Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron, kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu, udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki.
Na jakich zasadach należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ww. czynności?

sygnatura: PP-I-005/203/AK/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-12-29

słowa kluczowe:dostawa wewnątrzwspólnotowa, obowiązek podatkowy, powierzenie materiału, usługi na majątku rzeczowym

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 17 lutego 2005r, Nr PP/443-156-2-GK/04/05, którym udzielono interpretacji w przedmiocie podatku od towarów i usług co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11 października 2004r., Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. piśmie wynika, iż Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron, kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu, udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki.
Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii, na jakich zasadach należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ww. czynności.
Zdaniem Spółki, dopóki w wytwarzanych wyrobach będą przeważać wartościowo elementy stanowiące materiały powierzone - Spółka jest uprawniona do korzystania z postanowień art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), w związku z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ustawy, a zatem będzie traktować wykonane czynności jako usługi wykonane na terytorium Niemiec. Jeżeli udział wartościowy materiałów powierzonych będzie mniejszy niż 50 % -Spółka winna kwalifikować prowadzoną działalność jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Postanowieniem z 17 lutego 2005r., Nr PP/443-156-2-GK/04/05 Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdził, iż brak jest podstaw prawnych, aby w przedstawionym stanie faktycznym uzależnić rodzaj wykonanej czynności od procentowego udziału wartości materiałów powierzonych Spółce lub materiałów własnych Spółki w wykonywanym wyrobie. Każdorazowo bowiem dojdzie do wykonywania dwóch odrębnych czynności, z których jedna (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, natomiast druga z nich (wykonanie usług poza terytorium RP), po spełnieniu ustawowych warunków nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jednocześnie na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonywaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.
Od tej ogólnej zasady regulującej miejsce opodatkowania ustawa przewiduje szereg odstępstw, w zależności od rodzaju wykonywanej usługi. W myśl art. 27 ust. 2 pkt 3 lit.d ustawy w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z zastrzeżeniem art. 28.

Stosownie zaś do art. 28 ust. 7 ustawy, w przypadku usług, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, świadczonych dla nabywcy, który podał wykonującemu te usługi numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi są wykonywane, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy usługi ten numer, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług zostaną wywiezione z terytorium państwa członkowskiego, na którym usługi te zostały faktycznie wykonane.
Jednocześnie w myśl ust. 8 ww. art. 28 w przypadku, gdy usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje się, jeżeli towary po wykonaniu usług zostaną niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od wykonania na nich usług, wywiezione poza terytorium kraju. Wówczas usługi te nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, a jedynie w państwie, które wydało nabywcy usługi ten numer. Podatnikiem podatku od towarów i usług od tej usługi jest usługobiorca. W takim przypadku usługodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem w świetle powyższego, w pierwszej kolejności należałoby rozstrzygnąć, czy przy uwzględnieniu postanowień zawartej pomiędzy stronami umowy, efektem końcowym podjętych przez Spółkę działań będzie przeniesienie własności wytworzonego towaru, czy też wyłącznie wykonanie usługi.

Nieprawidłowe jest stanowisko Opolskiego Urzędu Skarbowego, że w każdym przypadku - bez względu na udział wartościowy materiałów powierzonych - będą miały miejsce obie czynności równocześnie, tj. dostawa towarów i świadczenie usług.

Nieprawidłowe również jest stwierdzenie Spółki, że o tym czy to będzie dostawa towarów czy też świadczenie usług, będzie decydował wartościowy udział materiałów powierzonych w wartości wyrobu gotowego. Określenie, czy wykonywane przez Spółkę czynności są dostawą towarów, czy świadczeniem usług na majątku ruchomym, będzie uzależnione od ich charakteru i warunków wykonywania, które powinny wynikać przede wszystkim z zawartej z kontrahentem umowy.
Jeżeli kontrahent powierza materiały o charakterze podstawowym, istotnym dla danego towaru, a czynności Spółki będą polegały na wytworzeniu towaru z tych materiałów, z ewentualnym zastosowaniem dodatkowych materiałów własnych, niezbędnych do świadczenia głównego, tj. usługi - to należy uznać, że Spółka wykonuje usługi na majątku ruchomym.

Jeżeli natomiast materiały podstawowe, stanowiące istotny element wyrobu gotowego będą w części powierzone przez kontrahenta, a w części będą to materiały własne Spółki - to w takiej sytuacji nie można uznać, że Spółka realizuje wyłącznie usługę, a zatem wystąpi wówczas dostawa towarów.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY