Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jakie są zasady odliczania podatku naliczonego przy zakupie motocykli testowych, paliw do ich eksploatacji oraz innych kosztów eksploatacyjnych i akcesoriów?

sygnatura: PPB2-443/1038/2005

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2005-12-29

słowa kluczowe:koszt eksploatacyjny, koszty uzyskania przychodów, motocykl, odliczenie podatku od towarów i usług, paliwo, zakup

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po wszczęciu z urzędu postępowania -postanowieniem z dnia 3.11.2005r. Nr PPB2 443/1038/2005 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zmienia postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia 1 lipca 2005r. Nr DUS-PP/443/51/2005/AM wydane dla Podatnika, stanowiące interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zasad odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie motocykli testowych, paliw silnikowych oraz innych kosztów eksploatacyjnych i akcesoriów i uznaje :- za prawidłowe stanowisko podatnika przedstawione w zapytaniu z dnia 25 kwietnia 2005r. w części dotyczącej zasad odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie motocykli testowych oraz innych kosztów eksploatacyjnych i akcesoriów związanych z tymi motocyklami,- za nieprawidłowe w części dotyczącej zasad odliczenia podatku od towarów i usług przy zakupie paliw silnikowych wykorzystywanych do napędu motocykli.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 25.04.2005r. Podatnik, zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zasad odliczenia podatku naliczonego przy zakupie motocykli testowych, paliw silnikowych, innych kosztów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do tych motocykli. Podatnik stwierdził, iż przysługuje mu pełne odliczenie podatku naliczonego i nie dotyczą go ograniczenia w odliczaniu podatku VAT wynikające z art. 86 ust. 3 i 5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Podatnik powołał się przy tym na postanowienia art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Zgodnie z tym przepisem, postanowienia art. 86 ust. 3 nie dotyczą przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingowej tych samochodów /pojazdów/ stanowi przedmiot działalności podatnika.

Postanowieniem z dnia 1 lipca 2005r. Nr DUS-PP/443/51/2005/AM Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie uznał za prawidłowe stanowisko strony w sprawie będącej przedmiotem wniosku, jednak dokonał odmiennej od podatnika oceny stanu faktycznego pod kątem przepisów prawa.

W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia organ I instancji wskazał, iż motocykle w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, a także w potocznym znaczeniu tego słowa są odrębnym niż samochody środkiem transportu i w związku z tym ograniczenia w prawie odliczenia podatku naliczonego wynikające z art. 86 ust. 3 i 5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 nie znajdują zastosowania.

Stan faktyczny wskazany w piśmie podatnika z dnia 25 kwietnia 2005r. nie pozwala na uznanie uzasadnienia rozstrzygnięcia organu I instancji za zgodne z przepisami art. 86 ust. 3 i 5 oraz art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) motocykl jest pojazdem samochodowym. Wynika to z brzmienia art. 2 pkt 33 i 45 tej ustawy. W myśl pierwszego z tych przepisów pojazd samochodowy to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25km/h (z wyjątkiem ciągników rolniczych). Natomiast art. 2 pkt 45 tej ustawy stanowi, że motocykl to pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem- wielośladowy.

Dokonując literalnej wykładni przepisów dotyczących ograniczenia odliczania VAT od samochodów osobowych i pozostałych pojazdów samochodowych uznać należy, że ograniczenia te dotyczą również motocykli.

Z pisma podatnika z dnia 25 kwietnia 2005r. oraz z pisma z dnia 9 listopada 2005r. wynika, iż przedmiotem działalności spółki jest odsprzedaż motocykli. W ramach prowadzonej działalności spółka dokonuje zakupu motocykli demonstracyjnych oraz akcesoriów do tych motocykli, a także paliw silnikowych do ich eksploatacji. Motocykle demonstracyjne służą przedstawieniu oferty handlowej podatnika. Podatnik stwierdza również, iż z uwagi na zamiar sprzedania motocykli testowych nie wprowadza ich do ewidencji środków trwałych. Strona zamierza je sprzedać w ciągu roku od momentu ich nabycia.

W swoim wniosku podatnik pyta jakie są zasady odliczania podatku naliczonego przy zakupie motocykli testowych, paliw silnikowych, innych kosztów eksploatacyjnych oraz akcesoriów dla tych motocykli.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, jak też obowiązujące przepisy prawa tut. organ stwierdza:

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednocześnie, zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) cytowanego powyżej artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Realizacja prawa, o którym mowa powyżej, została obostrzona wieloma ograniczeniami zawartymi m.in. w dziale IX cytowanej ustawy o VAT . Jedno z takich ograniczeń wskazano w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w brzmieniu obowiązującym na dzień wydania niniejszej decyzji, w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej niż 6.000zł.

Jednakże z uwagi na treść przepisu art. 86 ust. 4 pkt 7 lit a, ograniczeń wynikających z ww. przepisu nie stosuje się do podatników, u których przedmiotem działalności jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów).

W świetle tego unormowania podatnik nabywający wszelkie pojazdy samochodowe, w tym motocykle, w przypadku gdy ich odprzedaż stanowi przedmiot jego działalności, ma uprawnienia do obniżenia podatku należnego o cały podatek naliczony przy nabyciu tych pojazdów.

Jednocześnie tut. organ zauważa, iż obowiązujące przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają ograniczenia w zakresie odliczania podatku naliczonego związanego z zakupem akcesoriów do motocykli i kosztami eksploatacyjnymi. Ograniczenia te wynikają z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Jeżeli zatem wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi, innymi niż paliwo, jak też akcesoriami mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów to podatnikowi służy prawo do odliczenia w myśl zasady opisanej w art. 86 ust. 1. Oznacza to, że podatnikowi przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT związanego z tymi zakupami, przy zachowaniu warunku, że zakupy te związane będą z czynnościami opodatkowanymi.

Z kolei zgodnie art. 88 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Zatem podatnikowi nie przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu paliwa do napędu motocykli demonstracyjnych. Motocykle demonstracyjne mieszczą się bowiem w pojęciu pojazdów samochodowych z art. 86 ust. 3 ustawy o VAT. Bez znaczenia natomiast pozostaje fakt, iż strona wykorzystuje je w celach demonstracyjnych.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, iż uzasadnienie stanowiska organu I instancji, iż z uwagi na fakt, że motocykl nie jest pojazdem samochodowym podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku naliczonego przy jego nabyciu, jest niezgodne z powołanymi wyżej przepisami prawa.

Konieczna stała się zatem zmiana zapadłego w sprawie rozstrzygnięcia z uwagi na rażące naruszenie przepisów art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY