Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można wystawiać faktury w formie elektronicznej ( podmiotom, które wyrażą na to zgodę) oraz przesyłać je i przechowywać w tej formie?

sygnatura: 1401/HTI/4407/14-61/05/BT

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2005-11-03

słowa kluczowe:faktura, interpretacja przepisów

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15 czerwca 2005 r. złożonego przez na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 31 maja 2005 r., znak: 1471/NUR1/443-295/05/AB dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia

- odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE


Pismem z dnia 29.12.2004 r. /data wpływu do urzędu 04.01.2005 r./, Strona wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, tj. czy w odniesieniu do kontrahentów, którzy wyrażą na to zgodę oraz przy zapewnieniu autentyczności i rzetelności faktur /poprzez bezpieczny podpis elektroniczny/, Spółka może wystawiać oryginały i kopie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłać i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej.

Postanowieniem z dnia 08.02.2005 r., nr IMUS-1471/NUR1/443-5/05/AB Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odmówił udzielenia w/w interpretacji z uwagi na fakt, iż Strona przedstawiła stan hipotetyczny, a więc jej wystąpienie nie spełniało - w ocenie organu - podstawowych warunków, niezbędnych dla udzielenia interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej

Postanowieniem z dnia 20.04.2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zmiany w/w postanowienia, ze względu na fakt, iż po przeprowadzeniu jego weryfikacji należało dokonać analizy, czy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego rażąco nie narusza prawa.

Decyzją z dnia 20 maja 2005 r., znak: 1401/HTI/006/14-90/05/BT Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uchylił w całości postanowienie organu pierwszej instancji.

Następnie postanowieniem z dnia 31 maja 2005 r., znak: 1471/NUR1/443-295/05/AB Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Strony zawarte we wniosku o udzielenie interpretacji za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła zażalenie, w którym zarzuciła Naczelnikowi Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego wydanie postanowienia po upływie ponad 5 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, a zatem z naruszeniem terminu określonego w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej. Ponadto Strona podniosła, iż organ pierwszej instancji nie dokonał oceny prawnej stanowiska Strony, tj. nie odniósł się do przedstawionej argumentacji prawnej.

Strona podkreśliła, iż w zaskarżonym postanowieniu dokonano wyłącznie wykładni jednego przepisu, pomijając zupełnie kwestię sprzeczności tychże przepisów z przepisami VI Dyrektywy, która w takim przypadku ma pierwszeństwo przed polskimi przepisami. Strona powołuje się przy tym na fakt, iż VI Dyrektywa zezwala na wystawianie, przesyłanie i przechowywanie faktur w formie elektronicznej.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Szczegółowe zasady wystawiania i sposobu przechowywania faktur - w stanie prawnym obowiązującym w dacie złożenia przedmiotowego wniosku - były uregulowane w rozdziale IV Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm./.

Podzielając stanowisko organu pierwszej instancji, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, iż w powołanym rozporządzeniu brak jest uregulowań dających prawo do wystawiania i przechowywania faktur w formie elektronicznej.

Odnosząc się do zarzutu Strony dotyczącego braku zgodności przepisów rozporządzenia z regulacjami zawartymi w VI Dyrektywie należy zauważyć, iż wydanie przez organ wspólnotowy dyrektywy rodzi po stronie państw członkowskich obowiązek przeniesienia treści dyrektywy do krajowego porządku prawnego. Przeniesienie takie następuje w drodze wydania przez właściwy organ państwa członkowskiego ustawy lub innego aktu normatywnego.

Zauważyć jednak należy, że dyrektywa wiąże jedynie w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiając organom krajowym państw członkowskich swobodę wyboru formy i środków jego osiągnięcia /tego rezultatu/.

Polski ustawodawca wprowadzając postanowienia VI Dyrektywy do polskiego systemu prawa, uchwalił ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, która zawiera delegacje ustawowe dla właściwego ministra do wydawania przepisów wykonawczych do niej. Tylko i wyłącznie te akty prawne stanowią podstawę do rozstrzygania kwestii związanych z podatkiem od towarów i usług, stad zarzut pierwszeństwa VI Dyrektywy w stosunku do przepisów krajowych nie znajduje uzasadnienia.

Odnosząc się do zarzutu wydania przez organ pierwszej instancji postanowienia po upływie ponad 5 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż jak wynika z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej w przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14a § 1, uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta zawartym we wniosku.

Powyższy przepis określa więc podstawowy termin do załatwienia sprawy, tj. wydania postanowienia. Uchybienie temu terminowi miało by miejsce wówczas gdyby w ustalonym terminie organ pierwszej instancji nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie, ale nie zakończył go wydaniem w terminie stosownego postanowienia.

Tymczasem, wbrew zarzutom Strony, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego zachował wskazany w art. 14b § 3 powołanej ustawy termin, wydając postanowienie z dnia 8 lutego 2005 r., znak: IMUS-1471/NUR1/443-5/05/AB.

Fakt późniejszego uchylenia przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z urzędu przedmiotowego postanowienia decyzją z dnia 20 maja 2005 r., znak: 1401/HTI/006/14-90/05/BT z uwagi na rażące naruszenie prawa, pozostaje bez znaczenia dla rozpatrywanej sprawy.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY