Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatek w postaci opłaty przyłączeniowej stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, czy też zwiększa wartość początkową środka trwałego?

sygnatura: BD-P/423-49/05/P

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2005-12-30

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, opłata, potrącalność kosztów, przyłączenie do sieci

Z przedstawionego przez Spółkę we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonych inwestycji wielozadaniowych w latach 1999 - 2004 wybudowała Ona m.in. sieć gazową, która na Jej terenie rozprowadza w rurociągach podziemnych gaz od stacji gazowej do wielu budynków będących także własnością Podatnika. Jednostka z dniem 31.12.2004r. wprowadziła przedmiotową sieć do ewidencji środków trwałych do grupy budowle. W nakładach inwestycyjnych tej sieci uwzględniono koszt opłaty przyłączeniowej, zgodnie z umową z dnia 8.02.2000r. o przyłączenie do sieci gazowej.

Opłata przyłączeniowa została uiszczona zgodnie z warunkami umowy w 2000r. Spółka podnosi, iż przedmiotowa opłata nie stanowi nakładów na przyłącze gazowe lecz jest opłatą administracyjną na rzecz Przedsiębiorstwa Gazowego.

Wobec powyższego, Spółka pyta, czy wydatek w postaci opłaty przyłączeniowej stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia, czy też zwiększa wartość początkową środka trwałego?

Zdaniem Spółki, wydatek ten zwiększa wartość nakładów poniesionych na ww. środek trwały.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w dniu 15.04.2005r. postanowienie nr PD-1/005/5/2005, w którym uznał za prawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnika oraz postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzam, że ww. postanowienie rażąco narusza prawo.

Przepisy art. 16g ust. 1 pkt 2, w związku z art. 16g ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie znajdują w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Zgodnie z postanowieniami art. 16g ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) uważa się w razie wytworzenia we własnym zakresie koszt wytworzenia. W myśl natomiast przepisu art. 16g ust. 4 cytowanej ustawy, za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, kosztów wynagrodzeń za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży oraz pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych (...).

Omawiana opłata przyłączeniowa nie ma charakteru innego kosztu dającego się zaliczyć do wartości wytworzenia środka trwałego. Jak podnosi sam Podatnik nie stanowi ona nakładów na przyłącze gazowe lecz jest opłatą administracyjną, mającą charakter kosztu operacyjnego.

Dla rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii decydujące znaczenie ma zatem interpretacja przepisów art. 15 ust. 1 i art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy podatkowej, kosztami uzyskania przychodów, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, przepis art. 15 ust. 1 odpowiada na pytanie, co jest kosztem podatkowym - stanowi podstawę do kwalifikowania kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei, podstawę prawną przy rozstrzyganiu, który moment jest właściwy dla odniesienia wydatku w koszty uzyskania przychodów, stanowi przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego, koszty podatkowe potrącalne są tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tzn.:

    - koszty poniesione i zarachowane w tym roku podatkowym, jeżeli w tym roku osiągnięto również przychody związane z tymi kosztami;
    - koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy lecz dotyczące przychodów danego roku podatkowego;
    - określone co do rodzaju i kwoty koszty, które zarachowano chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli dotyczą danego roku podatkowego, jeżeli jednak zarachowanie nie jest możliwe - potrąca się w roku, w którym zostaną poniesione.

Dla należytego zinterpretowania przepisów art. 15 ust. 4 ustawy podatkowej z 15.02.1992r. trzeba mieć na uwadze, że koszty podatkowe ponoszone przez podmiot gospodarczy podlegają dychotomicznemu podziałowi - tzn. mają charakter wydatków pośrednich lub bezpośrednich. Koszty bezpośrednie obejmują wydatki, które są ściśle (bezpośrednio) związane z przychodami, jakie osiąga podmiot gospodarczy. Natomiast do kosztów pośrednich zalicza się wydatki, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach, jakkolwiek ich ponoszenie warunkuje ich uzyskanie. Dla ustalenia więc momentu potrącenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik winien rozpoznać sposób powiązania kosztów z przychodami. W przypadku kosztów pośrednich, uzasadnienie ma odnoszenie wydatków w koszty podatkowe w momencie ich poniesienia. W stosunku do tego rodzaju kosztów doszukiwanie się ich bezpośredniej relacji z przychodami nie wchodzi w rachubę. Takie bowiem koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w związku z konkretnymi przychodami. Tym samym, nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów.

Co do zasady więc, wydatek w postaci opłaty przyłączeniowej, kwalifikuje się do kategorii "kosztów pośrednich", które z uwagi na przepisy art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są bezpośrednio potrącalne w koszty podatkowe w roku ich poniesienia - jeśli zostały poniesione w celu uzyskania przychodów. Charakter tych wydatków przesądza bowiem o tym, że nie mogą być one ściśle wiązane z konkretnym przychodem.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY