Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczy:
- zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup materiałów do produkcji oraz środków trwałych,
- kwalifikacji otrzymanych środków do przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia

sygnatura: IS.I/1-4151/13/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2005-12-30

słowa kluczowe:Fundusz Pracy, materiały, rozpoczęcie działalności gospodarczej, środek trwały, wyposażenie, źródła przychodu

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 21.09.2005 r., znak US.PDOF/415/11-1/2005, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko podatnika w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup materiałów do produkcji oraz środków trwałych, natomiast za nieprawidłowe w części dotyczącej kwalifikacji otrzymanych środków do przychodów oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia.

Pan Mariusz S. w dniu 3.08.2005 r. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. W treści przedmiotowego wniosku podał, że w czerwcu 2005 r. podpisał umowę z Powiatowym Urzędem Pracy, na podstawie której otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji mebli i wyrobów z drewna. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, tj. przed dniem 11.07.2005 r. wykorzystał przyznane środki na cele określone w ww. umowie, tj. zakup środka trwałego, wyposażenia oraz pierwszej partii materiałów do produkcji. W tym stanie faktycznym zwrócił się z pytaniami, czy:

  • otrzymane środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to jak je rozliczyć i ująć w ewidencji,
  • wydatki na nabycie środków trwałych, wyposażenia i materiałów do produkcji będą stanowiły koszt uzyskania przychodów.

Zdaniem podatnika otrzymane środki z Funduszu Pracy nie stanowią przychodu "z uwagi na fakt, iż Minister Finansów w dniu 25.04.2005 r. wydał rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (Dz. U. Nr 70, poz. 630), środki te nie podlegają opodatkowaniu oraz ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów". Z kolei wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wyposażenia nie stanowią kosztów uzyskania przychodów z uwagi na treść art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koszty w rachunku podatkowym stanowią natomiast wydatki na zakup materiałów do produkcji.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, postanowieniem z dnia 21.09.2005 r., uznał stanowisko pana Mariusza S. zawarte we wniosku z dnia 03.08.2005 r. za prawidłowe z wyjątkiem stanowiska dotyczącego zakupu wyposażenia. Mimo tego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach wskazał w uzasadnieniu postanowienia, że otrzymane z Funduszu Pracy środki stanowią dla wnioskodawcy przychód z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), od którego zaniechano jednak poboru podatku. W związku z tym nie ma obowiązku ujmowania go w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Z kolei w świetle ww. postanowienia do kosztów uzyskania przychodów wnioskodawca może zaliczyć zarówno wydatki poniesione na zakup materiałów do produkcji, jak i wyposażenia, gdyż ich poniesienie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (przy czym wydatki poniesione na zakup wyposażenia stanowią koszt uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia). Natomiast w przypadku środka trwałego zastosowanie znajduje przepis art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wg którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania lub zwróconym w jakiejkolwiek formie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie analizując przedmiotowe postanowienie zważył, co następuje:

W myśl art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady dotyczące warunków i trybu przyznawania przez starostę bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej .... (Dz. U. Nr 196, poz. 2018). Z treści ww. przepisów wynika, że środki z Funduszu Pracy mogą być przyznane po złożeniu wniosku i spełnieniu określonych warunków przez bezrobotnego z przeznaczeniem na określony rodzaj działalności, którą bezrobotny dopiero zamierza podjąć. Z uwagi na powyższe przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej przed jej rozpoczęciem nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowić natomiast będą przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dacie złożenia przez podatnika wniosku o udzielenie interpretacji obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.04.2005 r. przewidujące zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od środków z Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 70, poz. 630), które z dniem 10.11.2005 r. zostało uchylone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31.10.2005 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1924). W aktualnie obowiązującym stanie prawnym jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w ww. art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podlegają zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (punkt 121 został dodany do art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 164, poz. 1366); zmiana ta weszła w życie 30.08.2005 r. i ma zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1.01.2005 r..

Reasumując: przyznane z Funduszu Pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej stanowią dla pana przychód z tzw. innych źródeł, który podlega zwolnieniu od opodatkowania.

Wobec powyższego przedstawione w pana wniosku stanowisko, wg którego otrzymane z Funduszu Pracy środki nie stanowią przychodu należy uznać za nieprawidłowe. Nie stanowią one bowiem jedynie przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, dlatego - jak prawidłowo pan przyjął - nie podlegają wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Należy zaznaczyć, że środki przyznane bezrobotnemu pod rygorem ich zwrotu muszą być wykorzystane na utworzenie i rozpoczęcie działalności gospodarczej, a więc przyczyniają się do powstania źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Oznacza to, że jeżeli przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na uruchomienie działalności, to poniesione wydatki będą kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej pod warunkiem spełnienia przesłanek wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wg którego kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ust. 1 tej ustawy. Aby więc określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodów, to między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowo- skutkowy tego typu, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie, zwiększenie bądź funkcjonowanie źródła przychodów. Nadto wydatek nie może być wymieniony w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej wydatki na zakup materiałów do produkcji i wyposażenia - o ile spełniają ww. przesłanki - podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Przy czym:

  • materiały zakupione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej powinny zostać objęte spisem z natury, który podlega wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów (§ 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.),
  • składniki wyposażenia winny być objęte ewidencją wyposażenia, o ile ich wartość początkowa przekracza 1.500 zł (§ 4 ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Natomiast stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych (...). W tym bowiem przypadku, w świetle przepisu art. 22 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 22a - 22o ww. ustawy z uwzględnieniem art. 23 tej ustawy. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania lub zwróconym w jakiejkolwiek formie. Zatem w sytuacji, gdy wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy, odpisy amortyzacyjne od tej części ich wartości nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując: w świetle ww. uregulowań stanowisko pana w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup poszczególnych składników majątkowych sfinansowany ze środków Funduszu Pracy wyrażone we wniosku jest prawidłowe z wyjątkiem kwestii dotyczącej wyposażenia. Nie jest natomiast prawidłowe w tej części, w której uznaje pan, że otrzymane z Funduszu Pracy środki nie stanowią przychodu. Organ I instancji uznał jednak pana stanowisko w tym zakresie za prawidłowe, co skutkuje koniecznością zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 21.09.2005 r., znak: US.PDOF/415/11-1/2005, w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ordynacji podatkowej, albowiem rażąco narusza prawo.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY