2005 r. nr PR 443/06/05 oraz nr PR 443/06/05 potwierdził stanowisko Spółki. Postanowienia te miały identyczną treść.
Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Każda transakcja mieszcząca się w katalogu czynności określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz. Przepis ten stosuje się, pod warunkiem że:
1) nabywcą towarów jest:
a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika, (...),
2) dokonujący dostawy jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.
Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż kontrahent słowacki potraktował dokonaną czynność - druk książek- jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Udokumentował ją fakturą bez wykazanego podatku VAT, umieszczając na niej zarówno swój, jak i Spółki NIP unijny. Skoro Spółka fakturę tę przyjęła zobowiązana jest wykazać wewnątrzwpólnotowe nabycie towarów. Przedmiotowa transakcja uznana, z jednej strony za wewnątrzwspólnotową dostawę, winna być z drugiej strony wykazana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający obowiązany jest zapłacić. Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;
2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu lub ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.
Zatem wartość usługi transportowej powiększać będzie podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia książek.
W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgodnie z którą na Spółce nie ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT w związku ze zleceniem druku książek oraz w związku z zakupem usługi transportowej - rażąco narusza postanowienia wyżej wymienionych przepisów ustawy.
Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę; traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika/ następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY