Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dot. opodatkowania zamiany gruntu nie związanego w lokalem lub budynkiem mieszkalnym na lokal mieszkalny

sygnatura: 1401/FA/4117-14/41/05/JC

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-12-29

słowa kluczowe:grunt niezabudowany, lokal mieszkalny, zamiana

DECYZJA

Na podstawie art. 14b §5 oraz art. 233 §1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek z dnia 13.10.2005 nr 1437/ZI/423/353/DJW/05, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

orzeka

odmówić zmiany lub uchylenia postanowienia organu pierwszej instancji.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 14.09.2005r. (oraz uzupełnieniem z dnia 30.09.2005r.) wystąpił Pan o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Postanowieniem z dnia 13.10.2005r. nr 1437/ZI/423/353/DJW/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek uznał, stanowisko Pana zawarte we wniosku za nieprawidłowe. W uzasadnieniu organ pierwszej instancji powołał opisany przez Pana stan faktyczny i przedstawił odpowiedni dla niego stan prawny.

Uznając powyższe postanowienie za krzywdzące wniósł Pan zażalenie, w którym zażądał wydania decyzji zmieniającej stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Po przeanalizowaniu akt i rozpoznaniu zarzutów zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważa, że dla prawidłowego rozstrzygnięcia sporu zasadnicze znaczenie ma przedstawiony przez Pana stan sprawy.

Akt notarialny z dnia 09.09.2005r. repetytorium A 5081/2005 potwierdza dokonanie przez Pana transakcji zamiany i darowizny. Na mocy tej umowy otrzymał Pan lokal mieszkalny wraz z udziałem w niezabudowanej działce gruntu a przekazał w zamian niezabudowaną nieruchomość. Dodatkowo przekazał Pan w formie darowizny część działki niezabudowanej.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000r. Dz., U. nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodów jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie do postanowień art. 19 ust. 2 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia w drodze zamiany między innymi nieruchomości o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 jest, u każdej ze stron umowy przenoszącej własność, wartość nieruchomości zbywanej w drodze zamiany.

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32a w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z zamiany z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a.
    - jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nieruchomości i prawa wymienione w lit. a) - c).

Z powyższego wynika, że zamiana gruntu jest wolna od podatku dochodowego jeżeli grunt ten jest związany z budynkiem lub lokalem będącym przedmiotem zamiany.

W opisanym przez Pana stanie faktycznym taka sytuacja nie zachodzi, a potwierdza to przedstawiony przez Pana akt notarialny, z którego wynika, że nabyte dnia 21.06.2001r. aktem notarialnym repetytorium nr A 4271/2001 działki nr ewid.: 141/5, 141/3 i 141/10 (stanowiące odpowiednio nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1180 m2, drogę o powierzchni 72 m2 i drogę o powierzchni 603 m2) zamienił Pan na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 32,9 m2 przy ul. O w Warszawie oraz udział 12/10000 w działce nr ewidencyjny 41 o powierzchni 11175 m2.

Odnośnie sugestii dotyczącej konieczności zastosowania w niniejszej sprawie przepisów kodeksu cywilnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że rozpatrywane w tym postępowaniu zagadnienia uregulowane zostały przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych a zatem nie zachodzi konieczność posiłkowania się przepisami kodeksu cywilnego.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie przedstawiony przez Stronę materiał oceniony został właściwie a stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek, oparte na przytoczonych wcześniej przepisach prawa podatkowego, jest prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY