Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prawidłowe jest odrębne fakturowanie obok usługi głównej, kosztów, t. j. przeloty, ubezpieczenie, noclegi, diety, związanych z wykonywaną usługą podstawową?

sygnatura: PP-3/i/4407/324/05

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2005-12-22

słowa kluczowe:diety, faktura VAT, podróż służbowa (delegacja), refakturowanie, rekompensata kosztów

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 11.05.2005 r., nr PP-1-443-15/05/BF w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 23.02.2005 r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w dniu 04.03.2005 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność w zakresie usług przetwarzania danych. Wykonanie tych usług jest dokumentowane fakturą VAT z zastosowaniem 22% stawki. Umowa o świadczenie usług podstawowych zawarta z kontrahentem zawiera również postanowienia dotyczące zwrotu kosztów ponoszonych przez Pana podczas podróży służbowej, związanych z wykonywaną usługą. Koszty te wykazywane są jako odrębne pozycje na fakturze. Przy ich refakturowaniu stosuje Pan następujące stawki podatku VAT: przeloty -0%, ubezpieczenie podczas lotu - zwolnienie, noclegi - 7%, diety -22%.

Pana zdaniem powyższy sposób fakturowania jest prawidłowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 11.05.2005 r. nr PP-1-443-15/05/BF potwierdził prawidłowość Pana postępowania.
Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Zgodnie z art. 6 ust. 4 VI Dyrektywy w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten nabył i wyświadczył usługi.
Powyższy przepis w przedmiotowym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania. Refakturowanie przez Pana na kontrahenta kosztów przelotów, ubezpieczenia oraz noclegów nie jest postępowaniem prawidłowym. Zakupując powyższe usługi nie działa Pan na rachunek innej osoby, to Pan jest beneficjentem tych usług. Pana kontrahent z nich nie korzysta zatem nie można przyjąć, iż Pan je na jego rzecz wyświadczył.
Również nie jest możliwe fakturowanie diet jako odrębnych pozycji na fakturze. Faktury dokumentują wykonanie czynności podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Diety nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, a wymienionych w art. 5 tej ustawy.
Ponadto Dyrektor tut. Izby Skarbowej zauważa, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. W sytuacji gdy kilka świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.W związku z powyższym kwota należna obejmuje wszystkie elementy kosztów związanych ze świadczeniem przez podatnika danej usługi oraz inne elementy kształtujące w efekcie kwotę, którą sprzedawca żąda od nabywcy.
Wyodrębnienie z usługi podstawowej poszczególnych jej elementów jako osobnych usług, nie jest prawidłowe, jeżeli wszystkie one zmierzają do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego wskazanej w umowie. Zatem wymienione w Pana wniosku elementy kosztów zwiększają kwotę należną z tytułu świadczonej usługi podstawowej polegającej na przetwarzaniu danych. Powinny więc wchodzić do podstawy opodatkowania usługi przetwarzania danych i być opodatkowane stawką właściwą dla tej usługi.
Dodatkowo Dyrektor tut. Izby Skarbowej informuje, iż zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o VAT w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz:
1) osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub
2) podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę
- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.
W przepisie ust. 4 w punkcie 3 tego artykułu wymienione są m.in. usługi przetwarzania danych i dostarczania informacji.
Jeżeli zatem świadczone przez Pana usługi są usługami, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT i są one świadczone na rzecz podmiotów, o których mowa powyżej - to nie będą podlegać w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Z Pana zapytania nie wynika gdzie jest miejsce wykonywania usługi w świetle przepisów w/w ustawy.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/ osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY