Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność socjalną, której zakres obejmuje wydatki na zakup kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci, biletów do kina, teatru, świadczeń rzeczowych oraz inne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym. Usługi i towary przekazywane są pracownikom lub innym osobom uprawnionym za częściową odpłatnością, pozostała część finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wątpliwości Spółki dotyczą podstawy opodatkowania dla czynności przekazania za częściową odpłatnością towarów lub usług oraz możliwości odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących tychże towarów i usług.

sygnatura: PP-I-005/311/AD/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-12-28

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, usługi turystyczne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 18 kwietnia 2005r., Nr PP/443-12-1-BS/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Jednostka pismem z dnia 17 stycznia 2005r. zwróciła się do organu podatkowego pierwszej instancji z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność socjalną, której zakres obejmuje wydatki na zakup kolonii, obozów, zimowisk dla dzieci, biletów do kina, teatru, świadczeń rzeczowych oraz inne imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym. Usługi i towary przekazywane są pracownikom lub innym osobom uprawnionym za częściową odpłatnością, pozostała część finansowana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wątpliwości Spółki dotyczą podstawy opodatkowania dla czynności przekazania za częściową odpłatnością towarów lub usług oraz możliwości odliczenia całości podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupowych dotyczących tychże towarów i usług.

Zdaniem Podatnika całość świadczenia podlega opodatkowaniu i Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu przekazywanych towarów lub usług.

Analizując przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył co następuje:

Spółka przekazuje odpłatnie, zakupione uprzednio u obcego kontrahenta, towary i usługi pracownikom oraz innym upoważnionym osobom, przy czym ich zakup finansowany jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a uiszczana przez pracowników kwota pokrywa tylko cześć środków wydanych na zakup tych towarów i usług.

Zatem zastosowanie będzie mieć przepis art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w myśl którego opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawę opodatkowania stanowi obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przedmiotowej sprawie podstawę opodatkowania stanowić będzie kwota, jaką powinien uiścić pracownik za przekazane mu towary i usługi.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 podatnik nie ma prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony przy zakupie towarów i usług jeśli wydatki te nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi, że wydatki na działalność socjalną nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów, zatem Spółce nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z faktur zakupu towarów i usług finansowanych z ZFŚS.

Jeśli Spółka zakupi, w celu odpłatnego przekazania, usługi kolonii, obozów czy zimowisk dla dzieci, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.23.11-00.00 "Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci", opodatkowane stawką podatku 7% - zgodnie z poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)- to wtedy stosować należy zasady opisane powyżej.

Natomiast w przypadku odpłatnego przekazania usług turystyki, dla których wystawiono dla Spółki fakturę VAT- marża, podstawą opodatkowania, w myśl art. 119 ustawy o podatku od towarów i usług, jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Marża, zgodnie z art. 119 ust. 2 jest to różnica między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty. Jednakże w przedmiotowej sprawie kwota marży nie wystąpi bowiem opłata wnoszona przez pracownika nie przekracza kwoty wydatkowanej na zakup przekazywanych mu usług, zatem czynność ta nie będzie opodatkowana.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 119 ust. 4 Spółce nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty (pracownika).

W świetle powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY