Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób powinny być opodatkowane dochody z tytułu zatrudnienia i prowadzonej działalności gospodarczej uzyskane w Polsce i Wielkiej Brytanii?

sygnatura: WB-PD/415-209/05/U

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2005-12-30

słowa kluczowe:informacja dla podatnika, strona

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z dnia 14-09-2005 r. Nr PD II/415/1/203/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego przedstawione we wniosku z dnia 20-07-2005 r.

UZASADNIENIE

W dniu 25-07-2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym Pan X zwrócił się - przedstawiając swoje stanowisko w sprawie - z zapytaniem dotyczącym sposobu opodatkowania dochodów uzyskanych w Polsce i Wielkiej Brytanii z tytułu zatrudnienia oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Wniosek ten podpisany został przez Pana X i dotyczył jego indywidualnej sprawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu, działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, udzielił zaś interpretacji Panu Y postanowieniem z dnia 14-09-2005 r. Nr PDII 415/1/203/05 stwierdzając, że stanowisko Pana Y - jest nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po przeanalizowaniu materiału zebranego w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza co następuje.

W myśl art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, składając wniosek, podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego i własnego stanowiska w sprawie.

Zgodnie z treścią art. 7 § 1 cyt. wyżej ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

25-07-2005 r. do Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji wystąpił Pan X, przedstawiając zarówno dotyczący go stan faktyczny, jak i własne stanowisko w sprawie. Z treści przedmiotowego wniosku wynikało, iż jest on podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i ma wątpliwości co do zastosowania prawa w swojej indywidualnej sytuacji. Niewątpliwie więc Jemu - w myśl art. 14a Ordynacji podatkowej - organ podatkowy I instancji winien udzielić wyjaśnienia.

Ponieważ Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie Panu Y - który nie kierował pod jego adresem zapytania, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu naruszył tym samym ww. przepisy Ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia lub uchyla z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Wobec przytoczonych wyżej argumentów Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu uznał, iż postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu rażąco narusza prawo, stąd też orzekł jak na wstępie.

Na niniejszą decyzję służy Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy przesłać na adres Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 21.

Niezależnie od powyższego Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu informuje, że w sprawie interpretacji o którą zwrócił się Pan X, jego wniosek zostaje przesłany do Ministra Finansów, który to organ jest właściwy do udzielenia interpretacji w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY