Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak należy traktować otrzymane w postaci not kredytowych upusty, rabaty lub premie, dotyczące zakupów u dostawcy zagranicznego, naliczane dla wielu dostaw lub dla dostawy za dany okres?

sygnatura: 1401/HTI/4407/14-112/05/BT

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-28

słowa kluczowe:premia pieniężna, rabaty transakcyjne


DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 31 ust. 1-3, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez J. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2005r., znak: 1471/NTR2/443-254/05/MŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia:


odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 4 maja 2005 r. Strona wystąpiła z zapytaniem jak w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, należy traktować otrzymane w postaci not kredytowych upusty, rabaty lub premie, dotyczące zakupów u dostawcy zagranicznego, naliczane dla wielu dostaw lub dla dostawy za dany okres (np. rok)?

W ocenie Strony takie noty kredytowe należy traktować jako korekty tychże dostaw i na ich podstawie powinny być korygowane dostawy wewnątrzunijne lub importowe zgodnie z zasadą zawartą w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2005 r., znak: 1471/NTR2/443-254/05/MŻ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie, w którym podniosła, iż zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT noty kredytowe w obrocie zagranicznym należy traktować jako odpowiednik faktur korygujących w obrocie krajowym. Poza tym ? w opinii Strony ? w wykazie PKWiU nie występuje usługa polegająca na udzielaniu rabatów, upustów i premii pieniężnych.

W ocenie Strony rabat, premia czy upust jednostkowy dla danej, konkretnej transakcji nie różni się w swej treści czymkolwiek od takiego samego rabatu, upustu czy premii określonych dla wielu podobnych dostaw.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze zarzuty Strony zawarte w zażaleniu zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 w/w ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu, działającego w jego imieniu lub nakazem, wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 31 ust. 1 podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.Podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów;
  2. wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia /art. 31 ust. 2/.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 w/w ustawy podstawa opodatkowania, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje:

  1. rabatów za zapłatę z góry;
  2. opustów i zwrotów kwot z tytułu dokonanego nabycia udzielonych podmiotowi dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W myśl art. 29 ust. 13 cyt. ustawy podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło.(...)

Jak wynika z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego otrzymuje Ona od dostawcy zagranicznego upusty, rabaty lub premie w postaci not kredytowych dotyczących wielu dostaw z tytułu zrealizowania określonego poziomu obrotu w danym okresie rozliczeniowym. Korekty powyższe w niektórych wypadkach mają wpływ bezpośredni na kształtowanie się ceny danego towaru (jeżeli istnieje jeszcze możliwość korekty tych cen), innym razem korygują ceny towaru aktualnie znajdującego się na magazynie od danego dostawcy, a jeszcze innym nie mają wpływu na cenę.

W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż powyższe noty kredytowe należy traktować jako korekty tychże dostaw i na ich podstawie korygować podstawę opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu zgodnie z art. 29 ust. 4 w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Na wstępie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż zarówno premie otrzymane w kraju oraz premie otrzymane z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jak i importu należy traktować jednakowo.

Podkreślić jednak należy, iż różnorodność działań i sytuacji gospodarczych będących podstawą do ich wypłacenia sprawia, że skutki podatkowe w podatku od towarów i usług dotyczące wypłacanych nabywcom premii pieniężnych powinny być ustalane w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego występującego u podatnika, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności wiążących się z dokonaniem tych wypłat.

Skutki podatkowe dotyczące wypłacania premii pieniężnych nabywcom uzależnione są od wielu czynników, tj. m.in. od ustalenia za co faktycznie premie pieniężne zostały wypłacone, tzn. czy dotyczą konkretnych dostaw, czy też odnoszą się do wszystkich dostaw w określonym czasie itp.

W przypadkach, gdy wypłacana premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą, nawet jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat.

W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania terminowych płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i w określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

Analogiczna sytuacja występuje w przypadku wypłacenia premii pieniężnej nabywcom za spełnienie takich zachowań, jak np. niedokonywanie nabyć podobnych towarów u innych podatników. Wówczas wypłacona premia pieniężna również jest wynagrodzeniem za świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 w/w ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

W związku z powyższym, dla celów podatkowych wypłacone premie pieniężne będą traktowane jak rabat lub jak zapłata za usługę.

W przedmiotowej sprawie należy jeszcze raz podkreślić, iż w sytuacji, gdy otrzymaną premię Strona może przyporządkować do konkretnej dostawy, powinna ją traktować jak rabat (upust). Jeżeli nie ? należy tę premię traktować jako wynagrodzenie za świadczoną usługę.

Stosownie do art. 27 ust. 1 powołanej ustawy, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia (co do zasady) jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi ? miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności ? miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Tak więc, jeżeli otrzymana premia jest elementem promocji, zastosowanie znajduje art. 27 ust. 1 ustawy, a usługa świadczona jest przez nabywcę towaru.

W takim przypadku podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży usług z wykazanym krajowym podatkiem należnym i ma prawo do odliczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej podziela stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu, iż w rozpatrywanej sprawie nie znajduje zastosowania art. 29 ust. 4 ustawy, gdyż odnosi się on do podstawy opodatkowania określonej w ust. 1 rozumianej jako obrót i nie może być wprost stosowany w przypadkach będących przedmiotem zapytania, tj. do wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu towarów. Dla tych czynności bowiem podstawa opodatkowania została określona odpowiednio w art. 31 ust. 1-3 oraz art. 29 ust. 13-14 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się do zarzutów Strony organ odwoławczy zauważa, iż fakt że Strona nie zgadza się ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r., znak: PP3-812-1222/2004/AP/4026 nie może mieć wpływu na jej obowiązki prawnopodatkowe.

Podobnie zarzut dotyczący braku ? zdaniem Strony - w klasyfikacji PKWiU usługi polegającej na udzielaniu rabatów, upustów czy premii pieniężnych. Dyrektor Izby Skarbowej podkreśla, iż zgodnie z powołanym wyżej art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Tak więc wbrew opinii Strony, usługami są nie tylko usługi wymienione w klasyfikacjach statystycznych, ale zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 każde świadczenie (...), które nie jest dostawą towarów.

Z tych względów podnoszone przez Stronę zarzuty nie znajdują uzasadnienia.

Dyrektor Izby Skarbowej podziela w całości stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego wyrażone w rozpatrywanym postanowieniu.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY