Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczyło potwierdzenia, że noty kredytowe za zakup surowców winny korygować koszty podatkowe oraz, że noty otrzymane przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok którego dotyczą powinny zostać ujęte w kalkulacji podatku dochodowego za ten rok, a w przypadku ich otrzymania po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok którego dotyczą właściwe będzie ujęcie ich w kalkulacji podatku dochodowego roku, w którym zostały otrzymane.

sygnatura: 1401/PD-4230Z-110/05/ICh

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-28

słowa kluczowe:nota korygująca, noty, obniżenie ceny, potrącalność kosztów, premia pieniężna, rabaty, upusty cenowe

DECYZJA


Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o. o., "M" z dnia 19.10.2005r., na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Nr 1473/264/WD/423/83/05/AD z dnia 10.10.2005r., w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


zmienia zaskarżone postanowienie uznając stanowisko podatnika przedstawionew zapytaniu za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e


Wnioskiem z dnia 08.07.2005 r. (wpływ do Urzędu 13.07.2005 r.), uzupełnionym pismami z dnia 29.09.2005 r. oraz 03.10.2005 r., Sp. z o. o. "M"zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zapytanie dotyczyło potwierdzenia, że noty kredytowe za zakup surowców winny korygować koszty podatkowe oraz, że noty otrzymane przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok którego dotyczą powinny zostać ujęte w kalkulacji podatku dochodowego za ten rok, a w przypadku ich otrzymania po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok którego dotyczą właściwe będzie ujęcie ich w kalkulacji podatku dochodowego roku, w którym zostały otrzymane.
Wg przedstawionego stanu faktycznego Spółka zawarła z kontrahentami umowy, które zakładają,iż na zakończenie okresu obrachunkowego, który zazwyczaj jest określony jako rok kalendarzowy, dostawcy wystawiają dla Podatnika noty kredytowe, uzależnione od wielkości zakupów. Wysokość otrzymywanych not kredytowych uzależniona jest od obrotu za konkretny okres z danym kontrahentem i możliwe jest przyporządkowanie otrzymanego rabatu do poszczególnych dostaw surowców za okres, którego rabat dotyczy. W związku z tym, iż umowy są negocjowane i zawierane przez "MJ" (Grupę w skład której wchodzi Podatnik) Spółka nie jest w stanie określić, na koniec roku podatkowego, wysokości rabatu jaki otrzyma, ponieważ jego wysokość zależy od osiągnięcia określonego w umowie poziomu zakupów zrealizowanych przez wszystkie Spółki należące do Grupy "MJ". Noty za rok 2004 zostały wystawione w roku 2005 i dopiero w momencie ich otrzymania Spółka posiada wiedzę na temat ostatecznej wysokości uzyskanego rabatu.


Postanowieniem z dnia 10.10.2005 r. Nr 1473/264/WD/423/83/05/AD Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Radomiu uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdzono, iż otrzymane przez Spółkę premie stanowią wynagrodzenie za świadczone usługi, tzn. są związane z określonym zachowaniem nabywcy surowców, do których jest on zobowiązany na podstawie zawartej umowy i tym samym stanowią przychód Spółki na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zmianami).


Pismem z dnia 19.10.2005 r. Spółka złożyła zażalenie na powyższe postanowienie zarzucając organowi podatkowemu pierwszej instancji błędną kwalifikację otrzymanego rabatu jako zapłatęza usługę oraz wskazanie iż noty winny być ujęte w kalkulacji podatku dochodowego roku,w którym zostały otrzymane (w omawianym przypadku w 2005 roku). W zażaleniu Podatnik konkluduje, że skoro Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, iż otrzymane rabaty są wynagrodzeniem za usługę, to do ustalenia daty powstania przychodu należy zastosować przepis art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc rabat winien być ujęty w kalkulacji podatku dochodowego za rok, w którym usługa byłaby wykonana (w omawianym przypadku w 2004 roku). Ponadto Podatnik podnosi, że Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w wydanym postanowieniu nie wziął pod uwagę stanu faktycznego sprawy, a w szczególności wyjaśnień Spółki z dnia 03.10.2005 r. złożonych na telefoniczną prośbę pracownika Urzędu Skarbowego. Spółka informuje, że zaskarżone postanowienie stoi w sprzeczności z interpretacją otrzymaną od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 16.01.2004 r., na zapytanie dotyczące rabatów otrzymywanych zgodnie z umowami dostawy surowców, zawartymi na rok 2003. Do zażalenia Spółka dołączyła kopie zapytania i interpretacji, o której mowa powyżej.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:


Zażalenie wniesione przez Spółkę zasługuje w ocenie organu odwoławczego na uwzględnienie.
W myśl w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, za wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Natomiast art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowymod osób prawnych stanowi, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania przychodów poniesionew latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dostawcy wystawiają dla Podatnika, zgodniez zawartymi umowami, noty kredytowe uzależnione od wielkości zakupów. Wysokość otrzymywanych not kredytowych uzależniona jest od obrotu za konkretny okres z danym kontrahentem i możliwe jest przyporządkowanie otrzymanego rabatu do poszczególnych dostaw surowców za okres, którego rabat dotyczy.
Jak wynika z powyższego otrzymane od kontrahentów noty winny być traktowane jak rabat, ponieważ mają bezpośredni wpływ na wartość poszczególnych dostaw i w efekcie prowadzą do obniżenia wartości (ceny) dostawy.
W związku z powyższym powinny pomniejszać koszty uzyskania przychodów w roku którego dotyczą, w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztami.


Dyrektor Izby Skarbowej podziela również stanowisko Podatnika dotyczące ujmowaniaw kalkulacji podatku dochodowego otrzymanych rabatów, w zależności od momentu otrzymania dokumentów księgowych, tzn.:

  • noty potwierdzające wysokość rabatu otrzymane przed złożeniem zeznania podatkowego za rok którego dotyczy rabat, powinny zostać wykazane w kalkulacji podatku dochodowego za ten rok,
  • noty potwierdzające wysokość rabatu otrzymane po złożeniu zeznania podatkowego, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, również powinny zostać wykazane w kalkulacji podatku dochodowego za rok, którego dotyczy rabat,
  • noty potwierdzające wysokość rabatu otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoza rok którego dotyczy rabat, powinny zostać wykazane w kalkulacji podatku dochodowego roku, w którym otrzymano dokument księgowy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY