Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy nabycie towaru w dniu 29.04.2004r. w Niemczech, który przekroczył granicę w dniu 1.05.2004r. należy uznać za wewnatrzwspólnotowe nabycie, czy import towarów?

sygnatura: OP/005-0005/05/Z

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-12-27

słowa kluczowe:import (przywóz), kontrahent zagraniczny, obowiązek podatkowy, wydanie towarów

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14 b par. 5 p-kt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa /Tekst jednolity - Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm./ po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.10.2005r. - wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z dnia 11.10.2005r. znak: P III /2/443-82/05 zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie stwierdzenia, że w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ Spółka dokonała importu towarów - odmawia się zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 06.07.2005r. / uzupełnionym pismem z dnia 19.07.2005r. i 10.10.2005r./ podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie stwierdzenia, czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ dokonał importu towaru w rozumieniu art. 2 p-kt 7 oraz art. 19 ust. 7 bądź art. 170 ust. 6 w/w ustawy, czy też wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9 ust. 1 i 2 p-kt a oraz art. 25 ust. 1 w/w ustawy ?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny:

Spółka nabyła od dostawcy z terytorium Niemiec blachę stalową. Towar został nabyty przez podatnika na terytorium Niemiec od niemieckiego dostawcy w dniu 29.04.2004r. i bezpośrednio z Niemiec dostarczony został na terytorium Polski w dniu 01.05.2004r. Dostawca przedmiotowej blachy wystawił fakturę w dniu 29.04.2004r. Wewnętrzna odprawa celna na terytorium Niemiec dokonana została w dniu 29.04.2004r. Powyższy towar dostarczony został bezpośrednio z terytorium Niemiec na terytorium Polski środkami transportowymi przewoźnika wynajętego przez dostawcę z Niemiec. Przekroczenie granicy miało miejsce 01.05.2004r. Graniczny Urząd Celny na granicy pomiędzy Niemcami a Polską nie potwierdził przekroczenia granicy przez przedmiotowy towar, ponieważ fakt ten miał miejsce w dniu 01.05.2004r. Nadto uzasadniając ten fakt w piśmie z dnia 08.06.2004r. wyjaśnił dodatkowo, że zgodnie z art. 1 tiret 1 rozporządzenia R /EWG/ Nr 29.13/92 ustawodawstwo celne stosuje się w wymianie pomiędzy Wspólnotą a krajami trzecimi. Zważywszy zaś, że począwszy od 01.05.2004r. zarówno Niemcy jak i Polska były krajami Wspólnoty, brak było podstaw do stosowania procedury celnej właściwej dla importu towarów na obszar Wspólnoty.

Wnioskujący przedstawił własne stanowisko zgodnie z którym nabycie przez niego towaru nie stanowiło importu towarów, lecz wewnątrzwspólnotowe nabycie.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku postanowieniem z dnia 11.10.2005r. znak: P III/2/443-82/05 wskazał, że w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w wyżej powołanym wniosku, iż nabycie przez podatnika towaru stanowiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru - jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu powyższego stwierdzono, że w wymienionym przypadku znajduje zastosowanie art. 170 ust. 6 w/w ustawy w zakresie importu towarów, gdyż wykorzystanie /wprowadzenie do wolnego obrotu/ na terytorium Polski towarów na warunkach przedstawionych przez podatnika, mieści się w definicji importu towarów. W takiej sytuacji powinien zostać pobrany podatek z tytułu importu towarów według zasad i stawek obowiązujących na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie podatnik pismem z dnia 20.10.2005r. złożył zażalenie.

W złożonym zażaleniu podatnik stwierdził, iż podtrzymuje stanowisko zawarte we wniosku z dnia 6.07.2005r. W uzasadnieniu powyższego Spółka wskazała, że ocena, czy w opisanym stanie faktycznym wystąpił import towarów winna być dokonana w oparciu o art. 2 p-kt 7 oraz art. 19 ust. 7 ustawy o VAT. Zdaniem podatnika zważywszy na fakt, że towar został przywieziony bezpośrednio z terenu Niemiec do Polski w dniu 1.05.2004r. ? to dyspozycja art. 2 p-kt 7 ustawy nie została wypełniona bowiem zarówno Niemcy jak i Polska były w tej dacie państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej. Ponadto podniósł, iż w sprawie nie powstał dług celny w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 19.03.2004r. ? Prawo celne z przyczyn wskazanych w piśmie Urzędu Celnego z dnia 8.06.2004r. Zatem według podatnika nie wystąpił obowiązek podatkowy w imporcie towarów, o którym mowa w art. 19 ust. 7 ustawy.

Odnosząc się natomiast do dyspozycji art. 170 ust. 6 ustawy podatnik zauważył, iż ustawodawca posługuje się pojęciem ?dostarczenia? / które nie jest tożsame z pojęciem ?dostawy? i nie zostało zdefiniowane w ustawie o VAT /, co należy rozumieć jako czynność polegającą na przewiezieniu towaru od dostawcy do nabywcy. Zdaniem podatnika w/w przepis odnosi się do sytuacji, w której podatnik nabył towar poza terytorium Wspólnoty zarówno przed rozszerzeniem jak i po rozszerzeniu i towar ten w drodze do nabywcy, czyli w trakcie dostarczania, znalazł się przed 1.05.2004r. na terytorium Wspólnoty, a został dostarczony podatnikowi jako nabywcy i wykorzystany przez niego na terytorium kraju po 30.04.2004r. Według podatnika odmienna interpretacja w/w przepisu oznaczałaby sprzeczność pomiędzy art. 2 p-kt 7 i art.19 ust. 7 ustawy a art. 170 ust. 6 ustawy, co jest nie do przyjęcia ze względu na zasadę racjonalnego działania ustawodawcy.

Jednocześnie Spółka podniosła, iż ustalony stan faktyczny nie wypełnia też dyspozycji art. 7 ust. 1 p-kt a , art. 10 ust. 2 i art. 11 B ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady UE z dnia 17.05.1977r. jako że nie miało miejsca wprowadzenie tego towaru na terytorium Wspólnoty. W tym stanie rzeczy organ celny nie dokonał ustalenia wartości celnej przedmiotowego towaru. Zatem podatnik stwierdził, iż nie ma możliwości ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem VAT również zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy z dnia 11.03.2004r., a w konsekwencji wykonania stanowiska organu podatkowego wyrażonego w przedmiotowym postanowieniu.

W konkluzji podatnik wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia.

Organ odwoławczy po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 p-kt 3 i 4 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej ?podatkiem? , podlegają: import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

W myśl art. 9 ust. 1 cyt. ustawy przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 p-kt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Na podstawie przepisu art. 175 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1.05.2004r. utraciła moc ustawa z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm./ . Zdarzenia prawne powstające na styku tych aktów prawnych regulują przepisy przejściowe ustawy o VAT z dnia 11.03.2004r. znajdujące się w Rozdziale 2 Działu XIII.

Zgodnie z art. 170 ust. 6 cyt. ustawy z dnia 11.03.2004r. za import towarów uważa się również wykorzystanie / wprowadzenie do wolnego obrotu/ po 30 kwietnia 2004r. na terytorium kraju, przez podatnika lub każdy inny podmiot niebędący podatnikiem , towarów dostarczonych im przed 1 maja 2004r. na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub terytorium nowych państw członkowskich, jeżeli:

  1. przed 1 maja 2004r. do dostawy tych towarów na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub na terytorium nowych państw członkowskich miały lub mogły mieć zastosowanie odpowiednio przepisy art. 18 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 175 oraz
  2. przed 1 maja 2004r. nie został dokonany import tych towarów w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 175.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, iż aby miał on zastosowanie muszą zostać spełnione łącznie wszystkie wymienione w nim warunki. Czynność będzie uznana za import towarów w sytuacji, gdy podatnik wykorzysta / wprowadzi do wolnego obrotu/ po 30 kwietnia 2004r. na terytorium kraju / terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / towar będący przedmiotem transakcji dostarczony mu przed 1 maja 2004r. na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem /terytorium Wspólnoty przed 1 maja 2004r./ lub terytorium nowych państw członkowskich /terytorium państw przystępujących do Wspólnoty Europejskiej na podstawie traktatu o przystąpieniu podpisanego 16.04.2003r., z wyjątkiem terytorium kraju / i jednocześnie zostaną spełnione obie przesłanki:

  • przed 1.05.2004r. do dostawy towarów na terytorium Wspólnoty przed rozszerzeniem lub na terytorium nowych państw członkowskich miały lub mogły mieć zastosowanie przepisy dotyczące eksportu towarów / art. 18 ust. 3 i 4 ustawy o VAT z dnia 8.01.1993r./,
  • przed 1.05.2004r. nie został dokonany import towarów w rozumieniu art. 4 p-kt 3 ustawy o VAT z dnia 8.01.1993r., czyli przywóz towarów na polski obszar celny.

Należy zauważyć, iż ustawodawca w art. 170 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004r. używa pojęcia ?dostarczenia towaru? , które nie zostało zdefiniowane w tej ustawie . W ocenie organu odwoławczego w/w pojęcia nie można jednak rozumieć zgodnie z wykładnią językową jako czynności polegającej na przewiezieniu towaru od dostawcy do nabywcy. Zauważyć należy, iż w p-kcie 1 art. 170 ust. 6 cyt. ustawy ustawodawca posługuje się pojęciem ?dostawy towarów? przez którą rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel / art. 7 ust. 1 cyt. ustawy/. Art. 22 ust. 1 p-kt 1 cyt. ustawy stanowi natomiast, iż miejscem dostawy towarów jest w przypadku ? towarów wysłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią ? miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. Zatem według organu II instancji pojęcie ?dostarczenia towaru? należy rozumieć jako miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia transportu do nabywcy / miejsce dostawy towarów w przypadku towarów transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub osobę trzecią/. Wskazać należy, iż czynność o której mowa w art. 170 ust. 6 jest uznana za import towarów / który został zdefiniowany w przepisach przejściowych i końcowych ustawy /, choć nie stanowi ona importu towarów, o którym mowa w art. 2 p-kt 7 ustawy o VAT z dnia 11.03.2004r. Zgodnie bowiem z art. 2 p-kt 7 w/w ustawy ilekroć w przepisach jest mowa o imporcie towarów ? rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Podzielić zatem należy argumenty podatnika wskazane w zażaleniu, iż w opisanym stanie faktycznym nie mamy do czynienia z importem towarów, o którym mowa w cyt. art. 2 p-kt 7 ustawy o VAT wobec czego nie wystąpi również obowiązek podatkowy określony w art. 19 ust. 7 cyt. ustawy. W świetle powyższego nie można natomiast podzielić stanowiska podatnika przedstawionego w zażaleniu w zakresie interpretacji przepisu art. 170 ust. 6 cyt. ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupił towar w dniu 29.04.2004r. na terytorium Niemiec od dostawcy niemieckiego / faktura wystawiona została przez dostawcę w dniu 29.04.2004r./. Zakupiony towar przekroczył granicę 1.05.2004r. Na terytorium Niemiec w dniu 29.04.2004r. dokonana została wewnętrzna odprawa celna towaru. Graniczny urząd celny nie przeprowadził procedur celnych w odniesieniu do w/w towaru. Zakupiony przez podatnika towar transportowany był bezpośrednio z Niemiec na terytorium Polski. Rozpoczęcie transportu miało miejsce w dniu 29.04.2004r. u dostawcy na terytorium Niemiec, natomiast zakończenie transportu miało miejsce w dniu 5.05.2004r. w siedzibie nabywcy towaru.

W związku z powyższym w ocenie organu odwoławczego zostały spełnione wszystkie przesłanki do uznania przedmiotowej transakcji za import towarów w myśl art. 170 ust. 6 cyt. ustawy o VAT.

W tej sytuacji dla określenia powstania obowiązku podatkowego będzie miał zastosowanie przepis art. 170 ust. 7 p-kt 2 cyt. ustawy o VAT zgodnie z którym, w przypadku gdy w imporcie towarów, o którym mowa w ust. 4-6, nie można określić momentu powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych, obowiązek podatkowy powstaje w momencie wykorzystania / wprowadzenia do wolnego obrotu/ towarów na terytorium kraju ? w przypadku, o którym mowa w ust. 6.

Powyższa sytuacja zobowiązuje do poboru podatku z tytułu importu towarów według zasad i stawek obowiązujących na podstawie powołanej ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów regulują przepisy art. 30 ? 40 cyt. ustawy. Zgodnie z powyższymi przepisami organem właściwym w zakresie wymiaru i poboru podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów jest organ celny.

Przedstawione powyżej stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów w pismach z dnia: 18.05.2004r. znak: PP2-068-533/04/JC/Gd i 6.10.2005r. znak: PP2-813-635/05/JC/PP1375.

Uwzględniając powyższe należy przyjąć, że przedstawiona sytuacja nie może zostać uznana za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, lecz stanowi import towaru. Zatem nie zasługują na uwzględnienie argumenty podatnika wskazane w zażaleniu, iż w opisanym stanie faktycznym winny mieć zastosowanie przepisy art. 9 ust. 1 i 2 p-kt a oraz art. 25 ust. 1 cyt. ustawy.

Reasumując ? stanowisko organu podatkowego pierwszej instancji zawarte w w/w postanowieniu jest prawidłowe i nie ma podstaw do jego zmiany.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY