Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jednostka zawarła umowę agencyjną z przedsiębiorcą z Francji dotyczącą stałego pośrednictwa w zawieraniu umów zakupu ......, przerobu ............ oraz sprzedaży .......................... dla kontrahenta unijnego. Po dokonaniu przerobu, towar w ciągu 30 dni wysyłany jest do kontrahenta. Agent, najczęściej po zakończeniu kwartału, wystawia fakturę z podanym swoim numerem NIP oraz numerem NIP Jednostki z przedrostkiem PL. Pytanie Jednostki dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego z tyt. importu w/w usług pośrednictwa.

sygnatura: PP-I-005/339/AD/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-12-28

słowa kluczowe:faktura wewnętrzna, import usług, obowiązek podatkowy, podatek od towarów i usług

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie z dnia 17 czerwca 2005r., Nr PP/443-27/HM/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11.03 2005 r., uzupełnionym pismem z 27.04.2005 r., Jednostka zwróciła się do organu podatkowego I instancji z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Jednostka zawarła umowę agencyjną z przedsiębiorcą z Francji dotyczącą stałego pośrednictwa w zawieraniu umów zakupu ......, przerobu ............ oraz sprzedaży .......................... dla kontrahenta unijnego. Po dokonaniu przerobu, towar w ciągu 30 dni wysyłany jest do kontrahenta. Agent, najczęściej po zakończeniu kwartału, wystawia fakturę z podanym swoim numerem NIP oraz numerem NIP Jednostki z przedrostkiem PL. Pytanie Jednostki dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego z tyt. importu w/w usług pośrednictwa. Zdaniem Jednostki należy po otrzymaniu faktury od agenta wystawić fakturę wewnętrzną i w dacie dej faktury zadeklarować podatek naliczony i należny w deklaracji VAT-7.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wydał postanowienie z dnia 17 czerwca 2005r., Nr PP/443-27/HM/05, w którym uznał stanowisko podatnika przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Jednakże po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza co następuje:

Jednostka zawarła z agentem, będącym podmiotem mającym siedzibę na terenie Francji, umowę pośrednictwa na zakup i przerób .........oraz na sprzedaż gotowych ............ dla unijnego kontrahenta. Jednostka jest usługobiorcą usług świadczonych przez podatnika posiadającego siedzibę poza terytorium Polski, zatem w tym przypadku mamy do czynienia z importem usług.

Zgodnie z przepisem art. 28 ust.5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do dnia 31 maja 2005r., w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich związanych bezpośrednio z usługami innymi niż wymienione w pkt 1 i 2 lit a oraz w art. 27 ust. 3- miejscem świadczenia tych usług jest miejsce ich wykonywania, przy czym po dniu 1 czerwca 2005 r., w którym weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) - miejscem ich świadczenia jest miejsce świadczenia usług, z którymi usługi te są związane- z zastrzeżeniem ust. 6, obowiązującym również przed dniem 1 czerwca 2005 r.

W myśl art. 28 ust. 6 w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usługi jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

W przypadku usług pośrednictwa związanych z dostawą towarów, do dnia 31 maja 2005 r. obowiązywał przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), zgodnie z którym gdy nabywca podał dla tej czynności (dla usługi pośrednictwa) swój numer pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku zgodnie z art. 97 ust. 10 i 11 ustawy o VAT- miejscem świadczenia usługi było terytorium państwa członkowskiego, który numer ten wydało.

Z dniem 1 czerwca 2005 r. powyższe rozporządzenie przestało obowiązywać, natomiast kwestię tę uregulowano przepisem art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z dostawą towarów jest miejsce dokonania dostawy- również z zastrzeżeniem cytowanego wyżej art. 28 ust. 6 ustawy. Reasumując, zarówno w stanie prawnym przed, jak i po 1 czerwca 2005 r. w przedmiotowej sprawie obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy usługi czyli na Jednostce.

W przypadku importu usług obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z przepisem art. 19 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje się odpowiednio do importu usług.Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Jednakże zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą jej wystawienia. Z unormowania tego wynika, iż obowiązek podatkowy u usługobiorcy powstaje wówczas, gdy zachodzą okoliczności, które u usługodawcy skutkowałyby powstaniem obowiązku podatkowego. Momentem tym będzie moment wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego.
W myśl art. 106 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne, przy czym za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Zatem faktura wewnętrzna powinna być ujęta w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym wystawiona została faktura przez pośrednika.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY