Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych na rzecz osób ociemniałych, których obowiązek nieodpłatnego świadczenia wynika z odrębnych przepisów.

sygnatura: 1401/HTI/4407/14-3/05/EN

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-28

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, dotacja przedmiotowa, korzyści, odpłatność, otrzymanie, świadczenie nieodpłatne, świadczenie usług, usługi pocztowe, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt 1, art.8 ust.1, art.29 ust.1, art.43 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.03.2005r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21.02.2005r., nr 1471/NUR1/443-12/05/MS dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz osób ociemniałych, których obowiązek nieodpłatnego świadczenia wynika z odrębnych przepisów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

postanawia


odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 11.01.2005r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej informacji, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnie świadczonych usług na rzecz osób ociemniałych, których obowiązek nieodpłatnego świadczenia wynika z odrębnych przepisów.

W opinii Strony co do zasady, nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast przypadki, w których nieodpłatne świadczenie usług traktuje się jak odpłatne ustawodawca określił w art.8 ust.2 ustawy o VAT. Zdaniem Strony nie spełniła Ona żadnych z dwóch warunków, określonych w w/w przepisie, niezbędnych do traktowania usług świadczonych nieodpłatnie na równi z odpłatnymi, ponieważ:

- przedmiotowe usługi są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością;

- nie przysługuje Jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, gdyż usługi pocztowe są zwolnione przedmiotowo od podatku od towarów i usług.

Ponadto Strona podkreśliła, iż otrzymuje dotację przedmiotową do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek, podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych, które zgodnie z art.29 ust.2 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A zatem opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług oraz otrzymanych na ten cel dotacji spowodowałoby dwukrotne opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Reasumując Strona stała na stanowisku, że usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz osób ociemniałych nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 21.02.2005r. nr 1471/NUR1/443-12/05/MS Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W zażaleniu Strona podnosi, że zaskarżone postanowienie narusza art.5 ust.1 pkt 1 w związku z art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług poprzez błędną jego wykładnię.

Strona zauważa, iż art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT enumeratywnie określa czynności, które podlegają opodatkowaniu, wskazując jednocześnie na odpłatny charakter tych czynności. A odpłatność oznacza otrzymanie wynagrodzenia za ich wykonanie. Zdaniem Strony nieprawidłowa jest wykładnia organu pierwszej instancji przedstawiona w zaskarżonym postanowieniu, dotycząca art.8 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, z której wynika, iż każde świadczenie usług związane z prowadzoną działalnością z pobraniem należności czy bez, jest odpłatnym świadczeniem usług. Taka wykładnia jest sprzeczna z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Strona ponownie podnosi, że art.8 ust.2 w/w ustawy dokładnie określa jakie nieodpłatne świadczenie usług należy potraktować jak odpłatne.

Biorąc powyższe pod uwagę Strona podkreśla, iż wszelkie nieodpłatne usługi świadczone przez podatnika w ramach jego przedsiębiorstwa i na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Strony, nieprawidłowe jest dokonanie przez organ pierwszej instancji kwalifikacji przedmiotowych czynności jako podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust.1 ustawy o VAT. Rozstrzygnięcie czy w/w usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług winno być dokonane w oparciu o art.8 ust.2 w/w ustawy.

Jednocześnie Strona potwierdza, że otrzymane dotacje do przedmiotowych usług pocztowych na podstawie art.29 ust.1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym Strona ponownie stoi na stanowisku, iż opodatkowanie nieodpłatnie świadczonych usług oraz otrzymanych na ten cel dotacji spowodowałoby dwukrotne opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału oraz rozpatrzeniu zażalenia zważył, co następuje:


Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art.8 ust.1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W tym miejscu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż art.8 ust.1 ustawy o VAT definiuje czynności, które stanowią świadczenie usług. Jednakże opodatkowaniu na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 w/w ustawy podlega jedynie odpłatne świadczenie usług, dlatego sam fakt, że dana czynność w myśl art.8 ust.1 ustawy o VAT zostanie uznana za usługę nie oznacza automatycznie, iż będzie ona podlegała opodatkowaniu. Potwierdza to także konstrukcja art.8 ust.2 w/w ustawy, która stwarza możliwość uznania za odpłatne świadczenie usług pewnych czynności nieodpłatnych, co powoduje objęcie ich zakresem opodatkowania. W przeciwnym razie świadczenia te, jako nieodpłatne nie podlegałyby opodatkowaniu.

Ponadto organ drugiej instancji wskazuje, że czynność prawna jest odpłatna, jeżeli strona, która dokonała przysporzenia, otrzymuje lub ma otrzymać w zamian korzyść majątkową, stanowiącą ekwiwalent tego przysporzenia.

Jednocześnie organ odwoławczy zauważa, iż Strona zarówno we wniosku z dnia 11.01.2005r., jak i w złożonym zażaleniu z dnia 03.03.2005r. poinformowała, że zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz.1188 z późn. zm.) otrzymuje dotację przedmiotową do w/w świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek, podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Strona w zamian za świadczenie nieodpłatnie usług pocztowych na rzecz osób ociemniałych otrzymuje w/w dotację, będącą dla Niej pewnego rodzaju korzyścią majątkową.

W związku z powyższym organ drugiej instancji stoi na stanowisku, że świadczone przez Stronę usługi mają charakter odpłatny, a zatem podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowo organ odwoławczy podkreśla, iż zgodnie z art.29 ust.1 w/w ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Natomiast w myśl art.29 ust.2 ustawy o VAT, w przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.

Z przytoczonych przepisów wynika, iż wszelkie otrzymane przez podatnika dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, będące dopłatą do ceny towaru lub usługi, stanowią obrót, podlegający opodatkowaniu. Strona otrzymuje dotację przedmiotową do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek. Taka dotacja opodatkowana jest według stawki właściwej dla wykonywanych usług, których dotyczą.

W tym miejscu Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie przypomina, że stosownie do art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z poz. 2 załącznika nr 4 usługi świadczone przez pocztę państwową korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

Biorąc powyższe pod uwagę organ odwoławczy, podzielając stanowisko Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, zaprezentowane w postanowieniu nr 1471/NUR1/443-12/05/MS z dnia 21.02.2005r. stwierdza, że świadczenie przez Stronę nieodpłatnie usług pocztowych na rzecz osób ociemniałych, których obowiązek nieodpłatnego świadczenia wynika z odrębnych przepisów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże stosownie do art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy o VAT usługi te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY