Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność socjalną, której zakres obejmuje wydatki na zakup kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci, biletów do kina, teatru, świadczeń rzeczowych oraz inne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym. Usługi i towary przekazywane są pracownikom lub innym osobom uprawnionym nieodpłatnie, całość finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wątpliwości podatnika dotyczyły podstawy opodatkowania oraz prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z faktur zakupowych dotyczących przekazywanych towarów lub usług.

sygnatura: PP-I-005/312/AD/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-12-28

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, usługi turystyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 kwietnia 2005r., Nr PP/443-12-2-BS/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Jednostka pismem z dnia 17 stycznia 2005r. zwróciła się do organu podatkowego pierwszej instancji z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność socjalną, której zakres obejmuje wydatki na zakup kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci, biletów do kina, teatru, świadczeń rzeczowych oraz inne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym. Usługi i towary przekazywane są pracownikom lub innym osobom uprawnionym nieodpłatnie, całość finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wątpliwości podatnika dotyczyły podstawy opodatkowania oraz prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z faktur zakupowych dotyczących przekazywanych towarów lub usług.

Zdaniem Podatnika całość świadczenia podlega opodatkowaniu i Spółce przysługuje prawo do odliczenia całego podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu.

Analizując przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony przy zakupie towarów i usług jeśli wydatki te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Wprawdzie przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że wydatki na działalność socjalną nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów, to jednak Podatnik na podstawie art. 88 ust 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług będzie mieć prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z wydatkami w przypadkach określonych przez przepisy art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 jeżeli czynności te zostały opodatkowane.

W związku z powyższym, nieodpłatne przekazanie przez Jednostkę (lub sfinansowane z ZFŚS) na potrzeby osobiste pracowników towarów lub usług nie związanych z prowadzoną działalnością, przy nabyciu których podatnik nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku, nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeżeli zaś podatnik odliczył podatek naliczony przy nabyciu tych towarów i usług, to w takiej sytuacji czynność ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. W przypadku nieodpłatnego przekazania usługi kolonii, obozów czy zimowisk dla dzieci, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.23.11-00.00 ?Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci?, opodatkowane stawką podatku 7% - zgodnie z poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)- należy stosować zasady opisane powyżej.

Natomiast w przypadku nieodpłatnego przekazania usług turystyki, dla których wystawiono dla Spółki fakturę VAT- marża, Spółce nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony, a czynność ta, w myśl art. 8 ust.2 ustawy, nie będzie podlegać opodatkowaniu.

W świetle powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY