Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zapytuje czy dostawa towarów wykonanych w części z materiałów powierzonych przez kontrahenta szwedzkiego należy kwalifikować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym.

sygnatura: PI/005-704/05/P/08

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2005-12-29

słowa kluczowe:deklaracje, dostawa wewnątrzwspólnotowa, faktura, informacja podsumowująca

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

  • art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.);

w związku z rażącym naruszeniem prawa, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PV/443-116/IV/2005/JW z dnia 7 czerwca 2005r. w ten sposób, iż uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT dostawy mebli tapicerowanych na rzecz kontrahenta ze Szwecji, produkowanych z materiałów powierzonych przez kontrahenta oraz materiałów Podatnika, za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3 marca 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2005r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT dostawy mebli tapicerowanych na rzecz kontrahenta ze Szwecji, produkowanych z materiałów powierzonych przez kontrahenta oraz materiałów Podatnika.

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli tapicerowanych, które następnie są sprzedawane kontrahentowi ze Szwecji. Meble wykonywane są w części z materiałów własnych Spółki oraz w części z materiałów powierzonych przez kontrahenta szwedzkiego, przy czym udział materiałów powierzonych w produkowanych meblach wynosi 10-30%. Kontrahent szwedzki podał numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej. Wyprodukowaną tarcicę Podatnik dostarcza na rynek krajowy opodatkowując jej sprzedaż stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Jednocześnie Podatnik przedstawił własne stanowisko zgodnie z którym dostawa mebli wykonanych w części z materiałów powierzonych na rzecz kontrahenta szwedzkiego nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz usługi na ruchomym majątku rzeczowym regulowane art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) w związku z art. 28 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku postanowieniem znak PV/443-116/IV/2005/JW z dnia 7 czerwca 2005r. uznał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym Wnioskujący uważa, iż dostawa mebli wykonanych w części z materiałów powierzonych na rzecz kontrahenta szwedzkiego nie stanowi wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, lecz usługi na ruchomym majątku rzeczowym, jest prawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż czynności wykonywane przez Spółkę na rzecz kontrahenta szwedzkiego odpowiadają pojęciu usług na ruchomym majątku rzeczowym, które w oparciu o wykładnię językową należy interpretować jako wszelkie usługi wykonywane przez podatnika, w wyniku których następuje wytworzenie nowego produktu z powierzonych materiałów, jego przerobienie lub ulepszenie, przy czym podatnik świadczący usługę nie jest właścicielem towaru powierzonego ani towaru wytworzonego, przerobionego lub ulepszonego. Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż kwalifikacja czynności wykonywanych przez Spółkę jako usług na powierzonym majątku rzeczowym następuje pod warunkiem, że jakakolwiek część materiałów służących do wyprodukowania finalnego wyrobu zostanie powierzona przez kontrahenta. Czynności wykonywane przez Spółkę przy spełnieniu warunków art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d oraz art. 28 ust. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi numer identyfikacyjny, tj. na terytorium Szwecji. Jednocześnie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż zasady wystawiania faktur regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Podatnik ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy spełnieniu warunków określonych w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej ?podatkiem?, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
  2. eksport towarów,
  3. import towarów,
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem czynności podlegających opodatkowaniu. W przypadku kwalifikacji czynności jako dostawy towarów lub świadczenia usług należy uwzględnić przede wszystkim informacje wynikające z klasyfikacji statystycznych (art. 2 pkt 6, art. 8 ust. 1 i 3 ustawy) oraz zapisy zawarte w umowie, na podstawie której czynności te są wykonywane.

W niektórych przypadkach przy definiowaniu rodzaju wykonywanych czynności (dostawa lub usługa) istotne znaczenie może mieć udział materiałów własnych wykonującego świadczenie. Należy zaznaczyć, iż przy wykonywaniu czynności na ruchomym majątku rzeczowym może dochodzić do sytuacji, w której podatnik świadczący usługę angażuje część swoich towarów. Powstaje wówczas sytuacja, w której towar poddany w/w czynnościom jest łączony z towarem należącym do zleceniobiorcy. W przypadku gdy udział materiałów własnych zleceniobiorcy przekracza udział materiałów powierzonych przez zleceniodawcę, to nie można przyjąć, iż zleceniobiorca wykonuje usługi na majątku ruchomym zleceniodawcy ? w takim przypadku należy potraktować tę transakcję jako dostawę towaru, zakładając, iż w wyniku wykonanej usługi powstaje nowy towar, którym zleceniobiorca, po dokonaniu czynności związanych z jego wykonaniem, rozporządza jak właściciel.

Powyższe stanowisko zawarto w piśmie Ministerstwa Finansów znak PP2-813-628/05/TW/PP1358 z dnia 12 sierpnia 2005r.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż dostarczane do Szwecji meble wykonane są w części z materiałów własnych Spółki oraz w części z materiałów powierzonych przez kontrahenta szwedzkiego. Transakcja powyższa jest świadczeniem złożonym, zawierającym w sobie elementy charakterystyczne zarówno dla świadczenia usługi, jak i dostawy towaru. Czynności wykonywane przez Spółkę należy jednakże zakwalifikować jako jednolitą transakcję, podlegającą przepisom regulującym dostawę towarów bądź świadczenie usług. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje zatem, iż w przedmiotowej sprawie rozstrzygnięcie która z podejmowanych przez Podatnika czynności (świadczenie usług na materiale powierzonym przez zamawiającego czy dostawa mebli) jest czynnością dominującą, a tym samym stanowi świadczenie główne, któremu będzie podporządkowane świadczenie poboczne, winno być dokonywane w oparciu o kryterium udziału materiałów powierzonych w produkowanych meblach.

W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 3 marca 2005r., uzupełnionym pismem z dnia 17 marca 2005r., Spółka wskazała, iż udział materiałów powierzonych przez kontrahenta szwedzkiego w produkowanych meblach wynosi 10-30%. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż z proporcji między udziałem materiałów własnych Spółki a udziałem materiałów powierzonych przez jej kontrahenta jednoznacznie wynika, iż Podatnik dokonuje dostawy produkowanych mebli na rzecz szwedzkiego kontrahenta.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje zatem, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) w związku z art. 28 ust. 7 i 8 ustawy o podatku VAT regulujące świadczenie usług na ruchomym majątku rzeczowym, z uwagi na fakt, iż przedmiotem dokonywanej przez Spółkę transakcji jest dostawa towarów a nie świadczenie usług.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8. W świetle art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, ze nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zgodnie natomiast z art. 7 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednocześnie w myśl art. 41 ust. 3 ustawy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

  1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
  2. podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o którym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie zatem z powyższym, dostawa wyprodukowanych mebli na rzecz kontrahenta szwedzkiego stanowić będzie dla Spółki wewnątrzwspólnotową dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu 0% stawką podatku VAT przy spełnieniu warunków określonych przepisem art. 42 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Dane jakie powinna zawierać wystawiona faktura szczegółowo określa § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798). W przypadku dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, zgodnie z § 9 ust. 10 rozporządzenia, faktura dodatkowo powinna zawierać numer podatnika dokonującego dostawy, o którym mowa w art. 97 ust. 10 ustawy, oraz właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zwraca uwagę, iż Spółka jest obowiązana nie tylko do składania deklaracji VAT-7 zgodnie z art. 99 ustawy, ale również do sporządzania informacji podsumowujących. W myśl bowiem z art. 100 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwane dalej ?informacjami podsumowującymi?, za okresy kwartalne do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu:

  1. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ? w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspolnotowych nabyć towarów;
  2. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ? w przypadku informacji podsumowujących dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, rozstrzygnięcie zawarte w przedmiotowym postanowieniu jest rażąco sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Takie działanie obliguje organ II instancji do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

W myśl art. 14b § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W świetle powyższego postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY