Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki
W jaki sposób Spółka powinna dokumentować ww. operacje gospodarcze z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług?

sygnatura: PP-I-005/204/AK/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-12-29

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, dokumentowanie, faktura VAT, majątek ruchomy, powierzenie materiału, terytorium Unii Europejskiej (Wspólnoty Europejskiej)

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 17 lutego 2005r., Nr PP/443-156-3-G K/04/05, którym udzielono interpretacji w przedmiocie podatku od towarów i usług co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11 października 2004r., Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Ze stanu faktycznego, opisanego w w/cyt. piśmie wynika, iż Spółka prowadzi m.in. działalność produkcyjną i usługową w zakresie wytwarzania tzw. konwektorów. Przedmiotowe konwektory, w ramach kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim, wytwarzane są z materiału powierzonego oraz własnego materiału Spółki. Zgodnie z ustaleniami stron kontrahent Spółki początkowo przekazywał znaczną część materiału własnego, natomiast wraz z postępem w realizacji kontraktu, udział materiałów powierzonych w poszczególnych wyrobach będzie się systematycznie zmniejszał, aż w końcu wyroby gotowe będą w całości wykonywane z materiałów Spółki.

Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii, w jaki sposób Spółka powinna dokumentować operacje gospodarcze opisane powyżej z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług.
Zdaniem Spółki, powinna dokumentować operacje gospodarcze fakturami, z uwzględnieniem przepisów dotyczących usług, których miejscem świadczenia jest terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a następnie przepisów dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy, towarów. W dokumentacji wewnętrznej winny znajdować się dokumenty pozwalające ustalić wartość materiałów powierzonych i materiałów własnych w poszczególnych konwektorach.

Postanowieniem z 17 lutego 2005r., Nr PP/443-156-3-GK/04/05 Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdził, iż zarówno w przypadku gdy dojdzie do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju jak i w przypadku świadczenia usług poza terytorium kraju, Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy lub świadczenia usług poza terytorium kraju.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:
Na wstępie należy wskazać, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu decyzją Nr PP-l-005/ 203 /AK/05 zmienił z urzędu w/w postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu wskazując, że określenie czy wykonywane przez Spółkę czynności są dostawą towarów czy świadczeniem usług na majątku ruchomym będzie uzależnione od ich charakteru i warunków wykonywania, które powinny wynikać przede wszystkim z zawartej z kontrahentem umowy.
Wskazano, że jeżeli kontrahent powierza materiały o charakterze podstawowym, istotnym dla danego towaru, a czynności Spółki będą polegały na wytworzeniu towaru z tych materiałów, z ewentualnym zastosowaniem dodatkowych materiałów własnych, niezbędnych do świadczenia głównego, tj. usługi - to należy uznać, że Spółka wykonuje usługi na majątku ruchomym.
Jeżeli natomiast materiały podstawowe, stanowiące istotny element wyrobu gotowego będą po części powierzone przez kontrahenta a w części będą to materiały własne Spółki - to wystąpi wówczas dostawa towarów.

Zgodnie z art. 106 ust. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art.15 są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem nie mającym zastosowania w niniejszej sprawie.
Zatem w przypadku dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Spółka jest zobowiązana do wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy.

Odnośnie dokumentowania usług na majątku ruchomym należy wskazać, iż w art. 106 ust. 2 ustawy o VAT postanowiono, że przepis ust. 1 tego artykułu stosuje się odpowiednio do świadczenia usług, dokonywanych przez podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, jeżeli miejscem opodatkowania tych czynności jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i dla tych czynności podatnicy ci nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej.

Zgodnie z § 30 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz. 971) - obowiązującym do dnia 30.05.2005r. oraz § 27 ust. 1,2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005r. Nr 95, poz. 798) - obowiązującym od dnia 01.06.2005r, faktury dokumentujące świadczenie usług, dla których miejscem opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju lub terytorium państwa trzeciego, jeżeli dla tych czynności podatnicy wystawiający fakturę nie są zidentyfikowani dla podatku od wartości dodanej, powinny zawierać dane określone odpowiednio w § 12 w/w rozporządzeń, z wyjątkiem stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, a ponadto faktury te winny zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju.
Jednocześnie należy wskazać, iż w myśl ust. 15 w/w § 12 rozporządzenia, faktury wystawiane przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju świadczących usługi określone w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy, dla których w każdym przypadku podatkiem jest usługobiorca, zamiast danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem zawierają adnotację, iż podatek rozlicza nabywca.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego.
Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY