Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych, oraz w związku z tym, korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.

sygnatura: PD I-42190/15/MC/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2005-12-30

słowa kluczowe:amortyzacja, ewidencja środków trwałych, korekta zeznania, podatek dochodowy od osób prawnych, stawka amortyzacyjna

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanowienie interpretacyjne Naczelnika Urzędu Skarbowego w ............ nr PDF-III-415(19)05 z dnia 23 września 2005 r. wydane w sprawie stosowania art. 16j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w przedstawionej przez Spółkę w piśmie z dnia 4 lipca 2005 r. indywidualnej sprawie podatnika ? z urzędu zmienia zaskarżone postanowienie, potwierdzając prawidłowość stanowiska Jednostki.

U Z A S A D N I E N I E

W wyniku rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ............. nr PDF-III-415(19)05 z dnia 23 września 2005 r., wydane na podstawie art. 14a §§ 1 i 4, art. 216 § 1 Ordynacji podatkowej, uznające za nieprawidłowe stanowisko Jednostki w zakresie zastosowania w jej indywidualnej sprawie przepisów art. 16j ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tutejszy organ stwierdził, że wystąpiły przesłanki zmiany interpretacji.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w .............. o udzielnie, na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, tj. możliwości sprostowania błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych oraz, w związku z tym, korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie i deklaracji za rok bieżący, czyli za okresy, w których miało to miejsce.

We wniosku wyjaśniła, że w latach 2001-2003 nabyła i przyjęła do użytkowania: lokal użytkowy, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, pawilon handlowy. Budynki i lokale, na których przysługują Jej te prawa powstały co najmniej 20 lat temu i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów w dacie przyjęcia do użytkowania spełniały warunki zawarte w art. 16j ust. 3 pkt 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla zastosowania określonych w tym przepisie indywidualnych stawek amortyzacyjnych. W bieżącym roku Spółka stwierdziła, że w wyniku błędu pracownika uwzględniono w zeznaniach podatkowych nieprawidłowe kwoty z tytułu odpisów amortyzacyjnych, naliczając amortyzację ow/w używanych budynków i budowli wg stawki jak dla nowych składników majątku, a nie wg indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10 %, zgodnej z art. 16j ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec tych okoliczności Spółka podjęła decyzję o sprostowaniu błędnie naliczonych odpisów amortyzacyjnych i dokonaniu odpisów amortyzacyjnych wg stawki indywidualnej, jaką zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka miała prawo zastosować dla używanych środków trwałych. Zdaniem Spółki, ma Ona prawo skorygować swój błąd polegający na naliczeniu zaniżonych odpisów amortyzacyjnych od używanych składników majątku, zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne wg stawki indywidualnej ? odpowiadającej stanowi technicznemu, o ile odpisy te będą mieścić się w granicach określonych w art. 16j w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w .......... postanowieniem nr PDF-III-415(19)05 z dnia 23 września 2005 r. uznał stanowisko, Spółki za nieprawidłowe. Wyjaśnił, że jeżeli podatnik podjął decyzję, iż środek trwały oraz wartości niematerialne i prawne będą amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawki określonej w wykazie stawek amortyzacyjnych (wynikającej z art. 16i w/w ustawy o podatku dochodowym) w wysokości 2,5 %, tj. zgodne ze stawką z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, to oznacza to, że nie skorzystał z prawa do zastosowania indywidualnej stawki dla środków trwałych wynikającej z art. 16j tej ustawy. Dlatego organ pierwszej instancji uznał, że, stosownie do art. 16h ust. 2 w/w ustawy, nie ma możliwości dokonania korekty odpisów w trakcie amortyzacji środka trwałego, w wyniku zmiany metody amortyzacji z liniowej wg stawek określonych w Wykazie (art. 16i) na metodę określoną wg stawek indywidualnych (art. 16j).

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w wyniku dokonanej z urzędu weryfikacji w/w postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego, po wnikliwym przeanalizowaniu przedmiotowej sprawy stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 16h ust. 2 w/w ustawy o podatku dochodowym podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art. 16i-16k tej ustawy dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji. Z kolei stosownie do art. 9 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m. Obowiązanym do wyboru metody amortyzacji dla celów rachunkowych jest, stosownie do art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), kierownik jednostki odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym w zakresie stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w art. 4 tej ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, w tym również w zakresie dokumentowania odpisów amortyzacyjnych. Każda jednostka jest obowiązana do posiadania dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości (art. 10 ustawy o rachunkowości).

Jeżeli zatem z dokumentów Spółki wynika, że zarząd Spółki dokonał przed rozpoczęciem amortyzacji wyboru metody amortyzacji używanych środków trwałych określonej w art. 16j w/w ustawy o podatku dochodowym, to odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych środków według innej metody niż metoda wybrana, mogą zostać skorygowane do prawidłowej wysokości poczynając od momentu rozpoczęcia amortyzacji. Wybór metody amortyzacji dla celów podatkowych musi więc być jednoznacznie określony w w/w dokumentacji, którą Spółka obowiązania jest posiadać. Z dokumentów tych musi wynikać, że chodzi o wybór metody amortyzacji dla celów podatkowych (a nie rachunkowych) i że wybór ten odnosi się do konkretnych środków trwałych.

Należy zauważyć też, że wskazane we wniosku spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu użytkowego, stanowią wartości niematerialne i prawne a nie środki trwałe jak uznała to Spółka. Podlegają one amortyzacji przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5%, stosownie do art. 16m ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. A zatem kwestia możliwości stosowania w ich przypadku stawki z art. 16j jest bezprzedmiotowa, zaś stosowana stawka, mimo błędnej kwalifikacji składnika majątku, jest prawidłowa. Korekta odpisów amortyzacyjnych może więc dotyczyć wyłącznie lokalu użytkowego i pawilonu handlowego.

Wobec powyższego postanawia się jak w sentencji.

Niniejsza decyzja interpretacyjna dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji.

Zawarta w niej interpretacja nie jest wiążąca dla Jednostki, jednakże jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej.

Na niniejszą decyzję Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY