Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy osiągane przychody z tytułu dopłat bezpośrednich podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

sygnatura: BD-P/423-164/05/P

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2005-12-30

słowa kluczowe:dopłaty bezpośrednie, działalność rolnicza, Unia Europejska (Wspólnota Europejska)

Spółka w złożonym wniosku zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego osiągania przychodów z tytułu dopłat bezpośrednich otrzymywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Z opisanego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż Podatnik prowadzi działalność rolniczą polegającą na uprawie gruntów rolnych. Jako producent rolny złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za uprawiane grunty rolne. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydała decyzję o objęciu producenta rolnego płatnościami obszarowymi za 2004r.

Zdaniem Podatnika dochody osiągane z tytułu dopłat z funduszy Unii Europejskiej związanych z działalnością rolniczą nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Wydana zaś w przedmiotowej sprawie interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego zawiera sprzeczność.

W sentencji postanowienia z dnia 24 sierpnia 2005r. nr ZDA/423-13/MRO/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe, natomiast z treści uzasadnienia wynika, iż jest ono błędne.

Po dokonaniu wnikliwej analizy przedstawionych przez Podatnika okoliczności faktycznych, a także treści ww. postanowienia oraz obowiązujących unormowań prawnych, stwierdzam, iż postanowienie to rażąco narusza prawo.

Dopłaty bezpośrednie do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego jak i do określonych upraw produkcji roślinnej są dopłatami do bieżącej działalności rolniczej. Środki pomocowe z tego tytułu kierowane są do gospodarstw rolnych w każdym roku i mają ścisły związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym, a więc bezpośrednio wpływają na przychody z działalności rolniczej gospodarstwa, producenta rolnego.

Dla celów podatku dochodowego działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Definicja ta określa jedynie w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczanych do działalności rolniczej. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów, uzasadnione jest uznanie wszystkich przychodów z tego źródła, a więc również dopłat bezpośrednich, za ich integralną część. Wobec powyższego przychody pochodzące ze środków pomocowych wspierających bezpośrednio działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych, należy uznać za przychody z działalności rolniczej gospodarstw rolnych.

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż przyznane Podatnikowi płatności bezpośrednie do gruntów rolnych stanowią źródło przychodów z działalności rolniczej, do których przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY