Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jakiej pozycji deklaracji VAT-7: czy w polu "Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%" czy "Eksport towarów", należy ująć dostawę realizowaną na recz kontrahenta ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej, gdy dostawa towarów pierwonie dokonywana jest na terytorium wolnego obszaru celnego położonego na terytorium w Czechach, a następnie towar podlega wywozowi do USA.Odprawa celna następuje na terytorium wolnego obszaru celnego, a podatnik otrzymuje dokument celny wystawiony orzez czeską agencje celną.

sygnatura: PP I 443/996/05/MZ

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu

data: 2005-11-03

słowa kluczowe:deklaracje, dostawa towarów, dostawa wewnątrzwspólnotowa, informacja podsumowująca

Pismem z dnia 24.03.2005 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie właściwego zakwalifikowania realizowanej transakcji dostawy do wolnego obszaru celnego, znajdującego się na terenie Czech.

Podatnik wskazał w treści wniosku, że dostarcza własny towar do wolnego obszaru celnego, znajdującego się na terenie Czech. Na terenie wolnego obszaru dokonywana jest dostawa na rzecz kontrahenta z USA a następnie towar zgłaszany jest do odprawy celnej w celu objęcia procedurą exportu. Podatnik posiada fakturę sprzedaży, na której jako nabywca figuruje odbiorca z USA, a także dokument celny (SAD) wystawiony przez czeską agencję celną.

W związku z powyższym Podatnik sformułował pytanie, czy opisana transakcja winna być wykazywana dla potrzeb rozliczenia podatku VAT w pozycji 29 deklaracji VAT-7 jako EKSPORT czy w innej pozycji deklaracji.

Zdaniem podatnika przedmiotowa transakcja powinna być traktowana na gruncie rozliczeń VAT analogicznie jak eksport.

W oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko prezentowane przez Podatnika jest nieprawidłowe.

W postanowieniu wskazano, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) miejscem dostawy towarów w opisanych okolicznościach jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy o VAT w odniesieniu do dostaw dokonywanych do wolnych obszarów celnych towarów przeznaczonych do wywozu na rzecz odbiorcy poza terytorium Wspólnoty Europejskiej i objętych procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 0%.

Zdaniem organu podatkowego I instancji w związku z taką kwalifikacją przedmiotowej transakcji, tj. uznaniem tej transakcji za dokonaną w kraju należy ja wykazać w deklaracji dla podatku od towarów i usług w pozycji 21 jako dostawy towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0%.

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu, korzystając z uprawnień przewidzianych w przepisie art. 14b §2 oraz § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonał analizy zgromadzonego materiału w powiązaniu z mającymi zastosowanie w sprawie przepisami prawa i stwierdził, że udzielona przez organ pierwszej instancji interpretacja jest błędna.

W tej sytuacji konieczna jest jej zmiana na podstawie art. 14b ust. 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega min. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W powoływanym przez organ podatkowy I instancji art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT ustawodawca w celu uproszczenia rozliczeń dla niektórych rodzajów dostaw, przewidział możliwość stosowania tzw. zerowej stawki podatku VAT.

Zgodnie z tą regulacją stawkę tą stosuje się m. in. do dostaw towarów do wolnych obszarów celnych, przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Wspólnoty i objętych procedurą wywozu w rozumieniu przepisów celnych, w tym także w celu ich kompletacji, pakowania lub formowania przesyłek zbiorowych. Warunkiem jest jednak w tym przypadku prowadzenie przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności te zostały wykonane przy zachowaniu wspomnianych warunków.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej stan faktyczny opisany przez podatnika wskazuje, że wykonywana przez niego czynność nie jest dostawą realizowaną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jej przedmiotem nie są towary objęte procedurą wywozu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - objęcie tą procedurą następuje dopiero na terenie Czech, a więc już po przemieszczeniu towaru. Tym samym stwierdzić należy, że brak jest podstaw do zastosowania art. 83 ust. 1 pkt 22 i ust. 2 ustawy o VAT.

W ocenie tutejszego organu przewiezienie własnych towarów do wolnego obszaru celnego, znajdującego się na terenie Czech, można zakwalifikować jako wewnątrzwspólnotowe przemieszczanie towarów - o ile oczywiście Podatnik spełni warunki określone w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, iż za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów uznaje się również przemieszczanie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów należących do jego przedsiębiorstwa z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, które na terytorium kraju został przez niego nabyte, wytworzone lub wydobyte, jeżeli mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego. Konsekwencją uznania przemieszczenia towarów przez podatnika za wewnątrzwspólnotową dostawę będzie prawo do zastosowania dla tej czynności preferencyjnej stawki 0% (art. 42 ust. 1 ustawy o VAT). Jednocześnie należy pamiętać, że art. 13 ust. 4 pkt 4 wyłącza możliwość uznania za wewnątrzwspólnotową dostawę przemieszczania towarów mających być przedmiotem eksportu, dotyczy to jednak sytuacji gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzający rozpoczęcie procedury wywozu na terytorium kraju. Jest to zatem warunek analogiczny jak określony w art. 83 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku VAT.

Mając zatem na uwadze przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny, przy spełnieniu przez Spółkę warunków określonych w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, uznając przedmiotowe przemieszczenie towarów za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów - czynności powyższe należy wykazać w deklaracji podatkowej VAT-7 w pozycji 30 " Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów" (załącznik nr1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.09.2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 185, poz. 1545).

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY