Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Stosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

sygnatura: PD II 415/274/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-12-28

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, pomoc zagraniczna

DECYZJA
Działając na podstawie 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Podatnika z dnia 17.10.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki z dnia 06.10.2005 r. w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska podatnika zawartego we wniosku z dnia 25.07.2005 r., o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu
uchyla zaskarżone postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji
i stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 25.07.2005 r., uzupełnionym w dniu 23.08.2005 r. Podtanik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Krzyki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, przedstawiając jednocześnie własne stanowisko. Podatnik, na podstawie umowy zawartej z firmą X wykonuje usługi w zakresie pełnienia obowiązków inspektora nadzoru sieci trakcyjnej w ramach realizacji programu inwestycyjnego o nazwie "Z". Projekt ten prowadzony jest na podstawie umowy z dnia 24.09.2003 r. zawartej pomiędzy "P" S.A. a firmą X - zwanej Umową Główną.
Podatnik podkreśla, że na mocy umowy z dnia 10.12.2003 r. jego wynagrodzenie finansowane jest w 75% ze środków pochodzących z funduszu bezzwrotnej pomocy ISPA i w 25% z budżetu krajowego, a dysponentem środków pomocowych jest P. Dochody uzyskiwane z powyższego tytułu stanowią akt bezpośredniej realizacji programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy, co przesądza, iż podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.
Wymienionym w sentencji postanowieniem organ podatkowy pierwszej instancji uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził, że dochody podatnika, o których mowa powyżej, nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podmiotem bezpośrednio realizującym cel programu finansowanego z funduszu bezzwrotnej pomocy jest Spółka X. To Spółka, nie zaś podatnik zawarła umowę z podmiotem, który jako pierwszy otrzymał bezzwrotną pomoc i zobowiązany został do rozdzielenia otrzymanych środków.
W zażaleniu na postanowienie podatnik, powołując się na postanowienia innych urzędów skarbowych, nie zgadza się z rozstrzygnięciem Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Krzyki twierdząc, że organ podatkowy pierwszej instancji błędnie zinterpretował przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Rozpatrując sprawę w trybie odwoławczym, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, co następuje.
Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a)pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b)podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
Jak wskazuje powołany przepis, zwolnienie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostaną warunki wymienione pod literą a) i b).
Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż powyższe warunki zostały spełnione. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że rozstrzygając w przedmiotowej sprawie organ odwoławczy odniósł się wyłącznie do treści złożonego wniosku, nie biorąc pod uwagę dołączonych do niego dokumentów. Zauważyć bowiem należy, iż zgodnie z treścią art. 14a Ordynacji podatkowej, obowiązkiem organu podatkowego jest ocena prawidłowości dokonanej przez podatnika wykładni przepisu prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie zaś ustalanie tego stanu faktycznego, czy też dokonywanie wykładni przepisów innych niż podatkowe.
W przedmiotowej sprawie stało się jednak inaczej. Po pierwsze, organ opierając się na załącznikach w postaci zawartej przez podatnika umowy cywilnoprawnej, zakwestionował podany przez wnioskodawcę stan faktyczny i dokonał własnych ustaleń, a po drugie zajął się wykładnią treści umowy będącej skutkiem stosowania przepisów innej gałęzi prawa.
W konsekwencji spór między organem podatkowym a wnioskodawcą skupił się na skutkach prawnych zawartej umowy o świadczenie usług podwykonawczych, a nie na interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co było przedmiotem żądania podatnika.
W związku z tym, że uprawnionym do formułowania stanu faktycznego, jako podmiot zainteresowany uzyskaniem interpretacji, jest podatnik - organ powinien odnieść się do wspomnianego stanu faktycznego w takim kształcie, w jakim podatnik go przedstawił. To wnioskodawca bowiem ponosić będzie konsekwencje prawne dokonanej wykładni. Jakiekolwiek wątpliwości natomiast organ powinien wyjaśnić z udziałem podatnika uwzględniając zasadę zaufania do organów podatkowych.
Skoro podatnik twierdzi, że jego wynagrodzenie finansowane jest w 75% ze środków pochodzących z funduszu bezzwrotnej pomocy, a świadczone usługi stanowią akt bezpośredniej realizacji programu finansowanego z takich środków, to otrzymywane dochody podlegają zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Konkludując Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zauważa, że zweryfikował niniejszą decyzją postanowienie organu podatkowego pierwszej instancji, dokonując oceny stanowiska pytającego wyłącznie na tle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego. Organ odwoławczy uwzględnił, iż organy podatkowe nie mają kompetencji do prowadzenia w sprawie udzielenia interpretacji postępowania celem ustalenia, czy przedstawiony stan faktyczny zaistniał w przeszłości, istnieje, czy też jest jedynie hipotetycznym założeniem pytającego. Wobec powyższego arbitralne dokonywanie przez organ podatkowy zmian w opisanym przez podatnika stanie faktycznym, nawet w oparciu o posiadane dokumenty, nie znajduje umocowania w przepisach prawa i jest sprzeczne z ideą wiążących interpretacji. Mając jednak na uwadze, że funkcja gwarancyjna interpretacji dotyczy wyłącznie stanu faktycznego opisanego przez wnioskodawcę, należy podkreślić, iż gdyby w toku wszczętego postępowania podatkowego właściwy organ podatkowy ustalił na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, że przekazywane wnioskodawcy środki nie pochodzą z uprzywilejowanego przez ustawodawcę zwolnieniem przedmiotowym źródła lub też wnioskodawca nie realizuje bezpośrednio celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, interpretacja nie będzie miała zastosowania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY