Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapytanie dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z refakturowaniem mediów.

sygnatura: PP I 443/1269/05

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-12-28

słowa kluczowe:media, obniżenie podatku należnego, refakturowanie

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 14b §2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna z dnia 11.07.2005 r. Nr PP/443/1/76/110/05 wydane w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z refakturowaniem mediów na inne podmioty wynajmujące pomieszczenie Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe.
U Z A S A D N I E N I E
W dniu 09.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wpłynął wniosek sp. z o. o. X o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony pismami z dnia 07.06.05r. i 15.06.05r. Wątpliwości Spółki dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Jak wynika ze stanu faktycznego Wnioskujący najmuje 80% powierzchni budynku na podstawie umowy zawartej z Gminą Y. Pozostała część budynku jest wynajmowana przez Gminę innym podmiotom gospodarczym. Gmina Y jako właściciel budynku nie ma zawartych umów na dostawę mediów do budynku, a w związku z tym nie ponosi kosztów z tego tytułu. Koszty te ponoszone są w pełnej wysokości przez sp. z o. o. o. Spółka wystawia faktury sprzedaży pozostałym odbiorcom mającym siedzibę w tym budynku. Umowa najmu przewiduje, że Podatnik jako najemca większej części budynku zobligowany jest do zawarcia umów z dostawcami mediów. Z uwagi na fakt, że liczniki główne znajdują się w pomieszczeniach wynajmowanych przez sp. z m. i. X, Spółka wystawia faktury VAT za media podmiotom najmującym pozostałą część budynku traktując ww. sprzedaż jako własną i stosując ceny netto oraz stawki podatku od towarów i usług takie same jak na fakturach wystawianych przez poszczególnych dostawców.
Zdaniem Strony ma ona prawo refakturowania należności za media oraz obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna nie podzielił tego poglądu, stwierdzając, że zarządca nieruchomości działa w imieniu zlecającego i to właśnie jego obciąża sprzedaż mediów.
Dokonując oceny udzielonej interpretacji, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając w trybie nadzoru na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej wszczął z urzędu postępowanie w celu zmiany przedmiotowej interpretacji.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej mniemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku VAT.
Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że świadczy usługi na rzecz podmiotów gospodarczych, które zajmują lokale użytkowe w tym samym budynku co Spółka.
Odwołując się do zapisu VI Dyrektywy VAT Rady UE. W myśl art. 6.4 VI Dyrektywy uznać należy, iż w przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, lecz na rachunek innej osoby, bierze udział w świadczeniu usług, wówczas podatnik ten nabywa i świadczy te usługi. W świetle powyższego podatnik, który kupuje usługi bądź towary i następnie odsprzedaje je w stanie "nieprzetworzonym" traktowany jest tak jakby sam wykonał świadczenie.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego wynajmujący-Spółka X odsprzedając nabyte od innych podmiotów świadczenia podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - sam też wykonuje czynności opodatkowane tym podatkiem. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika aby wnioskodawca pełnił funkcję zarządcy nieruchomości. Z zawartej umowy wynika, iż został zobowiązany do zawarcia we własnym imieniu umów o dostarczanie mediów.
Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem zapisu art. 88 ww. ustawy, który określa przypadki w których podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia lub zwrotu różnicy podatku należnego.
Stwierdzić należy zatem, iż najemcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w otrzymanych fakturach, dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z przedmiotem najmu, na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem stanowisko przedstawione przez Spółkę w piśmie z dnia 09.05.2005 r. uznać należy za prawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY