Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

pytanie dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu sprzedaży wybudowanych przez Spółkę apartamentów

sygnatura: 1401/PD-006-615/05/BB

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-27

słowa kluczowe:akt notarialny, moment powstania przychodów, protokół zdawczo-odbiorczy, rażące naruszenie prawa, sprzedaż nieruchomości, usługi budowlane

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie:

  • zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów Nr 1438/423-213-9/GE/2005 z dnia 10.08.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki uznając za datę powstania przychodu dla Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dzień wystawienia faktury.

U Z A S A D N I E N I E


Z opisanego we wniosku z dnia 20 maja 2005r. stanu faktycznego wynika, że Spółka "W" będzie realizować inwestycje budowlane. Spółka i nabywcy budowanych przez Spółkę apartamentów (nieruchomości) podpisują najpierw umowy przedwstępne. Zgodnie z podpisanymi umowami przedwstępnymi płatności następują w terminach określonych harmonogramem związanym z etapami realizacji prac. Po zakończeniu ostatniego etapu prac podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy i wystawiona faktura VAT - na tej podstawie zostają wydawane apartamenty (wraz z kluczami), a nabywcy mogą od tej chwili dysponować apartamentami (np. zlecać prace wykończeniowe innym podmiotom). Akty notarialne, z różnych przyczyn (np. nabywca nie może w określonym dniu stawić się na podpisanie aktu u notariusza), są podpisywane w terminie późniejszym.
Spółka stoi na stanowisku, że zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, momentem powstania przychodu dla Spółki jest moment wydania rzeczy (apartamentu) związany z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego a nie moment podpisania aktu notarialnego.


Postanowieniem z dnia 10.08.2005r. Nr 1438/423-213-9/GE/2005 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe stwierdzając, że za datę powstania przychodu należy uznać datę przeniesienia własności nieruchomości zawartą w akcie notarialnym.
W ocenie organu podatkowego wydanie apartamentu nie przenosi prawa własności do tej nieruchomości. Jest to jedynie czynność umowna między stronami. W stanie faktycznym przedstawionym w piśmie Spółki, wydanie apartamentu wraz z kluczami oraz dysponowanie lokalem przez nabywcę nie ma znaczenia dla prawnego tytułu powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Dyrektor Izby Skarbowej, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, pytania Spółki oraz postanowienia, stwierdza co następuje:


Przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ściśle określają sposób ustalania momentu powstania przychodu. W myśl art. 12 ust. 3a w/w ustawy, za datę powstania przychodu, uważa się, z zastrzeżeniem ust 3c i 3d, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

  1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
  2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
  3. otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.


Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem za datę powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą uznaje się dzień wystawienia faktury (rachunku) i jako ostateczny termin wskazuje ostatni dzień miesiąca, w którym m.in. zbyto prawo majątkowe.
W świetle regulacji zawartej w w/w przepisie nie budzi wątpliwości ustalenie daty powstania przychodu w odniesieniu do zbycia prawa majątkowego potwierdzonego fakturą - datą tą będzie dzień wystawienia faktury. W sytuacji, gdy o dacie tej nie decyduje wystawienie faktury (rachunku), datą tą jest ostatni dzień, w którym zbyto prawo majątkowe (data przeniesienia własności nieruchomości zawarta w akcie notarialnym).


Biorąc zatem pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę, tj. że po zakończeniu ostatniego etapu prac wystawiana jest faktura VAT, a akty notarialne są podpisywane w terminie późniejszym, należy uznać, że datą powstania przychodu dla Spółki w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest dzień wystawienia faktury.


Wobec tego, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Nr 1438/423-213-9/GE/2005 rażąco narusza prawo w ten sposób, że jego treść pozostaje w wyraźnej sprzeczności z treścią wyżej powołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia przedmiotowe postanowienie, jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY